Saturday, April 4, 2015

ဆ႒မအႀကိမ္ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ၏ အစီရင္ခံစာ အပို္ဒ္ (၃)

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၅) ရက္

ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN) ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ ဖြဲ႕စည္းရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ႐ိုးသားၾကၿပီး ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ၾကသည္။ သူရသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံၾကသည္။ မဟုတ္မခံ မွန္ရာကို လုပ္တတ္ၾကသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံ ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကသည္။ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကို ၿဖိဳခ်ႏိုင္ၾကသည္။ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီးကို တမံအျဖစ္ တုတ္ႏိုင္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား၏ အားသည္ အမ်ိဳးသားအတြက္ အားလည္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စြမ္းရည္လည္းျဖစ္သည္။ အခုလူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး ဆိုသည့္အတိုင္း ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မုခ်လူႀကီးျဖစ္ လာမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳး၏ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါက ျပည္ေထာင္စုသား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အျပန္အလွန္ ေလးစားရန္၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ထာ၀ရေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ရရွိေစရန္၊ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္၊ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္သည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္၏ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လက္ခံျခင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ထီရီးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မွ ပအိုဝ္းလူငယ္(၁၀၆၂)ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ဗဟို (PYN) ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ လူငယ္ကြန္ယက္မွာ(   )ဖြဲ႕ ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္ကြန္ယက္မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းလူငယ္ မ်ား စုစည္ၿပီး ဆင့္ပြားသင္တန္းေပးျခင္း၊ စည္း႐ုံးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ေတြးေခၚေမၽွာ္ျမင္ တတ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာရန္ ေလ့က်င့္ေပးလၽွက္ ရွိပါသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ တဖက္တလွမ္းျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းတြင္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း၊ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယား ေကာက္ယူေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္အားေပးသည့္အျပင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စည္းလုံးလႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သ ျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ယုံၾကည္ေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လူငယ္ကြန္ယက္၏ စြမ္းအားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 
 ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ၿပီး အစီရင္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ပညာေပး ေရးမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အရည္အေသြးမ်ား ေျပာင္ေျမႇာက္လာေစေရး၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ျပသေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ေစေရးႏွင့္ အလႊာအလိုက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အျဖာျဖာကို ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး၏ အစီအစဥ္အၫႊန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေရး၊ အဖြဲ႕သားမ်ားအား အကဲျဖတ္ေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရးနည္းလမ္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ လက္ေတြ႕ေလ့လာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုပ္ခ်င္းလွဲလွယ္၍ အထူးတာဝန္ ေပးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အထူးေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အနီးကပ္ လက္သပ္သင္ေပးျခင္း၊ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အမႈတြဲမ်ားကိုေလ့လာ ေစျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပ၍ ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ အထိ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္အႀကိမ္ေပါင္း(၈၁)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ဆိုင္သည့္သင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သည့္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေပါင္း (၂၃၇)ႀကိမ္ရွိခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)ႏွင့္ တျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ားမွာ(၆)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း သား(၂၄၈)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၁၁၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၅၉)ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ(၆) ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၂၇၇)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၁၄၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၄၂၃)ဦးျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ား မွာ(၂၂)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၉၇၉)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၆၇၇)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၆၅၆)ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ႏွင့္ တျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္သင္တန္း မ်ားမွာ(၄)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၁၁၀)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၇၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၈၀)ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္သင္တန္းမ်ားမွာ(၇၁)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၂၂၁၃)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၁၈၈၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၄၀၉၄)ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္အထိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ားမွာ(၇၆)ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္း သား(၂၄၃၄)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၂၅၀၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၄၉၃၇)ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း အုပ္စုႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္အထိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္း မ်ားမွာ(၁၇၅)ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူ^သား ဦးေရ စုစုေပါင္း(၁၁၁၁၀)ဦးရွိပါသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလအထိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပီအဲန္အို)ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ (၁၀)ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူ/သားဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ(၅၃၉)ဦးရွိပါသည္။ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းေပါင္းစုံမွ သင္တန္းသူ/သား ဦးေရစုစုေပါင္း(၁၁၆၄၉)ဦးကို ေလ့က်င့္ပညာေပး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အနာဂတ္ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရးကို ရည္မွန္းၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ အသိပညာခ်င္းဖလွယ္ေပးမႈ၊ အမ်ားဆုံးျဖတ္ခ်က္လိုက္နာၿပီး လူနည္းစုဆႏၵကိုလည္း ဂ႐ုျပဳရမည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထက်င့္သုံးမႈ အေလ့အထျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေပၚထြန္းေစရန္ ပါတီမွ လူငယ္မ်ားကို အသိပညာ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပညာေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ (၁)ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသမိုင္း (၂)ပအိုဝ္းစာေပသမိုင္း (၃)ပအိုဝ္းေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း (၄)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းမွတ္တမ္း (၅)ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား မေမ့အပ္မေပ်ာက္ကြယ္သင့္ေသာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္ ႐ိုးရာ ထုံးတမ္း”ဓေလ့အစဥ္အလာမ်ား (၆)ဒီမိုကေရစီ (၇)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္စာတမ္း (၈) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၉)ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၁၀)ေခါင္းေဆာင္မႈ (၁၁)ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (၁၂) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (၁၃)အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈအားလုံး ေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၄)မီဒီယာႏွင့္ သတင္းေရးသားနည္း (၁၅)စည္း႐ုံးျခင္း (၁၆) သင္တန္းနည္းျပ လမ္းၫႊန္ (၁၇)သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ (၁၈) ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၁၉)႐ုံးစာေရးနည္း (၂၀) အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (၂၁)စီမံကိန္းေရးဆြဲနည္း (၂၂)Gender (က်ားမအခန္းက႑) (၂၃)ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ေနာင္ယာသုဲင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ တေပါင္းပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ဦးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္၍ ၁၃၃၉-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးေဒသ ေနာင္ယာသုဲင္းကြင္းႀကီးတြင္ ပအိုဝ္းေဒသ၏ အနာဂတ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပအိုဝ္းစာေပျမႇင့္တင္ေရး စသည့္ ပအိုဝ္းေရးရာေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာင္ယာသုဲင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ(ယခု ဇ၀နာရာမပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕)၊ ပအိုဝ္းစာေပတိုးတက္ျမႇင့္တင္ေရးအဆိုကို တင္သြင္းရာတြင္ ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္ အပါးေပါင္း(၈၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေန႔သို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပအိုဝ္းရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု အေပါင္းတို႔က တခဲနက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲၾကသည္။

ပိဋကတ္ေတာ္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ျခင္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာသာသနာေရး စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံ့ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဂါရ၀ျပဳတိုင္း တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ (၈-၇-၁၉၉၂)ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားအကြက္(၁၈)ရွိ ဧည့္ရိပ္သာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး(၁)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေရး တိုးတက္စည္ပင္ထြန္းကားသာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ (၉-၇-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊေမာ္ေဓာဘုရားေစတီမ်ားကို သြားေရာက္ဖူးေမၽွာ္ ၾကည္ၫိုခဲ့သည္။ စိတ္ဆႏၵထဲတြင္ ပိဋိကတ္ေတာ္အစုံကို ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါက မ်ားစြာစိတ္ခ်မ္းသာ ေက်နပ္လိမ့္မည္ဟု ဆုေတာင္းေနမိသည္။ (၁၃-၇-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ(ယခု အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ)ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး(၁)ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားအကြက္(၂၀)ရွိ ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ပိဋိကတ္သုံးပုံကို ပူေဇာ္လိုေၾကာင္းလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးရာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မွ တာဝန္ယူ လႉဒါန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ဂတိျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
