Wednesday, August 7, 2019

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကိုးရီးယားရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွုဗဟိုဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိေသးေသာ ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားအား စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစီမံကိန္း စတင္ျခင္းအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ား ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ နံနက္(၉)နာရီခြဲက ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕၊ ဖာလြိဳင္ေဗြလြန္းေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၊ အလုပ္အမႈေဆာင္(စီမံ) ဦးခြန္လွသိန္း က " ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိေသးတဲ့ ေလာင္စာထင္း အသုံးျပဳၿပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းၿပီး စာရင္းမ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းကာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ားအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီျဖန္႔ျဖဴးနိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာေပးေရးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပို့ခ်ကာ မိမိေဒသ၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရွိရင္းေတာမ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ေစဘဲ မိမိတို့စိုက္ပ်ိဳးထားရွိလ်က္ရွိသည့္ (သနပ္ဖက္၊ ေျပာင္း၊ ပဲစိမ္းငုံ)စသည့္ အပင္မ်ားမွ အသုံးမျပဳတဲ့ အကိုင္း၊ အခက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ရသည့္အတြက္ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သစ္ေတာမ်ား ထိခိုက္မွုေလ်ာ့နည္းလာရန္ ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခြဲေဝခ်ထား ေပးေစလိုေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။

၄င္းေနာက္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေဇာ္ျမတ္ထြန္းက " ကာဗြန္ ထုတ္လုပ္မွု ေလၽွာ့ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၲရားအတြက္ လုပ္ရွားမွုအစီအစဥ္မ်ားကာလကို ၂၅.၃.၂၀၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ထိ (၇)လၾကာ ကနဦးစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းကာလကို (၇)ႏွစ္အထိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕နိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းတို့တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီသည့္ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံစဥ့္အသင္း(MCS)မွ တာဝန္ယူ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေလာင္စာသုံးစြဲမွုေလ်ာ့ခ်လာနိုင္မည္ျဖစ္ကာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွုကို ကာကြယ္နိုင္ျခင္းႏွင့္ ကာဗြန္ထုတ္ လုပ္မွု ေလၽွာ့ခ်လာနိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ Carbon Credit မ်ား ရရွိလာနိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ CPA ကနဦးေဆာင္ရြက္မည့္ (၂၉)ခုအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၁၃,၅၀၀) ေဒၚလာခန္႔အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုတစ္ဖိုလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ေဒၚလာအား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဉီးစီးဌာန၏ ေက်းရြာသစ္လွုပ္ရွားမွု ရန္ပုံေငြအတြက္ ထည့္ဝင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း " ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္"သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာ္သစ္ပင္မ်ားကို အဓိကထား ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို့ ရြာေတြမွာ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ ထင္းမီးဖိုကို အသုံးျပဳ လ်က္ရွိၾကသည့္အတြက္ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုသည္ ရိုးရိုးမီးဖိုမ်ားႏွင့္ဆိုင္လၽွင္ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးျပဳနိုင္ မွာျဖစ္တယ္။ မိမိေဒသ မွာရွိတဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ သနပ္ဖက္အရိုးမ်ား၊ ေျပာင္းဖူးရိုးတိုင္မ်ား ကိုပါ အသုံးျပဳလာနိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းလာနိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း" ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းတင့္က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္နိုင္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဉီးစီးဌာနမွဴးဦးေက်ာ္ၾကင္ႏွင့္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဉီးစီးဌာနမွဴး ဦးခင္ေမာင္သိန္းတို့က ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး၊ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖို အသုံးျပဳပုံမ်ားကို ေတာင္ႀကီးခရိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးေဇာ္ျမတ္ထြန္းက လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႕မွ ေက်းရြာအုပ္စု (၂၉) အုပ္စု၊ ေက်းရြာ (၄၂၀)ရြာႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၃၂၃၀၉)စုအား စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖို ျဖန္႔ေဝသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထက္ထက္(ဟိုပုံး)
Powered by Blogger.