Thursday, April 2, 2015

ဆ႒မအႀကိမ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ၏ အစီရင္ခံစား အပုိဒ္ (၁)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂ ) ရက္
နိဒါန္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေနျဖင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ တင္သြင္းေသာအစီရင္ခံစာတြင္ နိဒါန္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဟူ၍ အစဥ္လိုက္ တင္ျပအစီရင္ခံထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တစ္ပါတီစနစ္ကို အေျခခံလ်က္ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သည့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ားကို သုံးႀကိမ္တိုင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ တရားမၽွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမၽွျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားေစရန္ ျပ႒ာန္းပါရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းကလိုလားေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ တရားမၽွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမၽွျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားမ်ား မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမၽွ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမၽွစြာ ရပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အျပည့္အဝရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိတိုင္းရင္းသားႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လၽွက္ရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၿပီး လူအရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အျခားလူမႈဒုကၡအဖုံဖုံကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စု အတြင္းမွာလည္း စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ထာ၀စဥ္ရွင္သန္ ထြန္းကားေစၿပီး မိမိတို႔၏အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တို႔ကို ထာ၀စဥ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ကိန္းေအာင္းေစရန္ သားစဥ္ေျမးဆက္အထိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ၊ ေကာင္းေသာအမ်ိဳးသား အဂၤါလကၡဏာမ်ား၊ ေကာင္းေသာအေမြခံမ်ား ေပးႏိုင္ရန္၊ လက္ကမ္းခံယူႏိုင္ရန္ အားသြင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ၿပီးသည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင့္တေနေသာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းရန္ ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား၏ သမိုင္းေရစီးေၾကာင္းအရ လိုအပ္၍ ေပၚေပါက္လာရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တင္ျပလိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သမိုင္းအရွည္ကိုၾကည့္ရန္ မလိုေပ။ ကိုလိုနီေခတ္ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားကို လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပူးတြဲပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ ဘ၀သည္ အခိုင္းအေစခံလူတန္းစား၊ မ်က္စိမွိတ္နားပိတ္ ခဲ့ရသည့္ဘ၀၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေလာင္းကစားေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ အစဥ္ေမြ႕ေလၽွာ္ေနေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက ဖန္တီးထားေသာဘ၀၊ လူရာအသြင္းမခံရ၍ မိမိကိုယ္မိမိ ပအိုဝ္းပါဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ရွက္၍ အားငယ္ေနရသည့္ဘ၀ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေစျခင္းမွာ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းရင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းစစ္လၽွင္ အျမစ္ရွာေတြ႕ေသာ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးကို ၁၉၄၉-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၉-ခုႏွစ္တြင္ ပေဒသရာဇ္မ်ား အၿပီးအပိုင္ အာဏစြန္႔ခဲ့ရ၍ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုကာလတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္အေလၽွာက္ ေျမျပန္႔ေဒသ သထုံခ႐ိုင္တြင္ ဦးလွေဖ၊ ဦးဘိုးမၽွင္၊ ဦးၿပဳံး၊ ဦးေအာင္သာတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဦးျဖဴ၊ ဦးဘိုးခင္၊ ဦးဟိန္ေမာင္တို႔ႏွင့္ ဦးေအာင္သာ၊ ဦးဟိန္ရွန္းေငြတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္ေလြာင္ဗူ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပအိုဝ္းအေရး ေဖာ္ထုတ္ၾကပါသည္။ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္ သထုံၿမိဳ႕၊ ေမာ္ေက်ာ့ရပ္၊ ေရေက်ာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းတြင္ ပအိုဝ္းလူထုဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္(၂)ရပ္ျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကို ေတာင္သူဟု ေခၚဆိုေနျခင္းမွ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးပါရန္ႏွင့္ ပအိုဝ္းတို႔အား တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပအိုဝ္းတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္ေျခနင္း စျပဳလာခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ၁၉၅၀-ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ယာယီအဖြဲ႕ကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံးညီလာခံက ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႀကီးေလးက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသားတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၆)ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ၁၉၆၂-ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရပ္စဲျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕စည္းခြင့္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေရွးအစဥ္ အဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ အရွိန္အဝါရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ ပြဲစားဦးေမာင္ေငြ၊ ပြဲစားဦးေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္တို႔ ပါဝင္ေသာ (ပအမဖ)အဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရက်င္းပေပးခဲ့ေသာ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အာဏာရပါတီသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ပါတီအသီးသီးသည္ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရၿပီး ျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)လည္း ထိုသို႔ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ (ပအမဖ)ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေငြ၊ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ဦးခြန္သိန္းေဖတို႔သည္ အမ်ိဳးသားအေပၚ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ  ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄-၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ မူလ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)အမည္ကို ဆက္လက္ အသုံးမျပဳေတာ့ပဲ လက္ရွိ တည္ရွိ ေနေသာ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)အျဖစ္ ပ-အ-မ-ဖမူဝါဒ လမ္းစဥ္ အတိုင္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေရးအရာကို တစ္ခုတည္းေသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၇၅-ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕(ရလလဖ) တည္ေထာင္ခဲ့ရာမွ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ေအာက္ခံ(ဝါဒေရးရာ)ကို လက္ခံေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာအဖြဲ႕ဟု သေဘာထားကြဲရာမွ ဝါဒေရးရာကို လက္ခံေသာ(ရလလဖ) ပအိုဝ္းနီႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား အသြင္ေဆာင္ေသာ တနည္းအားျဖင့္ ေရွးအစဥ္အလာက ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္က်င့္သုံးေသာ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဏၾဥ)(သို႔မဟုတ္)ပအိုဝ္းျဖဴဟူ၍ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးတြင္ အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ကြဲၾကျပန္သည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္ထိ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လာခဲ့ရာမွ  ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပအိုဝ္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္  ေဆာင္႐ြက္ လာခဲ့ရာ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္အထိ ျဖစ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပဒျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေလၽွာက္လႊာကို (၃၁-၃-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေလၽွာက္ထားရာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္မွ (၁၃-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ မွတ္ပုံတင္အမွတ္(၅)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ ဆက္လက္အေမြခံခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္၊ သမိုင္းကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံအႀကိမ္သည္ (ပအမဖ)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံအႀကိမ္ကို ဆက္လက္သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း

ပထမအႀကိမ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပျခင္း
ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ ၁၉၅၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွ (၂၂)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇)ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီခံလာက်င္းပျခင္းဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ပဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ေနာင္ကားခ႐ိုင္၊ ေနာင္ေယြးေက်း႐ြာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုပဏာမ ျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္မွာ-
        (၁)    ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြား အာဏာစြန္႔လႊတ္မႈ အျမန္ဆုံးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္။
        (၂)    ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္။
        (၃)    ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ပဏာမညီလာခံက်င္းပၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ညီလာခံကို ၁၉၅၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၆)ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗႏၶဳလ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္မွာ-
    (၁)        ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေဒသ သတ္မွတ္ေပး ရန္။
    (၂)        ပေဒသရာဇ္ေဇာ္ဘြားမ်ား အျမန္ဆုံး အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္။
    (၃)        ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥမ်ား သုေတသနျပဳရန္။
    (၄)        ဖမ္းဆီးခံ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္။
    (၅)        က်ဴးေက်ာ္သူ တ႐ုတ္ျဖဴအား တိုက္ခိုက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရန္။
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ မက်င္းပမီ ၁၉၅၈ -ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ပအိုဝ္းလက္နက္ကိုင္အင္အား (၁၂၀၀)ေက်ာ္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ပအမဖ ေခါင္းေဆာင္(၆)ဦးႏွင့္ ပအလဖ ေခါင္းေဆာင္ (၅)ဦး စုစုေပါင္း(၁၁)ဦး ပါဝင္ေသာ  ယာယီေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ၁၉၅၉-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၂)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး စာသင္တိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုတတိယအႀကိမ္ညီလာခံက တင္သြင္းေသာ အဆိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ-
    (၁) စီးပြားေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၂)ခု
    (၂) ပညာေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၄)ခု
    (၃) က်န္းမာေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၆)ခု
    (၄) ဘာသာေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၅)ခု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း
ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စတုတၳအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအစည္းအေဝးကို ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔မွ (၉)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၉၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္၊ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံးပိုင္ အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ညီလာခံမွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား (၁၂)ခု ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)၏ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းက်စ္လစ္မႈ ခိုင္မာေစေရး။
(၂) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ စီးပြါးေရးစနစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာစီးပြါးေရးျဖစ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ေခတ္မီတိုးတက္ေစေရး။
(၃) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထြက္ကုန္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ တြင္က်ယ္စြာ     ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး။
