Tuesday, September 10, 2019

ပအုိ၀္းေဒသလမ္းျပၾကယ္၏(၁၅)ႏွစ္ျပည့္(ဘ/က)ပညာေရးခရီး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀)ရက္


ပအုိဝ္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာင္းပရိဟတတပ္ဦး(ဘ/က)ပညာ ေရးေက်ာင္းသည္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅)ႏွစ္ျပည့္လာၿပီျဖစ္၍ (၁၅) ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပြဲတြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ Ph.D,M.A,B.A  ဘြဲ႔ရရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ပရိယတၱိစာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေနာင္ေတာင္းဗုဒၶေကာ္လိပ္မွ ဗုဒၶဓမၼဒီပလုိမာၿပီးဆုံးေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သာမေဏ ေက်ာ္ဘြဲ႔ရ အရွင္လူမ်ား၊ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတမွ တကၠသုိဘြဲ႔ရဆရာ/မမ်ား ပရဟိတေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းဆရာ/မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ပစၥည္းေလးပါးအလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာေပး အပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာင္ေတာင္းေက်ာင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္မွ်ေဝလုိပါသည္။ ေနာင္ေတာင္း ပရဟိတတပ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းသည္  ၁၃၆၂-ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း(၁၄)ရက္ (၂၀၀၁၊ ဧၿပီလ၊ (၆)ရက္) ေသာၾကာေန႔တြင္ ဆရာဒါကာလက္တြဲ၍ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ေက်ာင္း၏ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
အသိပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းျဖစ္ေပၚလာရန္။
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
၁။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ အေျခခံပညာႏွင့္ ေခတ္ပညာတတ္ေျမာက္ေစရန္။
၂။ ပညာသင္ၾကားရာ၌ စရိတ္သက္သာၿပီး လြယ္ကူမႈရွိေစရန္။
၃။ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး အမ်ားအက်ဳိး၊ နုိင္ငံအက်ဳိး သယ္ပုိးလုိသည့္ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္။
၄။ မိမိယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ သိရွိနားလည္း၍ ျမတ္နုိးစြာလုိက္နာခံယူတတ္ၾကေစရန္။
၅။ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နုိင္ေစရန္ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာေရး

၁၃၆၅-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လ(၂၀၀၃-၂၀၀၄)ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ သာမေဏ(၅၀)ပါးျဖင့္ ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးကုိ မူလတန္းအဆင့္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ရာ၊ ၁၃၆၈ -ခုႏွစ္ (၂၀၀၆-၂၀၀၇) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလြန္အဆင့္ကုိတုိးျမႇင့္သင္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းကုိလည္း စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇,၂၀၀၈,၂၀၀၉ ႏွစ္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာဒါနသင္တန္းကုိ ဟုိပုံးၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာသိပၸံမွ ဗိုလ္မွဴး၊ ဗုိလ္ႀကီးတုိ႔မွ လာေရာက္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
 
၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ကာ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းသူမ်ားကုိ စတင္လက္ခံၿပီး အလယ္တန္းႏွင့္ ဒသမတန္းျပင္ပေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိ လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ နဝမတန္းျပင္ပေျဖ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားလည္းေကာင္း၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားကုိလည္း ေကာင္းလက္ခံၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ထိ ေက်ာင္းသား/သူေထာင္ ေက်ာ္ကုိလည္းေကာင္း၊၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း(၂၄၀၀)ဦးကုိ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာ/မေပါင္း(၇၇)ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူ ေပါင္း(၂၂၉၆)ဦးတုိ႔ ကုိလည္းေကာင္း စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ႏွစ္စဥ္လက္ခံသင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ေနာင္ေတာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေက်ာင္းသည္ မူႀကိဳမွစ၍ တကၠသုိလ္ၿပီးသည့္အထိ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အားကုိးခုိလွဳံရာ ပညာႏုိ႔ရည္ေသာက္စုိ႔ရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ အနာဂါတ္ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ေနေသာ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝတကၠသုိလ္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ ဗဟုသုတမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းရာ ေနရာဌာနႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနပါ သည္။ လက္ရွိတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ သက္ေမြးသင္တန္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း၊ အဂၤလိပ္ Club ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။

