Thursday, September 26, 2019

စိန္ေခၚသံမ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းေဒသ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္


ကမၻာေပၚရိွလူမွန္သမွ်တုိ႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္သာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အမွီျပဳ၍ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ၊ ရာသီဥတု၊ အစားအစာအဝတ္အထည္၊ ေနစရာအိမ္၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ဳိးစုံတို႔ကို သုံးစြဲ၍ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနၾကရပါသည္။ လူသားတို႔ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို လူသားတို႔အားလုံးအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္လိုအပ္ေပသည္။ လက္ရိွပအိုဝ္းေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေနသည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတညီမွ်စြာ ေနထိုင္မႈဓေလ့ႏွင့္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သည့္အေလွ်ာက္ ေက်ာင္းဇရပ္မ်ားသာမက အရိပ္ရအပင္ႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းသည့္ ဓေလ့ရိွၾကသည္။ ဘုရားေစတီပုထိုးႏွင့္ ဘုန္းေတာင္ႀကီးေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အရိပ္ရအပင္မ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေပေနသည္ကို အစဥ္ေတြ႕ရိွရသည္။ ဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္သာမက ေရထြက္၊စိမ့္ေရ၊ ေရေဝေရလဲ ေတာမ်ားမခုတ္ရန္ သာသနာ့အလံထူ၍ တားျမစ္ၾကသည္။ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေက်းရြာပိုင္ေတာမ်ား တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္းပိုင္သစ္ပင္မ်ား ရိွၾကသည္။ အိမ္သုံးအတြက္ အိမ္တိုင္း ဝါးရုံပိုင္ဆိုင္မႈရိွၾကသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ဴိးတိုင္းသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို တန္းဖုိးထားေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားလည္း ရိွသကဲ့သို႔ အပင္မ်ားကိုလည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၾကသည္။