(၄) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ စီးပြါးေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ျပည္ပကုန္ပစၥည္း     မွာယူျဖန္႔ျဖဴးေရး။
(၅)အမ်ိဳးသားပညာေရးတြင္
(က)    ပအိုဝ္းေက်း႐ြာတိုင္း မူလတန္းပညာ မသင္မေနရ သင္ၾကားေရး။
(ခ)    ေက်း႐ြာအုပ္စုတိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေရး။
(ဂ)     ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေရး။
(ဃ)    ၿမိဳ႕နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းတိုင္း ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေရး။
(င) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေရး။
(စ) ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း တကၠသိုလ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး။
(၆) ေက်း႐ြာ၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးေရး
(၇) အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေမြးထုတ္တာဝန္ေပးအပ္ေရး
(၈) တိုင္းရင္းေဆးပညာ အားေပးျမႇင့္တင္ေရး
(၉) ပအိုဝ္းစာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္း သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရး
(၁၀) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား စာေပသမိုင္း ျပဳစုေရး
(၁၁) ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ေရး
(၁၂)    ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားသမိုင္း ျပဳစုေရး တို႔ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း
ပဥၥမအႀကိမ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံအစည္းအေဝးကို၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔မွ (၂၅)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁၈)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ရွိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳး သားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးအသိ ပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္ အလႊာေပါင္းစုံ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဆႏၵသေဘာထားရယူရာ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ မူလျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)အမည္ကို ဆက္လက္ အသုံးမျပဳေတာ့ဘဲ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ သုံးသပ္ၿပီး ညီလာခံ တက္ေရာက္သူအားလုံးက ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)အျဖစ္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ တညီတၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ-
(၁)၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္
(၂)ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊      ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ ဦးခြန္ဝင္းကိုတို႔မွ တာဝန္ယူ     သြားေရာက္ ေလၽွာက္ထားတင္ျပရန္။
(၃) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ပါတီ၏ အမွတ္သေကၤတ(လိုဂို)တံဆိပ္မွာ နဂါးကို အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္
(၄)ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို(၂၉-၃-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဒသအသီးသီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာထိ ပါတီဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ပါတီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္(၁၁၆)ဦးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္(၄၁)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။ ၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး အေနျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း အစည္းအေဝးေပါင္း(၂၁)ႀကိမ္မွ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပါင္း (၁၁၆)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ (၂၉-၄-၂၀၁၀) ရက္ေန႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အတည္ျပဳသည့္အျပင္ ပင္လုံ၊ လြိဳင္လင္၊ နမ့္စန္၊ လင္းေခး၊ မိုင္းပန္၊ ေမာက္မယ္၊ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပုံး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီး၊ ေညာင္ေ႐ႊ၊ ရပ္ေစာက္၊ ပင္းတယ၊  ကေလာ၊ ေနာင္တရားႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို (၁၅-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အုပ္စုပါတီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးေကာ္မတီကို (၃၆)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ကို (၁၅)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအမႈေဆာင္ကို (၁၅)ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေက်း႐ြာ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ကို (၃)ဦးမွ (၅)ဦးအထိ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည္အထိ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေပါင္း(  ) ႏွင့္ ရက္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း(   ) ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္လုံၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲမ်ားကို (၁၈-၇-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ တၿပိဳင္တည္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနယ္မ်ားအတြက္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မည့္ ဗဟိုဌာနခြဲ႐ုံး သထုံၿမိဳ႕နယ္႐ုံး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို (၂၉-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သထုံၿမိဳ႕နယ္အဆင့္  ေနာင္ကုလား အလယ္႐ြာ ဆိုင္းဘုတ္ကို (၄-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ တြင္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ကေလး ေက်း႐ြာ အုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့က်ိဳက္ေက်း႐ြာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို(၅-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုင္းဘုတ္ ကို(၆-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ထီလုံေက်း႐ြာ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို (၇-၇-၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇရပ္ႀကီး ေက်း႐ြာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို (၄-၁၁-၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း အသီးသီး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို အရင္းခံၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့၍ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၁၀)ခု ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အားလုံးအႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။
Powered by Blogger.