သီရိလကၤာနုိင္ငံတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ထိေတြ႔နုိင္ရန္ Sunday School ဖြင့္လွစ္ေပးသကဲ့သုိ႔ ပအုိဝ္းေဒသတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားကုိ ဗုဒၶစာေပ ဘာသာေရးအသိတရားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသိျမင္၍  ဆရာေတာ္မွ ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းကုိ ၂၀၁၀-၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္  စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းႏွင့္ ဓမၼစကူးလ္္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္လုိေသာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ဆရာ/မ မ်ားေစလြတ္၍ သြားေရာက္သင္ၾကားေစခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶ၏လမ္းစဥ္သည္ ပရဟိတျဖစ္၍ လူငယ္ထံ ေကာင္းေသာ ပရဟိစိတ္ဓာတ္စိတ္ျမတ္မ်ား ကိန္းဝပ္တည္ရွိေစရန္ ဘာသာေရးအေျခခံမ်ားသင္ျပ ပုိ႔ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂါတ္ကမၻာေလာကႀကီးကုိ ဦးေဆာင္မည့္ၾကယ္ပြင့္ ေလးျဖစ္ၾကၿပီး ပန္းေကာင္းပြင့္ေလးေတြျဖစ္၍ ေလာကႀကီးကုိေတာက္ေျပာင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏လမ္းစဥ္သည္ ေလာကႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းရန္အတြက္ျဖစ္၍ ဗုဒၶ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားတုိ႔လူတုိင္းရင္ထဲမွာ ကိန္းဝပ္ရန္လုိအပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသမက ေဒသတြင္းရွိ ရွင္လူရဟန္းမ်ား၊ ပညာေရး တပုိင္းတစ္စလူငယ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားကုုုိ စြမ္းရည္ျပည့္ ဝေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွစ၍ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသင္တန္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာသေဘာတရားမ်ား၊ ပအုိဝ္းစာေပ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ လူမႈဆက္ဆံ ေရးပညာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စားသုံးသူအခြင့္အေရးစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိသင္ၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒသတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ျပႆ   နာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လူငယ္မ်ားအလုပ္ကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိလာေစရန္ႏွင့္ အရင္းအနွီးနည္းနည္းျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကုိင္နုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဆုိင္ကယ္ျပဳျပင္ေရးသင္တန္း၊ အမ်ဳိးသမီးစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ အလွျပဳျပင္ေရးသင္တန္း၊ ဝါရိန္သင္တန္း၊ မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းႏွင့္ ဝါးလက္မႈလုပ္ငန္းသင္တန္း စသည့္သင္တန္း မ်ားကုိ ၂၀၁၆ - ခုႏွစ္မွစ၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းႏွင့္ ေက်းရြာသူႀကီးစြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းတုိ႕ကုိ ၂၀၁၈/၂၀၁၉-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘဝ ေနထုိင္နည္း ဘာသာရပ္၊ ေက်းရြာသူႀကီးသင္တန္းတြင္ အေျခခံဗုဒၶဘာသာသေဘာတရားမ်ား ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  Selfawereness စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေနာင္ေတာင္းေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ဆရာ/မမ်ားသည္ ေနာင္ေတာင္းဆရာေတာ္၏ ပံ့ပုိးမႈ၊ ေဖးမေထာက္ပံ့မႈ၊ သြန္သင္ဆုံးမမႈႏွင့္ လမ္းညြန္မႈေအာက္တြင္ ဘက္စုံအသိပညာဗဟုသုတမ်ားရရွိလာၿပီး ဆရာမ/မမ်ား ျဖစ္လာၾကသူမ်ားျဖစ္၍  မိမိကုိယ္က်ဳိး အတၱကို မငဲ့ကြက္ပဲ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ မိဘမဲ့ ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အႏွစ္နာ၊ ဂရုဏာစသည့္ နာ(၄)နာျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အနာဂါတ္ဘဝသာယာလွပေရးကုိ ပီတိေခၽြးျဖင့္ သားသမီးမ်ားသဖြယ္မပင္မပန္း ႏွစ္စဥ္လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ဆရာ/မမ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏ အနာဂါတ္သာယာ လွပေရးကုိ အဓိကထားဦးစားေပးၾက၍ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦး(ဘ/က)ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း(၁၅)ႏွစ္နီးပါးလုံး ေတာက္ေလွ်ာက္ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္သည္(၁၅)ႏွစ္ျပည့္(ဘ/က)ပညာေရးခရီးစဥ္အတြင္း လိုက္ပါတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ပစၥည္းေလးပါးေထာက္ပ့ံ လွဴဒါန္းေပးေသာ ေစတနာရွင္၊ အလွဴရွင္ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားအား ရည္ရြယ္၍ စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳ လႊာေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲဟုဆုိေသာ္လည္း ထိုေန႔တြင္ ေဒသတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာသာသနာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိသိရွိနုိင္ရန္ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၁၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲတြင္ ဂုဏ္ျပဳခံဆရာ/မမ်ားႏွင့္ အလွဴ႕ရွင္ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားသည္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာ္ၾကားေတာ္မႈသည့္ ပရဟိတလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းစဥ္(၃)ရပ္ျဖစ္သည့္ ေလာကတၳစရိယ၊ ဥာတတၳစရိယႏွင့္ ဗုဒၶတၳစရိယတုိ႔ကုိ လုိက္နာသည့္ ဗုဒၶအလုိက်ပရဟိတသမားမ်ားလုိ႔ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္သည္ ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ားကုိ ေခတ္ပညာတတ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကုိေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ၊ တာ၀န္သိၿပီး၊ တာ၀န္ယူတတ္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္ ႏွစ္စဥ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္လာခဲ့သည္မွာ (၁၅)ႏွစ္ျပည့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပအုိဝ္းေဒသလမ္းျပၾကယ္၏(၁၅)ႏွစ္ျပည့္ ဘ/က ပညာေရးခရီးတြင္ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာ၊ ဂရုဏာ နာ(၄)နာ ေရွ႕ထား၍ ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ဗုဒၶအလုိက်ပရဟိတ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ပဲြက်င္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ(၂၂)ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း(၁၅)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ တက္ေရာက္လာသည့္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ေရႊပြဲလာဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္အတူ ပအုိဝ္းေဒသလမ္းျပၾကယ္ႀကီးျဖစ္သည့္ ေနာင္ေတာင္းဆရာေတာ္ဘုရား ဒီထက္မကပရဟိတလုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ကုိင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းေမတၱာပုိ႔သ၍ ဦးခုိက္ကန္ေတာ့ပန္ဆင္အပ္ပါသည္။

ခြန္ေဗြခူ
Powered by Blogger.