Thursday, September 25, 2014

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္
 

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၏ သန္းေခါင္စာရင္း ေရွ႕ေျပးရလဒ္အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၅၁၄၁၉၄၂၀ (၅၁ ဒသမ ၄၂ သန္းခန္႔) ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခင္က ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လူဦးေရသန္း ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ကြာျခားခ်က္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာသည့္အနက္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့စဥ္က ရွိခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၂၉၀၂၁၆၀၈ (၂၉ ဒသမ ၀၂ သန္းခန္႔) ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေ၀ဖန္ေနၾကပါသည္။
မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံ၍ ျပဳစုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သီးသန္႔ျပဳစုထားေသာ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္အခ်ိန္ ကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ ေကာက္ယူထားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း မရွိေသးပါ။ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံ၍ မဲစာရင္းျပဳစုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ က႑အလိုက္ရွိသည့္ အေရအတြက္ကိုသာ စုစည္း၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ အသီးသီးက ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားတြင္ ရွိေသာ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (ပုံစံ ၆၆/၆) ကို အေျခခံလ်က္ ရပ္ကြက္အလိုက္၊ ေက်းရြာအလိုက္ျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပဳစုသည့္ ဇယားတြင္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးခ်င္း၏ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အဘအမည္၊ အမိအမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား ပါ၀င္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲစတင္ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ရွိသျဖင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ကို ထည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ တစ္ဦးဦးသည္ မည္သည့္ေနရာေဒသ (ႏိုင္ငံျခားအပါအ၀င္)သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ မည္မွ်ပင္ၾကာသည္ ျဖစ္ေစ မဲစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။ သာသနာ႔၀န္ထမ္းမ်ား၊ စိတ္ေပါ့သြပ္သူမ်ား၊ ေထာင္က်ေနသူမ်ားအား မဲစာရင္းတြင္ မထည့္သြင္းရပါ။ မဲစာရင္းမူၾကမ္းကို ျပဳစုၿပီးစီးသည့္အခါ ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႐ုံးမ်ားတြင္ မဲစာရင္းမ်ားကို ကပ္ထားၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကရန္ ေဆာ္ၾသပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့စဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ ၁-၄-၂၀၁၂ ရက္မတိုင္မီ ႏွစ္လခန္႔က ႀကိဳတင္ၿပီး မဲစာရင္းမ်ား ကပ္ထားေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကရန္၊ မိမိတို႔၏အမည္မပါရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မွားယြင္းေနသူမ်ားႏွင့္ မပါ၀င္သင့္သူမ်ား ပါရွိေနပါက သတ္မွတ္ထားေသာ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔စည္း႐ုံးထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အမည္မ်ား မဲစာရင္းတြင္ ပါရွိေစေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၃-၂-၂၀၁၂ ရက္ကတစ္ႀကိမ္၊ ၂၇-၂-၂၀၁၂ ရက္ကတစ္ႀကိမ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာ၍ ႏိႈးေဆာ္ေပးခဲ့ပါသည္။
မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မဲစာရင္းကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ၎တို႔၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား အရ မဲစာရင္းတြင္ မပါရွိေသာ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မွားယြင္းေနသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မပါ၀င္သင့္သူမ်ား (ဥပမာ - ကြယ္လြန္ၿပီးသူမ်ား)ကိုလည္းေကာင္း ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲက ေသခ်ာစြာစိစစ္ထားသည့္ မဲစာရင္းမ်ားကို ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထားေၾကညာေပး႐ုံ သာမကဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ မတိုင္မီ တစ္ရက္ အလိုတြင္လည္း မဲ႐ုံမ်ား၌ ကပ္ထားေၾကညာ ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ မဲေပးသည့္ ေန႔တြင္လည္း မဲ႐ုံမွဴး၏လက္၀ယ္တြင္ မဲစာရင္း တစ္စုံရွိၿပီး မဲေပးသူ တစ္ဦးခ်င္းအား ၎၏ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ မဲစာရင္းကို တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္ပါက မဲဆႏၵရွင္အား မဲစာရင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေစၿပီးမွ မဲလက္မွတ္ကိုထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မဲစာရင္းကို စတင္ျပဳစုခ်ိန္မွ စ၍မဲေပးသည့္ အခ်ိန္ထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မဲ႐ုံတစ္႐ုံခ်င္းအလိုက္ မဲစာရင္းမ်ားကို ကပ္ထားေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္ရာမဲဆႏၵရွင္ ဦးေရကို ေဖာင္းပြေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထို႔ျပင္ မဲစာရင္း ျပဳစုၾကသည့္ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခဲြ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယင္းရပ္ရြာမ်ားမွ အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ရပ္သူရြာသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိရပ္ကြက္ ေက်းရြာတြင္ ရွိသည့္ လူဦးေရကို သိရွိၾကသည္က မ်ားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မဲစာရင္းသည္ သီးျခားျပဳစုထားေသာ စာရင္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရကို သန္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ၄၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပစဥ္က ရွိခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၂၉ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။
ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္တိုင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ရည္ၫႊန္းခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္၌ မိမိတို႔ေနအိမ္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ လူမ်ား၏စာရင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အမည္၊ က်ား၊ မ၊ ျပည့္ၿပီးအသက္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ေနၿမဲအရပ္ စသည္မ်ား ပါ၀င္သည္။ စာရင္းေကာက္ပံုစံ၌ ျဖည့္သြင္းရာတြင္လည္း အမည္မွအပ က်န္အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ဂဏန္း (digit) ျဖင့္သာ ေရးမွတ္သည္။ ဥပမာ
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန စာတိုင္ကို ျဖည့္သြင္းရာတြင္ အပ်ိဳ/လူပ်ိဳ - ၁၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-၂၊ မုဆိုးဖို/မုဆိုးမ - ၃၊ ကြဲကြာ - ၄ ႏွင့္ သာသနာ၀င္ - ၅ ဟု ဂဏန္းမ်ားကိုသာ ေရးမွတ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူပင္ ေနၿမဲအရပ္ စာတိုင္ကို ျဖည့္သြင္းရာတြင္လည္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္၏ သတ္မွတ္ Code No. (ဂဏန္းသံုးလံုး)ကို ေရးမွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္အိမ္ခ်င္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းေကာက္ပံုစံမ်ားက Scan ျဖင့္ဖတ္ၿပီး လူဦးေရ၊ ေယာက်္ားဦးေရ၊ မိန္းမဦးေရ၊ အပ်ိဳဦးေရ၊ လူပ်ိဳဦးေရ၊ အိမ္ေထာက္စုဦးေရ၊ အသက္အလိုက္ ရွိသည့္ လူဦးေရ စသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အုပ္စုတစ္စုခ်င္း အလိုက္ အေရအတြက္ကို သိရွိရန္ စုစည္းျခင္းျဖစ္ပါသည။္ ထို႔ေၾကာင့္ ဂဏာန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံၿပီး မဲစာရင္းျပဳစု၍ မရႏိုင္ပါ။ အသက္အလိုက္ လူဦးေရကို သိရွိရန္အတြက္ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္လည္း ျပည့္ၿပီးအသက္ (ဥပမာ - အသက္၁၈ ႏွစ္၊ အသက္ ၄၅ ႏွစ္) ကိုသာ ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မဲစာရင္းမွာကဲ့သို႔ ေမြးသကၠရာဇ္ကို ေကာက္ယူျခင္း မရွိပါ။ မဲစာရင္းတြင္မူ ေမြးသကၠရာဇ္ကို သိမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔တြင္အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္/မျပည့္ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အလ်ဥ္းသင့္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သိပၸံနည္းက် သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို အဂၤလိပ္အစိုးရက ၁၈၉၁ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ၁၀ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္က် (ဆယ္စုႏွစ္၏ ပထမဆုံးႏွစ္တြင္) ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၅၂ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၁၅၉ အုပ္စု၌တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းသုံးႀကိမ္သာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ညဥ့္သန္းေခါင္တြင္ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၃၅၄၄၂၉၇၂ ဦး (၃၅ ဒသမ ၄၄ သန္းခန္႔) ရွိခဲ့ပါသည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ နမူနာ စမ္းသပ္ကြက္မ်ား (sample plot) ေကာက္ယူၿပီး လူဦးေရတိုးႏႈန္း (Population Growth Rate) ကို ခန္႔မွန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ လူဦးေရ သန္း (၆၀) ေက်ာ္ဆိုသည္မွာ ေဖာ္ျပပါ ခန္႔မွန္းလူဦးေရတိုးႏႈန္းကို အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ out migration မ်ား (ျပည္ပသ႔ုိ ထြက္ခြာသြားသူမ်ား)ကုိ ထည့္မတြက္ရေသးေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းအားလုံးကို စက္ျဖင့္ ဖတ္ၾကားၿပီးသည့္အခ်ိန္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ၌ထုတ္ျပန္မည့္ သန္ေခါင္းစာရင္း ေနာက္ဆုံးရလဒ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တရား၀င္သြားေရာက္သူမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္သြားေရာက္သူမ်ား စာရင္းကို ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၃၀-၈-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း (၆၀) ေက်ာ္ရွိသည္ ဆိုျခင္းမွာ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုျပည္လုံးကၽြတ္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ျပန္မည့္ လူဦးေရသည္သာလွ်င္ အတည္ျပဳရမည့္ ကိန္းဂဏန္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္စဥ္လူဦးေရကို ခန္႔မွန္းခဲ့ရာတြင္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရွိခဲ့ေသာ လူဦးေရ ၃၅၄၄၂၉၇၂ ေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ တိုးႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ လူဦးေရကိုလည္း ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရေပၚ မူတည္၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔မွန္းခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းမႈအနည္းငယ္ ကြဲလြဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ပင္ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ ရလဒ္သည္ ကြဲလြဲမႈ အလြန္မ်ားသြားႏိုင္ပါသည္။ ခန္႔မွန္း လူဦးေရတိုးႏႈန္းမ်ားသည္ ႏွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ ၁၉၈၅ - ၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၉၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၉၉၀ - ၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၁၉၉၅ - ၉၆ ခုႏွစ္ တြင္ ၁ ဒသမ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ ၂ ဒသမ ၀၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။
စာရင္းအင္း နည္းပညာအရ စာရင္းျပည့္ မေကာက္ယူႏုိင္သည့္အခါ နမူနာကြက္မ်ား ေကာက္ယူ၍ ခန္႔မွန္းၾကရာတြင္ မိမိရရွိသည့္အခ်ိန္၊ ေငြႏွင့္ လူေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ နမူနာကြက္၏ အက်ယ္အ၀န္း၊ နမူနာကြက္ အေရအတြက္ စသည္တို႔ကို ခ်ိန္ဆရပါသည္။ Something is better than Nothing ဆိုသကဲ့သို႔ မည္သည့္အေထာက္အထားမွ် ျပစရာ မရွိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အေထာက္အထားျပစရာ တစ္ခုခုကို အလ်င္အျမန္ လိုအပ္သည္ဆိုပါက နမူနာ စမ္းသပ္ေကာက္ယူမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း မိမိတြင္ရွိသည့္ လူအား၊ ေငြအားျဖင့္ မျဖစ္မေန ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ထိုအခါ ကြဲလြဲမႈမ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နမူနာစာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းေကာက္သူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းမႈသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ ကိုလည္း သတိခ်ပ္ရပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ အသက္အလိုက္ လူဦးေရစာရင္းကို ရရွိသည့္အခါ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသည့္ လူဦးေရႏွင့္ မဲစာရင္းတြင္ရွိသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရကို ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းႏွစ္ခုကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မည္ဆိုပါက ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းအရ စာေရးသူသည္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း မဲစာရင္း ျပဳစုသည့္အခါ၌ စာေရးသူသည္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိရာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕ႏွင့္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္း အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ မဲစာရင္းျပဳစုသည့္အခါ၌ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး၏  မဲစာရင္းမ်ား၌ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သန္ေခါင္စာရင္းတြင္မူ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပါရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း၌ ပါရွိသည့္ အသက္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ကို ရည္ညႊန္းခဲ့ၿပီး မဲစာရင္းတြင္မူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔၌ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္သူမ်ားအား ရည္ၫႊန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မဲစာရင္းတြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ား အနက္ သာသနာ႔၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေထာင္က်ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ေပါ႔သြပ္သူမ်ား ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း တြင္မူ ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္အားလုံး ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲစာရင္းသည္ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံ၍ ျပဳစုထားျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရကို ယခင္က ခန္႔မွန္းထားခဲ့ေသာ လူဦးေရ သန္း (၆၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ။

မွတ္ခ်က္။ ။၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမႈံသတင္းစာပါ “တကၠသိုလ္ဆရာတစ္ဦးေရးသားေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ” ေဆာင္းပါးအား ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

Powered by Blogger.