Saturday, September 7, 2013

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္

 ျပတုိက္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ား၊ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းခ်ီပန္းပုမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား  ျပသထားျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အဖုိးတန္ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ သုေတသီမ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ပစၥည္းစုံစုံလင္လင္ ေတြ႕ရွိရ၍ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိေစသည္။ ျပည္သူအတြက္ ျပတုိက္သည္ ပညာရွာမွီးရာ၊ အပန္းေျဖစရာ၊ သုေတသနျပဳရာ ဓါတ္ခြဲခန္းလည္းျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကုိ ႏုိးၾကား တက္ၾကြေစသည္။ အဘုိးအနဂၢ ထုိက္တန္လွေသာ ေရွးယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတုိင္း၊ လူမ်ဳိးတုိင္း ျပတုိက္ ဖြင့္လွစ္၍ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ၾကသည္။ ေစတီပုထုိး၊ ေက်ာင္းတန္ေဆာင္းျပတုိက္၊ ျပႆဒ္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးႀကီး မ်ားသည္ ေလဟာျပင္ျပတုိက္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အတိတ္ေခတ္ ကာလတြင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စိတ္ဓါတ္၊ အသိဥာဏ္ အႏုပညာမ်ားျဖင့္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ႏွလုံးရည္၊ လက္ရုံးရည္ဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္  အတိတ္သမုိင္း၏ တန္ဖုိးမျဖတ္ ႏုိင္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေလ့လာရာတြင္ ေရးသြင္းထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေက်ာက္စာ၊ ေပစာမ်ား၊ ပုရပုိက္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္၊ အုိးခြက္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုမ်ား၊ ကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးက်င့္၀တ္ နီတိအေလ့အထမ်ား၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာစကားပုံ၊ စကားထာပုံျပင္မ်ားကုိ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလူ႕သမုိင္းသည္ သဘာ၀ကျပဳသမွ်ႏုရသည့္ေခတ္မွ လကမၻာသုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္သည္အထိ အဆင့္ဆင့္ ေက်ာ္လႊားကာ ယဥ္ေက်းမႈမွ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးလားခဲ့သည္။ ဆုိး၀ါးေသာ တရားမ်ားေမွးမွိန္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာတရားမ်ား ရွင္သန္ပြားမ်ား လာသည္။ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈရွိသကဲ့သုိ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လည္းရွိသည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ားသည္ အတိတ္ကာလကျဖစ္ေစ၊ ပစၥဳပၸန္ကာလ ၌ျဖစ္ေစ၊ အနာဂတ္ကာလ၌ျဖစ္ေစ၊ ယင္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ အတတ္ပညာ၊ အႏုပညာဂုဏ္ရည္မ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းမ်ား ဟူ၍ရွိသည္။ ကမၻာ၏ ေရွးအက်ဆုံး ျပတုိက္သည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဘီစီ ၃၀၀ ခန္႔ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေစာဆုံး ျပတုိက္မွာ ၁၈၇၁-ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ဖယ္ရာျပတုိက္ ျဖစ္သည္။