ထို႔ျပင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၀- ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ၊ (၂၄)ႏွင့္(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားမွာ အိမ္တိုင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာသစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စာသင္ေက်ာင္းတိုင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာသစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရထြက္စိမ့္စမ္းကန္ပတ္ဝန္းက်င္ ေရေဝေရလဲအပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ လမ္းေဘးဝဲယာ အရိပ္ရအပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေတာင္ကတုံးေျမကြက္ လပ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာစိုက္ခင္း ထူးေထာင္ေရး၊ သင္ေတာ္ေသာေဒသတြင္ ပ်ဳိးစခန္းမ်ား ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လက္ရိွ ရြာပိုင္/ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပိုင္ေတာမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရး တုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ စည္းလုံးညီညႊတ္သည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဆရာေတာ္မ်ား၊ မိဘဆရာမ်ား၏ဆိုဆုံးမႈကို နာခံတတ္သည့္ ျဖဴစင္ရိုးသားသည့္ စိတ္ထားေလးတို႔ေၾကာင့္  တာဝန္သိစိတ္အျပည့္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အၿမဲစိမ္းလန္းစိုေျပေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္ကတုံးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ရြာ/ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သစ္ပင္အေရအတြက္ေပါင္း မ်ားစြာစိုက္ပ်ဳိးလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ေဒသ အမ်ားစုသည္ ေတာေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ၊ သဘာဝေပါက္ပင္ေပါမ်ား၍ စိမ္းလန္းစိုေျပၿပီ သာယာလွပါသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုု မွီခိုၿပီး လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း ေစ်းကြက္၏ ေစ်းႏႈန္းအာမခံခ်က္မရိွေသာေၾကာင့္ လူေနထိုင္မႈဘဝသည္ “မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြက္” ဆိုသည့္ စကားပုံအတိုင္းသာျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မီွခိုေနသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္အတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ အာမခံရိွသည့္  ေစ်းႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏အသက္ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား နိစၥဒူဝ လုပ္ကိုင္ေနရုံျဖင့္ လူေနမႈဘဝေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ လူသားတို႔၏ လိုခ်င္တပ္မက္ သည္ရုပ္ဝတၳဳမ်ားကိုလည္း စည္းစိမ္ကိုလည္း ခံစား၊ စံစားႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု နားလည္သေပါက္လာခဲ့ ၾကသည္။ “လူ႕အႀကိဳက္နတ္မလိုက္ႏိုင္” ဆုိသည့္ စကားပုံကဲ့သို႔ လူသားတို႔၏ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ားသည္ အေတာမသတ္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလာျခင္းႏွင့္အတူ ေျမယာအေရာင္းအဝယ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းသည္လည္းေခတ္စားလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ လူတုိ႔၏ လိုခ်င္တပ္မက္သည့္ ရုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာ လူ႔စည္းစိမ္မ်ား ခံစား၊ စံျမန္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ားနည္းတူ လူေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္း ျမွင့္မားေစရန္အတြက္ ဘိုးဘြားလက္ထက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို ထုခြဲ ေရာင္းခ်ရင္း လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမႈင့္တင္ေနၾကပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ လူေနမႈဘဝသည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဗဟုသုတ စသည့္ျဖင့္ အမ်ားနည္းတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေျမယာမ်ားရွားပါးလာျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလားျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ အနာဂါတ္လူငယ္မ်ားဘဝအတြက္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈအေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြက္ လက္ရိွပအိုဝ္းေဒသထြက္ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေထာပတ္သီးသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္သာမက ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေထာပတ္သီးေစ်းကြက္သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြးေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ ခရိုနီအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားထံမွ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ေျမမ်ားဝယ္ယူ၍ ေထာပတ္စိုက္ခင္းထူေထာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ေထာပတ္သီးမ်ားကိုု ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မတင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခင္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ ေထာပတ္ပင္မ်ားကို ၿခံစည္းရိုးအျဖင့္ မိရိုးဖလာတိုင္းသာ စိုက္ပ်ဳိးလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ ခရိုနီအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ေထာပတ္သီးစိုက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ ေခတ္မွီစက္ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ မလိုအပ္သည့္သစ္ပင္မ်ားကို “က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ပင္ မက်န္ေအာင္” ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းလိုက္ေသာအခါ သစ္ပင္ထူထပ္ေသာ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းအမ်ားစု လက္ရိွတြင္ ေတာင္ကတုံးမ်ားသာ ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုကို အမီွျပဳ၍ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုု ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စတင္ရင္ဆိုင္လာေနရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လတြင္ စာေရးသူသည္ အမွတ္မထင္ ပအိုဝ္းေဒသ၏အထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ “ရန္ေအာင္ေတာင္” ဘက္တြင္ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္အေတာအတြင္းကာလတြင္ ထီဖူရြာ၊ ထီႏိြဳ႕ရြာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသစာေရးသူမိမိေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းတြင္ သစ္ပင္မ်ားထူထပ္ေနၿပီး စိမ္းလန္း စိုေျပေနေသာ္လည္း ယခုတြင္ ေတာင္ကတုံးမ်ားသာ က်န္ရိွေနေတာ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ေလာကပါလတရားအရ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးအၿမဲဒြန္တြဲေနသည္မွာ မွန္ေကာင္းမွန္ေနပါေသာ္လည္း ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအေနျဖင့္ သတိ၊ သံေဝဂတရားရသင့္သည္အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ေထာပတ္သီးေစ်းကြက္မရိွေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိရိုးဖလာအတိုင္း တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္သာစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ခုေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ေစ်းကြက္တြင္ ေထာပတ္သီးေစ်းကြက္ ေကာင္းသည့္အခါ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသည့္ အသိုက္အဝန္းမ်ားက ေထာပတ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားထံမွ ေျမယာမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ ေခတ္မီွ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားျဖင့္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ေထာပတ္စိုက္ခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ ၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအားလုံးတို႔အေနျဖင့္ တာဝန္သိၿပီး တာဝန္ရိွသည့္စိတ္ဓာတ္ေမြး၍ ပအိုဝ္းေဒသတစ္ခုလုံး စိမ္းလန္းစိုေျပေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ လွပသည့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ား ခ်စ္ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားတတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သစ္ေတာသည္ လူမႈစီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြက္အဓိက အေထာက္အကူျဖစ္သည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သစ္ေတာသည္ လူသားတို႔အတြက္ မရိွမျဖစ္အလြန္ လိုအပ္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ မိမိတို႔ ဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္မ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေနာင္အနာဂတ္သားစဥ္ေျမးဆက္ ေရရွည္အက်ဳိးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အားလုံးတာဝန္ရိွပါသည္။

ခြန္ထင္မို႔ 
ေတာင္ႀကီး
Powered by Blogger.