Wednesday, October 23, 2013

ပညာေရး

ေလာက၌ သတၱ၀ါအားလုံးထဲတြင္ လူသည္ ေတြးေတာႀကံဆမႈတြင္ အဆင့္ျမင့္ဆုံး၊ အထက္ျမက္ဆုံးႏွင့္ အရာရာတုိင္းတြင္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ ဖန္ဆင္းႏုိင္သူ ျဖစ္၍လည္း ေခတ္ေ၀ါဟာရ၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ၊ ဖန္တီးရွင္ ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကသည္။
ဖန္တီးရွင္ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရအတိုင္း ကမၻာေပၚတြင္ ရွိရွိသမွ် လူအေပါင္းတုိ႔သည္ မေနမနားဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အလင္းတန္းႏွင့္တူေသာ အသိဥာဏ္မ်ားကုိ အၿမဲတေစ ရွာေဖြလ်က္ရွိရာ ရွာေလေတြ႕ေလ၊ ေတြ႕ေလသိေလ၊ သိေလထပ္၍ရွာေလ ထပ္ရွာထပ္ေတြ႕ျခင္းျဖင့္ မရပ္မနား ဇြဲလုံ႕လ ဥႆဟအားျဖင့္ အသိစြမ္းအား၊ ဥာဏ္စြမ္းအားေၾကာင့္ လေပၚသုိ႔ပင္ စူးစမ္းေလ့လာေနၿပီး ျဖစ္သည္။
ဤသုိ႔ လူဟူေသာ ကမၻာ့ဖန္တီးရွင္မ်ား၏ မရပ္မနား စူးစမ္းရွာေဖြသကဲ့သုိ႔ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္လည္း ကမၻာ့ရင္ေဘာင္တန္း ဖန္တီးရွင္ျဖစ္ေသာ လူအရင္းအျမစ္ကုိ အမိအရျဖင့္ တုိင္းျပည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာတည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး စသည့္ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ အစဥ္အလာေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အေျခခံပညာ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားတိုးတက္ေရး တို႕အတြက္ အဘက္ဘက္မွ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ၊ ပညာေရးျမင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္မွ စ၍လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အျပင္၊ အမ်ဳိးသား ပညာျမင့္မားေရး အႏွစ္(၃၀) ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းကိုလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရိွသည္။ ျမန္မာ့ပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျဖစ္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ျဖစ္ေသာ ပညာေခတ္၏ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အစဥ္ ေလ့လာသင္ယူေနေသာ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး “ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္အံ့” ဟူ၍ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေရွ႕သို႕ခ်ီလ်က္ရိွသည္။
ဤသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာလြန္စြာ ႀကီးမားလွသည့္အတိုင္း ေဖၚျပပါ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚရာတြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈ ရရိွေရး၊ လူ႕ဘ၀ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေရးသည္ ပညာေရးသာလွ်င္ ျဖစ္၍ ပညာေရးကို အမိအရ၊ ရယူႏုိင္မွသာလွ်င္ ဘ၀၏ ေအာက္တန္းက်မႈ၊ ႏံုခ်ာမႈမွ ကင္းလႊတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ႕ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္ေရးသည္ ပညာေရးသာလွ်င္ အဓိကက်ဆံုး ျဖစ္၍ ပညာေရး တန္းတူရည္တူရိွမွ လူ႕ေလာကအလယ္တြင္ အမ်ားနည္းတူ ပြင့္လင္း၍ မ်က္ႏွာပန္း လွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မြန္ျမတ္လွစြာေသာ ေစတနာ၊ ႀကီးမားျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေလးအနက္ ခံယူၿပီးလွ်င္ အထူးေဒသ(၆) ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)သည္ မိမိတို႕ေဒသ လုပ္သားျပည္သူအားလံုး အက်ဳိးအတြက္ ပညာေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

ကိုးကား ။  ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) မွ ျပဳစု ထုတ္ေ၀ေသာ (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး                   အထိမ္းအမွတ္ “ျပည္ေထာင္စုထဲက  ပအို၀္း” စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။

Powered by Blogger.