(၁၈-၇-၁၉၉၂)ေန႔လည္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမရွိ သာသနာေရးဝန္ႀကီး႐ုံးခန္း၌ ပိဋိကတ္သုံးပုံကို သြားေရာက္လက္ခံရာ ပိဋကတ္သုံးပုံလႉဒါန္းရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံး အလႉခံရရွိသူမွာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီ  တစ္ဦးတည္သာရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ မဂၤလာစကားကို သာဓု သုံးႀကိမ္ေခၚဆိုခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။
(၁၉-၇-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွ ပအိုဝ္းေဒသေတာင္ေပၚေျမသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ၾကရာ လမ္းခရီးတြင္မိဘျပည္သူမ်ားက ဝမ္းသာစြာျဖင့္ တ႐ြာဝင္တ႐ြာထြက္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ ခဲ့သျဖင့္ (၅-၈-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၎ပိဋိကတ္သုံးပုံကို ယခုအခါ ကိုယ္စိတ္ၿငိမ္းေအး ေအာင္ဓမၼေစတီဗိမာန္(နမ္းသခြေရာင္း ေအာင္ဓမၼေစတီ)ေတာ္၌ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္လ်က္ ပိဋိကတ္တရားေတာ္မ်ား ဆက္လက္ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေစရန္ ေဒသစုံပအိုဝ္းသံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။်

ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာပုံအေၾကာင္း
၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း(၁၂)ရက္ေန႔မွစ၍ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔အထိ(၄)ရက္ တိုင္တိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေအာင္ဓမၼေစတီ ပိဋိကတ္ဗိမာန္ေတာ္ ထီးတင္ပြဲကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုထီးတင္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အစရွိေသာ ျမန္မာတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအလိုအေလ်ာက္ စုစည္းမိၿပီးသား ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ စုစည္းမိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း(၁၃)ရက္ေန႔ တြင္ ပိဋိကတ္ဗိမာန္အနီး ေအာင္ဇဗၼဴဓမၼ႐ုံႀကီးအတြင္း၌ ဆရာတကာအဆင့္ျမင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခြင့္ရခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုဆရာတကာ အဆင့္ျမင့္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ-
၁။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္လုံးက (၅)ႀကိမ္မၽွ အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ ထီသိမ္     စာမူကို ဆက္လက္အတည္ျပဳ သင္ၾကားေစရန္၊
၂။ သုံးႏွစ္အတြင္း ပိဋိကတ္စာေပကို ပအိုဝ္းဘာသာသို႔ ျပန္ဆို၍ ပအိုဝ္းဘာသာျပန္         က်မ္းစာအုပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ သုံးႏွစ္အတြင္း ပိဋိကတ္စာေပကို ပအိုဝ္းဘာသာသို႔ ျပန္ဆို၍ ပအိုဝ္း ဘာသာျပန္က်မ္းစာအုပ္ မ်ားထုတ္ေဝႏိုင္ရန္} ဟူေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ရန္ ၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး အေပၚဆုံးထပ္တြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားက ပိဋကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ]ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕}ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၄)ရက္(လကြယ္ေန႔)တြင္ ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ပိဋိကတ္စာေပကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေတာ္မူၾကေသာ ပအိုဝ္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ပိဋိကတ္ပအိုဝ္း ဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းကို အသီးသီးတာဝန္ခြဲေဝေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး အေပၚဆုံးထပ္ကိုလည္း ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္႐ုံး(ဗဟို) ပိဋိကတ္ပအိုဝ္း ဘာသာျပန္ဌာနအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕သည္ ပိဋိကတ္သုံးပုံပါဋိေတာ္၊ ဓမၼပဒဝတၳဳ၊ ဇာတ္-၅၅၀ ဝတၳဳအစရွိသည့္ က်မ္းေပါင္း(၁၀၂)က်မ္းကို ပအိုဝ္းဘာသာျပန္ဆိုလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ က်မ္းေပါင္း(၄၆)က်မ္းမၽွကို ပအိုဝ္းဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပိဋိကတ္က်မ္းစာမ်ားကို စာအုပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္၍ မၿပီးေသးေသာ က်မ္းစာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္၍ ဘာသာျပန္သြားဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပိဋကတ္ပအိုဝ္းဘာသာအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဩဝါဒအရ သိရွိရပါသည္။

ဗုဒၶဓါတ္ေတာ္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ျခင္း
၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားကို အထူး အေလးထားၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔တိုင္ေအာင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ သမိုင္းဝင္ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားတြင္ ဗုဒၶ၏ သီရီရဓါတ္ေတာ္ကို ထာ၀ရၾကည္ၫိုႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ဦးေအာင္ခမ္းထီမွ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေ႐ႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဗင္ရွီဖါေဆာ့ထံတြင္ ေလၽွာက္ထားၿပီး ဆရာေတာ္က သီရိလကၤႏိုင္ငံသို႔ ႂကြေရာက္ကာ ဗုဒၶ၏ သီရိရဓါတ္ေတာ္ကို ပူေဇာ္အလႉခံခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ သံဃာ့ရာဇာဂိုဏ္းႀကီး(၃)ဂိုဏ္းမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဓါတ္ေတာ္ထိန္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပအိုဝ္းေဒသ ရွိ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားသည္ သမိုင္းေနာက္ခံ အေျခအေန၊ ကိုးကြယ္မႈထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လိုအပ္ေသာအဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စုံသျဖင့္ ဗုဒၶသီရိရ ဓါတ္ေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး(၁၂-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္  သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားတို႔က ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ က်င္းပျပလုပ္ေပးခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ၎ဓါတ္ေတာ္ကို (၁၃-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္ စကၤာပူသို႔ ပင့္ေဆာင္ၿပီး (၁၅-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္ စကၤာပူမွတဆင့္ ရန္ကုန္သို႔ ဆက္လက္ပင့္ေဆာင္ လာရာ (၁၆-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွ ဟဲဟိုးေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး လမ္းခရီးတြင္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အပူေဇာ္ခံၿပီး ဆက္လက္ပင့္ေဆာင္ လာရာ(၂၃-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁ဝး၄၅)အခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသီရိရဓါတ္ေတာ္ျမတ္သည္ ေမြေတာ္ကကၠဴ ဘုရားရွိ အပရာဇိတ ပလႅင္ေတာ္ျမတ္ေပၚတြင္ ေရာက္ရွိစံပယ္ေတာ္မူၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္း တို႔အားလုံး ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။
ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း
ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို)အား အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပုံတင္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ တင္ျပခဲ့ရာ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ မတ္(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္င့ေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕က အမွတ္(၉၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ထားေသာ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို) ေကာ္မတီအား အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ အမွတ္(၁၇၉၅)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။
ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို)ေကာ္မတီသည္ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁)ရက္ႏွင့္ (၂)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါမြန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဖါမြန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ (ဗဟို)အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုစာေပယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အစည္းအေဝးသို႔ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔မက်န္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံမွ စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစည္း အေဝးႀကီးမွ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားစြာကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပအိုဝ္းေဒသတြင္း ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံး ထီရီးညီလာခံက်င္းပျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ) ပါလီမန္အမတ္ေလာင္း ဦးစံေအာင္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကရာမွ ပအိုဝ္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွန္သမၽွကို ျပဳလုပ္လာမည္ဆိုလၽွင္ အားလုံးသေဘာတူလက္ခံၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ (၂၄-၁၂-၁၉၉၀)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၅-၁-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၁၈^၁၉-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၂၂-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၂၄-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊(၂၅-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၂၁-၃-၁၉၉၁) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ (၂၃-၃-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႀကိမ္ေရ(၇)ႀကိမ္ တိတိျဖင့္ ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းကာ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံကို (၂၇-၃-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နားဟီးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ထီရီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
(၂၈-၃-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးခင္ေက်ာ္ၫို၊ ဦးခြန္ဝိဇၨာ၊ ဦးခြန္ေက်ာ္ခမ္း၊ ဦးခြန္ေအာင္သာ၊ ဦးခြန္ဟိုက္ေဆာ္ဝမ္းႏွင့္ ဦးခြန္စံလြင္တို႔အား ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
(၉-၄-၁၉၉၁)ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ႏွင့္အဖြဲ႕က ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လာေရာက္ ႀကိဳဆိုၾကရာ ည(၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁) ဧည့္ေဂဟာသို႔ ေရာက္ရွိပါ သည္။