ျပတုိက္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မွာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား အတတ္ပညာမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္ ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ ၁၉၅၉-ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား၏ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံသဘင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၀ႏွစ္ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား၏ စတုတၳအႀကိမ္ ညီလာခံသဘင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၇-ခု၊ ပထမအႀကိမ္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟုိ) ညီလာခံသဘင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတင္ျပခ်က္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား ျပတုိက္ႏွင့္စာၾကည့္တုိက္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ နည္းပညာ၊ နည္းစနစ္မ်ား ကူညီေပးရန္ အသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အထက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ဟုိပုံးၿမဳိ႕နယ္၊ နမ့္ဟုတ္ေက်ာင္းတြင္ စုေဆာင္းထားေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ လြယ္ေကာင္းေက်ာင္းတြင္ စုေဆာင္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ယခုေစ်းပုိင္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္-၉၈၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား ပုိင္ အေဆာက္အဦးတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြထိန္းသိမ္းျပသရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသာမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြထိန္းသိမ္းျပသရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြထိန္းသိမ္းျပသရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြထိန္းသိမ္းျပသရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ လက္နက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြထိန္းသိမ္းျပသရန္၊ အျခားေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ရႏုိင္သမွ် ရွာေဖြထိန္းသိမ္းျပသရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းထားရွိရန္၊ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားပါ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္း ျပသရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သုေတသီမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားေသာ ညီအစ္ကုိတုိင္းရင္းသားမ်ား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကုိ အေထာက္ အကူျပဳေစရန္ စေသာရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားအားလုံး အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ျဖစ္သည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏  ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ စုေဆာင္းျပသထားရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ုိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ကုိယ္ေရးသမုိင္းမ်ားျပဳစုရန္၊ အျခားထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဓါတ္ပုံမ်ား၊ ရွာေဖြစုေဆာင္းျပသထားရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ သမုိင္း၀င္လႈပ္ရွားမႈဓါတ္ပုံမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္း ျပသထားရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား စုေဆာင္းျပသထားရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ စာေပဆုိင္ရာက်မ္းစာမ်ား၊ ရုိးရာပြဲေတာ္ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား စုေဆာင္းျပသထားရန္၊ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရွိ သဘာ၀ရႈခင္းဓါတ္ပုံမ်ား စုေဆာင္း ရွာေဖြျပသရန္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္ အေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ေရး ႀကဳိးပမ္းရန္ ဟူေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္ရွိ ပစၥည္းမ်ား၊ စားပြဲမ်ား၊ ကုလားထုိင္မ်ား၊ မွန္ဘီဒိုမ်ား၊ ပန္းခ်ီပန္းပု ကားမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္တြင္ ယာယီထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ-အ-မ-ဖ)မွ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (ဗဟုိ)သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္ အတြက္ ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္ ဒီပလုိမာ တစ္ႏွစ္သင္တန္းသုိ႔ ေစလႊတ္သင္ၾကားေစ၍ ယခုအခါ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပတုိက္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ကုိလည္း စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ုားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ ျပတုိက္ပစၥည္း စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္တြင္ ကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာျဖစ္သည့္ ေၾကးဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ အုတ္ခြက္ဘုရားမ်ား၊ ကကၠဴဘုရား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ သပိတ္မ်ား၊ ဆင္စြယ္ဆင္ခံမ်ား၊ ျပသထားသည္။ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈဆုိင္ရာ ေခါင္းေပါင္းပု၀ါမ်ား၊ သင္တုိင္းမ်ား၊ ေဘာင္းဘီမ်ား၊ ေျခသလုံးပတ္ႏွင့္ လက္ပတ္မ်ား၊ ျပသထားသည္။ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမွာ ႏွီးေတာင္းလန္းမ်ဳိးစုံ၊ ပလုိင္းမ်ဳိးစုံ၊ ႏွီး၊ ကြမ္းအစ္၊ ၀ါးဇြန္း၊ ၀ါးေရဗူး၊ ၀ါးငရုတ္ဆုံ၊ ခ်ိန္ခြင္မ်ဳိးစုံ၊ ဒဂၤါးမ်ဳိးစုံ၊ ရတနာပုံေဒါင္းဒဂၤါးမ်ဳိးစုံ၊ ပုိက္ဆံမ်ဳိးစုံ၊ ေျမေဆးတံ၊ ၀ါးေဆးတံမ်ဳိးစုံျပသထားသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သုံး ပစၥည္းမ်ားမွာ ႏြား၀န္တင္၊ ေၾကးေခတ္ထယ္၊ ထုံးဗူးမ်ဳိးစုံ၊ ကြမ္းဆုံမ်ဳိးစုံ၊ ေၾကးစာမ်ဳိးစုံ၊ ေၾကးလင္ဗန္း၊ ေၾကးထမင္းအုိး၊ ေၾကးေရေႏြးအုိးမ်ဳိးစုံ၊ ေမာင္းမ်ဳိးစုံ၊ ေၾကးဟသၤာ အရုပ္မ်ဳိးစုံ၊ေမာင္းဆုိင္းမ်ဳိးစုံ၊အုိးစည္မ်ဳိးစုံ၊ ေရွးလက္နက္ကိရိယာမ်ဳိးစုံ၊  ျမႇားအစုံအလင္ ျပသထားေၾကာင္း   ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပအုိ၀္း တုိင္းရင္းသားအားလုံး၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားျပတုိက္သုိ႔ ရုံးပိတ္ခ်ိန္မွအပ လာေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈၾကရန္ ႏွင့္ မိမိေဒသရွိ ရွားပါးေသာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အသုံးအေဆာင္မ်ား လာေရာက္၍ လွဴဒါန္းၾကပါရန္၊ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ကိုးကား  ။   ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) မွ ျပဳစု ထုတ္ေ၀ေသာ (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအထိမ္းအမွတ္ “ျပည္ေထာင္စုထဲက ပအို၀္း” စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။
Powered by Blogger.