Monday, August 19, 2019

ပညာေရးေနာက္က်ေနေသာ ေဒသ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္


လူ႔ေဘာင္၊ လူ႔ေလာကသုိ႔၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြး၊ ေလာကႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထုိင္ဖုိ႔ရန္ ပထမဦးဆုံးအေရးႀကီးခ်က္မွာ ပညာေရးျဖစ္သည္။ ပညာေရးသည္ အရာအားလုံးကုိ ထုိးေဖာက္ႏုိင္စြမ္းရွိသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။

အရြယ္ေရာက္ကေလးသူငယ္မ်ား စာေကာင္းေကာင္းသင္ရေသာ ကေလးႏွင့္မသင္ရသည့္ကေလး၏ ကြာျခားခ်က္သည္ စဥ္းစားပုိင္းျခားဥာဏ္တင္မက လူမႈေနထုိင္ေရးမွာပင္ အလြန္ကြာဟေနသည္ကုိေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသ၊ ဆရာ/မမ်ား သြားလာေရးခက္ခဲသည့္ေဒသ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ဆရာ/မမ်ား လုံလုံေလာက္မရွိမႈေတြလည္း မ်ားစြာေတြ႔ေနရသည္ကုိ လြန္စြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားစြာရွိေနေပမယ့္ ဆရာ/မ မ်ား အခက္ခဲရွိေနသည္။

(ဥပမာအားျဖင့္) ခ်င္းေတာင္တန္းကဲ့သုိ႔ ေဒသအခက္အခဲႏွင့္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲသုိ႔ေဒသသည္ေဒသမတည္ၿငိမ္မႈရွိေနေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မွာေက်ာင္းမွာ ပိတ္ပင္ရသည္ထိျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ လင္းေခးခရုိင္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာလည္း ထုိနည္းတူစြာ ေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ပင္ထားရုံမက၊ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕လည္း လူမေနေသာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းပိတ္ပင္ရျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ/မ အေျပာင္းတင္ၿပီး ပါသြားလုိ႔ ေနရာအစားထုိးေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံကေလးမ်ားစြာ စာပညာသင္ၾကားခြင့္ဆုံးရႈံးေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကဒူးႀကီးေဒသရွိေက်ာင္းအမ်ားအျပားသည္ အ-မ-က ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး မူလြန္တစ္ေက်ာင္းသာရွိသည့္အနက္ ထုိေက်ာင္းမွာလည္းဆရာ/မမ်ားလုံေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင္႔ အတန္းႀကီးေတြကုိသာ ဦးစားေပးသင္ေပးေနရေၾကာင္း စာေရးသူထံရင္ဖြင့္လာသည္။ ဒါတင္မက တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ရာခုိင္ႏုန္း၂၀%ေလာက္သာရွိၿပီး က်န္ရွိေသာ ၈၀% မွာ ေတာင္ယာအလုပ္ေတြနဲ႕သာ နိစၥဒူ၀လုပ္ကုိင္ေနပါသည္။

ေဒသခံကေလးအမ်ားစုသည္ ေလးတန္းၿပီးသည္ႏွင့္ မိဘအလုပ္၀ုိင္းကူ ေတာင္ယာကုိသာအမ်ားစုျပန္လုပ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ေသာမိဘမ်ားတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ေဘာ္ဒါေဆာင္ထားသည္လည္းရွိသလုိ၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေသာ မိဘမ်ားမွာ ပရဟိတေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရသည္မွာလည္း မနည္းလွေပ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေလာကဓံဆုိးက်ဳိးေတြနဲ႔ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ေနရေသာေဒသဆုိလည္းမမွားေပ။

သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕နယ္၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးေႏွာင္းေႏွးေနေသာ ေဒသမ်ားကုိ ဆရာ/မလုံေလာက္စြာ ထားရွိေပးရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ မိမိတုိ႔ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ထပ္တူ အျခားေသာေဒသမ်ားအတြက္ ပညာေရးကုိ အေလးထား စီမံေပးေစလုိသည္။

ေက်းရြာၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္းတူညီႏုိင္ရန္ ပညာေရးသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္လွ်က္ရွိၿပီး တစ္ဘက္တြင္လည္း တတ္စြမ္းသမွ်ပညာေရးကုိ အားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ပညာေရးေအာက္က် ေနာက္ၾကေနေသာ မိမိတုိ႔ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အလားတူ အျခားေသာၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားသည္လည္းေကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ ပညာေရးကုိ အဓိကထားအားေပးလွ်က္ ပညာေရးျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္း "ပညာေရးေနာက္က်ေနေသာေဒသ" ဆုိသည့္ေဆာင္းပါးကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္အဆုံးသတ္လုိက္ရပါသည္။

နယ္းကူ - ခြန္ဗီး
Powered by Blogger.