(၁၁-၄-၁၉၉၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ဆင္ေရးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး(၁) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လုံး၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဘ၀ ေအးခ်မ္း သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမျဖစ္မေန ရယူႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ပါဝင္ကူညီခဲ့၊ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ (ပအမဖ)ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္း ဦးစံေအာင္၊ ဦးေမာင္ေငြ၊ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္၊ ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ်တို႔ (၅)ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္အသိအမွတ္ျပဳ အပ္ပါသည္။
ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္လာျခင္း
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနာင္ေထာ္ေဒသ၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဟိုနမ့္ေဒသႏွင့္ ကဒူးႀကီး၊ ကဒူးေလးေဒသတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ ရွမ္းျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသာမက ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ပအိုဝ္းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ကံၾကမၼာအဆိုးအေကာင္းကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ကာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးထုတစ္ရပ္လုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းသည္ တအိုဝ္းသာျဖစ္သင့္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းကာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုလွပလာေစရန္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွ ေကာင္းမည္ဟု သေဘာေပါက္ယုံၾကည္သျဖင့္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းယဥ္၌ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ(၁၇၃)ဦး၊ လက္နက္ ႀကီး/ငယ္ (၁၃၂)လက္ျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူခဲ့ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူသည့္ အခမ္းအနား၌ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား အားလုံး စုံစုံညီညီျဖင့္ တက္ေရာက္ကာ ယခုအခါ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသအက်ိဳး၊ ရပ္႐ြာအက်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ခံယူေဆာင္႐ြက္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္သို႔လႉဒါန္းျခင္း

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူကာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မိသားစုမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးျပဳ အေထာက္ အကူျပဳေစရန္ ဗဟိုစီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဦးခြန္ျမတ္(ခြန္ပအိုဝ္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ တြင္းထြက္ရတနာကုမၸဏီ)ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဦးေနဝင္းထြန္း (ပတၱျမား ေက်ာက္စိမ္းနဂါးကုမၸဏီ)တို႔ကို ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းရွဴးေဒသႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖါးကန္းေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း မိုင္း႐ူးေဒသတြင္ လုပ္ကြက္(၇)ကြက္၊ ဖါးကန္႔ေဒသတြင္ လုပ္ကြက္ (၆၆)ကြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသို႔မိမိတို႔ လူအား၊ ေငြအား၊ စက္အားႏွင့္ ဇြဲလုံ႔လ တို႔ေၾကာင့္ နမ့္ေမွာ္ေဖၚထုတ္ (၁၀၉) လုပ္ကြက္တြင္ (၅-၅-၂၀၀၀)ရက္ေန႔တြင္ တန္(၃၀၀၀)မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို စတင္တူးေဖၚရရွိခဲ့ပါသည္။
ဦးေနဝင္းထြန္း၏ ရွင္းျပခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လုပ္ကြက္ဖိုးက်ပ္ (၆၁၇)သန္း၊ ရတနာခြန္ က်ပ္(၃၅)သန္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇)သန္း ေပးသြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤတန္(၃၀၀၀)သုံးေထာင္ေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး တူးေဖၚရရွိၿပီးေနာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီသို႔ တင္ျပရာ ဦးေအာင္ခမ္းထီက ဤေက်ာက္စိမ္း တုံးႀကီးသည္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သာ ထိုက္တန္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူသန္း(၅၀)ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရတနာျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား (၁၃၅)မ်ိဳးကပိုင္ဆိုင္သည့္ ရတနာလည္းျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဤေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို ထုခြဲေရာင္းခ်လၽွင္ ခဏေလးႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ဆုံးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤမဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို မိမိတို႔အဖြဲ႕လက္ထဲတြင္ ထားရွိ ေနျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ထဲမွာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ရတနာတစ္ပါးအျဖစ္ ထားရွိျခင္းက ပို၍ သင့္ေလ်ာ္အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ခံယူပါေၾကာင္း စသည့္ ဥကၠဌဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ စဥ္းစားကာ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဏၾဥ) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အားလုံးတို႔အား ေခၚယူၫွိႏႈိင္းရာ တညီတၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး တန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ရွိ မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို (၂၆-၅-၂၀၀၂)ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္၌ လႉဒါန္းပြဲ က်င္းပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးလႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉး(၁)က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး၊ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္မ်ားလည္း တက္ေရာက္အားေပး ခ်ီးျမႇင့္ၾကေၾကာင္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမိုင္းအရ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းျဖစ္ေပၚလာျခင္း
