Monday, February 3, 2014

ေက်းရြာမ်ားရွိ မိဘျပည္သူေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၏ ဆႏၵ ေဖၚထုတ္ခ်က္

ေတာင္ၾကီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ( ၃ ) ရက္

  လြိဳင္လင္ခရိုင္ ၊ လြိဳင္လင္ျမိဳ႕နယ္၊ နမ္႕စန္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အတြင္းရွိ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားသည္ မိမိတုိ႕ ေက်းရြာအသီးသီးတြင္ မိရုိးဖလာ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းႏွင္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းတုိ႕ျဖင္႔ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပီး ရုိးသားစြာ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ စုိက္ပ်ိဳးေရး ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားေရး ခရီးသြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျပီး ဘ၀လံုျခံဳမႈရွိခဲ႔ၾကသည္၊ ေက်းရြာတုိင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ႕အသီးသီးမွ မိမိတုိ႕ ဘ၀ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္ လံုျခံဳမႈအတြက္ အထူးစြမ္းေဆာင္ ေပးႏုိင္မည္ပာု ယံုၾကည္ျပီး ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင္႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ကုိ ေထာက္ခံ မဲေပးခဲ႕ၾကသည္။ ယခုအခါ  SSA (RCSS) မွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူေခၚယူျခင္း ေငြမ်ားေကာက္ခံျခင္း မ်ားကုိ အထူးျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ၊ ေၾကာက္ရြံ႕၍ လုိက္ပါသြားရသည္႕လူထု၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ႔ေသာ မိသားစု၀င္မ်ား ဒုကၡေရာက္ျပီး အခက္အခဲျဖင္႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ယင္းအေျခအေနတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မွ ေသာ္လည္းေကာင္း နယ္ေျမတြင္း လႈပ္ရွားခြင္႔ရ အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႕စစ္ အဖြဲ႕အစည္း မွ ေသာ္လည္းေကာင္း တားဆီးကာကြယ္ ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ႔ပါ၊ ထုိ႕အတူတပ္မေတာ္ႏွင္႔  ျပည္သူ႕ရဲတပ္တုိ႕ႏွင္႔ လည္း အလွမ္းေ၀းကြာ၍ ကူညီမႈမရရွိခဲ႔ပါ။ ထုိ႕အတူမိမိတုိ႕ေက်းရြာ လူထုမွ ေထာက္ခံ မဲေပးခဲ႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ မွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မိမိတုိ႕ေက်းရြာသုိ႕ ေရာက္ရွိျပီး အေျခအေန ေလ႕လာၾကည္႔႐ႈ ႏွစ္သိမ္႔ အားေပးမႈလည္း မရွိခဲ႔ပါ။
          လြန္ခဲ႕ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္  စက္တင္ဘာလ ႏွင္႔ ေအာက္တုိဘာလမ်ား အတြင္းတြင္ SSA (RCSS) အဖြဲ႕ တပ္မပာာ ၃၆၂ တာ၀န္ခံ စုိင္းပန္ဦးစီး အင္အား(၂၀၀) ေက်ာ္က ပင္လံုျမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအတြင္း ေက်းရြာလူထု ၂၀၀ ေက်ာ္၊ မုိင္းကိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အတြင္း ေက်းရြာလူထု ၁၀၀ ေက်ာ္၊ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အတြင္း ေက်းရြာလူထု ၁၀၀ တုိ႕ကုိ အဓမၼ စုစည္း ေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား ႏွင္႔ SSA (RCSS) အဖြဲ႕ တပ္မပာာ ၂၀၇ ဦးစီး ခ်ိဳဖ အင္အား (၁၃၆ ) ေက်ာ္က လြိဳင္လင္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အတြင္း ေက်းရြာလူထု ၁၀၀ ေက်ာ္ ႏွင္႔ နမ္႔စန္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အတြင္း ေက်းရြာလူထု ၃၀၀ ေက်ာ္ တုိ႕ကုိ အဓမၼ စုစည္းေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရသူ ေက်းရြာလူထုမ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ လာၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ လမ္းခုလပ္တြင္ ေသဆံုးၾကရပါသည္။ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနမွာ SSA (RCSS) မွ ေက်းရြားရွိ အသက္ (၁၈) ႏွစ္အထက္ ( ၅၀) ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူ လ်က္ရွိေနရာ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္သူမ်ား အေနျဖင္႔ သင္႔ေတာ္မည္႕ ျမိဳ႕မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ေနထုိင္ျခင္း အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ဘက္ ႏုိင္ငံသုိ႕ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း အားျဖင္႔ ေရွာင္တိမ္း ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သူ မ်ားမွာ ေသမထူးေနမထူး ဘ၀ျဖင္႔ မိမိတုိ႕ ေက်းရြာတြင္း မွာ ပင္ ၾကိတ္မွိတ္ေနထုိင္ျပီး အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾက ရပါသည္။ ယခုကဲ႕သုိ႕ SSA ( RCSS ) လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မွ အတင္းအဓမၼ လူစုေဆာင္းေခၚယူမႈမ်ား အဓမၼ ေငြေကာက္ခံျခင္း မ်ားကုိ ၾကာရွည္ခံစားရပါက ေက်းရြာလူထုမ်ားသည္ မိမိတုိ႕ေက်းရြာ အုိးအိမ္မ်ားကုိ ပစ္ျပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ၾကရေတာ႕မည္ျဖစ္ ပါသည္၊ ထုိသုိ႕ျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ေက်းရြာပ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။
          သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း မႈမရွိျခင္းမိဘျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈတြင္ အခက္အခဲႏွင္ ့ၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္းမ်ိဳး မွ ကင္းေ၀းေစေရးအတြက္၊ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ    အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ နယ္ေျမတြင္းလႈပ္ခြင့္ရ အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔တို႔မွ တာဆီးကာကြယ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္  ေပးၾကပါရန္၊ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔မွ ေက်းရြာမ်ား အေရာက္ကာကြယ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေပးပါရန္    ႏွင့္၊နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔အၾကီးအကဲမ်ား၊ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တို႔မွလာေရာက္ အားေပးႏွစ္သိမ့္ မႈမ်ားေပးျခင္း ယခုေေလာေလာဆယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး  ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ SSA (RCSS) အဖြဲ႕အားထားဆီးမႈျပဳ  လုပ္ေပးျခင္း အျပင္၊ မိမိတို႕  ျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား မၾကာ မၾကာေက်းရြာ အေရာက္လာေရာက္ အားေပးႏွစ္သိမ့္မႈ မ်ားေပးျခင္းကို အထူးလိုလား လ်က္ရွိၾကပါသည္။
                                                                                                        ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္းရွိ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ၏မိဘျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအမွန္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၄-ခုႏွစ္။
Powered by Blogger.