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ၾကပါသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး စေသာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ၊ လူမႈေရးရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ အဓိကက်ေသာ၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိ႕ျဖစ္ ၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏ (၇၅%)ေသာ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အတည္တက် အေျချပဳ ေနထိုင္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒေဘာင္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔ျဖင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေရးအရာမ်ားကို ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အေနျဖင့္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ရာ ကာလအားျဖင့္ (၂၄)ႏွစ္ခန္႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္၍ အသုံးျပဳေနက် ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားေျမ သာသနာေျမမ်ားမွာ ေရရွည္တြင္ အဆင္ေျပမႈ၊ အပ္စပ္မႈ ျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ လိုအပ္လာေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေျမေနရာ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္သည့္အေလ်ာက္ ေျမေနရာရရွိေရးအတြက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ (ယခင္ တႏြိဳင္ေရးေက်း႐ြာ) ေတာင္ဖက္ရွိ ေျမကြက္လပ္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ျဖားတန္ခင္ေက်ာ္ၫို၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးပီတာထြန္းႏိုင္၊ ျဖားတန္စႏၲာ၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ႐ုံးအဖြဲ႕မႉး ဦးခြန္ျမေမာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔မွ ေက်း႐ြာရွိမိဘျပည္သူမ်ားထံ ပအိုဝ္း တမ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တႏြိဳင္ေရး႐ြာ လူႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေျမပိုင္ရွင္မ်ား၊ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚၫွိႏႈိင္းခ်က္အရ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေရးကိစၥျဖစ္၍ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာသဒၶါတရား ၾကည္ျဖဴစြာျဖင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းလႉဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။
၎ေျမေနရာ၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အဖြဲ႕၏ ၾကားစခန္း၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံး၊ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးအစရွိသည္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕႐ုံး၊ ပအိုဝ္းေမာ္အဖြဲ႕႐ုံး၊ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းေဆး႐ုံ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)႐ုံးခြဲႏွင့္ (ပ.အ.မ.ဖ)႐ုံး အစရွိသည္တို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္း တိုင္းရင္းေဆး႐ုံႏွင့္ ပအိုဝ္းေမာ္အဖြဲ႕႐ုံးတို႔ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ျပည္လည္ပ်က္ျပယ္ သြားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေျမေနရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ ျပန္လည္သိမ္းယူမႈမျပဳႏိုင္ရန္ ဥပေဒအရပိုင္ဆိုင္ထားမႈကို ခိုင္ခိုင္မာမာလက္ဝယ္ထားရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ လမ္းၫြန္မႈကို ခံယူကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အဖြဲ႕ရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ပါသည္။  ၎ေျမေနရာကို ဥပေဒအရပိုမိုခိုင္မာသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္လာ၊ အထူးစီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဦးေနဝင္းထြန္း၊ ႐ုံးအဖြဲ႕မႉး ဦးခြန္ျမေမာင္ႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္တို႔မွ တာဝန္ယူၿပီး အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရပခ)တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ထံ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဆင့္ဆင့္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၆)ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ၊ စာအမွတ္/၁၈၆၉/အရ ေျမစာရင္းပုံစံ(၁၀၅)ကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွမိဘျပည္သူမ်ား၏ မတည္ေငြ၊ ထည့္ဝင္လႉဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ပအိုဝ္းစာယဥ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ဆရာဦးခြန္မင္းေက်ာ္တို႔ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္၍ ေဘာလုံးကြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပြဲၾကည့္စင္ေရွ႕ေျမသားၫွိျခင္း၊ ပြဲၾကည့္စင္ေနာက္တည္းခိုရန္ေနရာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ေသာက္သုံးေရကန္မ်ား၊ ခန္းမႀကီးမ်ား၊ ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဂုဏ္ အဂၤါလကၡဏာႀကီးမ်ားအျဖစ္ဘက္ စုံလုပ္ ငန္း အသုံးျပဳႏိုင္ ရန္ခန္းမႀကီးမ်ားကိုလည္း ခမ္းနားထည္ဝါစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။
ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ တည္ထားကိုကြယ္ျခင္း
ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ၊ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္လိုအပ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာ ေခတ္ထြန္းလင္းေတာက္ပ အစြန္႔ရွည္တည္ တံ့ျပန္႔ပြားေစလိုေသာ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည့္ ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ရန္ စိတ္ဆႏၵအားသန္ခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ဦးရွိန္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ (၅-၁၂-၂၀၁၀)တြင္ ေရာက္ရွိလာကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီ အား ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ ဂါရ၀ျပဳရင္းအျပန္တြင္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈ႕ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးဦးရွိန္း သည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ လည္ပတ္ရင္းစိတ္ထဲတြင္ ဘုရားေစတီေတာ္ တစ္ဆူတည္ထား ကိုးကြယ္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဆရားႀကီေဒါက္တာဦးရွိန္း ေတာင္ႀကီးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရာ ပအိုဝ္းစာယဥ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ ဦးခြန္မင္းေက်ာ္ တို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ဤပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ေစတီေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးဦးရွိန္းအေနျဖင့္ ေစတနာသဒၶါ တရား တတ္အားသေ႐ြ႕ မတည္ေငြပါဝင္ လႉဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပေလၽွာက္ထားရာ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဦးရွိန္းက အလြန္ႏွစ္သက္ သေဘာက်ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးဦးရွိန္းသည္ ခ်က္ခ်င္း ဤဘုရားေစတီေတာ္အား က်ပ္သိန္း(၇၀)အရင္ မတည္လႉဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဆံေတာ္ရွင္သရီရ ဓါတ္ေတာ္၊ ပဥၥေလာက ဘုရားဆင္းေတာ္ႏွင့္  အျခားအဖိုးတန္ ဘုရားတြင္ဌာပနာရန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား၊ ဂမၻီရတနာပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္း လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင္းဆရာႀကီးေဒါက္တာဦးရွိန္းသည္ ေတာင္ႀကီးတြင္ ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ (၁၉-၁၁-၂၀၁၁)ရက္ေန႔၊ မြန္းလႊဲ(၃)နာရီ(၃)မိနစ္ မဂၤလာအခါေတာ္အခ်ိန္၌ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္တင္ေမာင္၊ ဆရာဦးခြန္မင္းေက်ာ္၊ ပြဲစားဦးဆြင္၊ ဦးခြန္တင္ထြဋ္၊ ဆရာခြန္ကိုး၊ ဆရာထြန္းဦး၊ ဂ်ပန္ဆရာမနန္းအိတ၊ ေဒၚနန္းဗို၊ ေဒၚနန္းၿပဳံး၊ ေဒၚမစႏၵာႏွင့္ အျခားေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ပႏၷက္တိုင္ကိုင္၍ ပႏၷက္႐ိုက္မဂၤလာ အခမ္းအနားျပဳခဲ့ၾကသည္။
သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ေစတီဘုရားကိုးကြယ္မႈကို ရွမ္းျပည္နယ္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ မင္းကြန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၲပညာသီရိအဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာဂႏၴဝါစက ပ႑ိတဆရာေတာ္အား တင္ျပေလၽွာက္ထားခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရး ဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရယူခဲ့သည္။
၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔(၇-၃-၂၀၁၂)နံနက္(၈) နာရီ(၁၀)မိနစ္ အခ်ိန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီေဗြ)ကြင္း၌ ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာႏွင့္ ဌာပနာထည့္သြင္းပူေဇာ္ျခင္းမဂၤလာ အခမ္း အနားကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ သည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လုံး၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီေဗြ)ကြင္း တည္ေဆာက္မြမ္းမံသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ဘက္စုံအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဒဲဥ္သီေဗြခန္းမႀကီး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး တစ္ရပ္လုံး၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းမႈ၊ အမိျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံမ်ားအားလုံး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ကို ၁၃၇၆-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၁၃)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ (၂-၃-၂၀၁၅)နံနက္ (၉)နာရီ (၄၅)မိနစ္ မဂၤလာအခါတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပအိုဝ္းလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစုံမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား မိဘျပည္သူအားလုံးက ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္ေအာင္ျမင္စြာ ထီးေတာ္တင္လႉ ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕(PWO)ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ရည္႐ြယ္ခ်က္။        (၁)     အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွက္ႏိုင္ရန္
            (၂)     ဝံသာႏုရကြိတ-အမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ     စိတ္ဓာတ္အၿမဲရွင္သန္ေစရန္။
            (၃)     ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို အၿမဲေလးစား လိုက္နာႏိုင္ေစရန္။
            (၄)     အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အျပန္အလွန္ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္။
            (၅)    မူးယစ္ေဆးဝါးအၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအားက်(ေအ့စ္)ဗႈီS ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ ကူညီေရး တို႔ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းသည့္ရက္စြဲ   -၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔ ဤပအိုဝ္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕သည္ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္၊ -------လ (    )ရက္တြင္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီရိ၏ ဩဝါဒကိုခံယူရာ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ (ဗဟို) မွႀကီးမႉး၍ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုသိုလ္ေရးအဖြဲ႕ (ပအုိ၀္းနင္မူ ကုသုိလ္အာရုဲင္စြိဳ )ဟု ပထမဦးစြာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ဩဝါဒအရ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးကုသိုလ္ေရး အဖြဲ႕သည္ကုသိုလ္ ဒါနျပဳေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တမ်ိဳးတည္းသာ အသုံးျပဳႏိုင္၍ ဘက္ေပါင္းစုံ လူမႈေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳအားကိုးႏိုင္ေစရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ဟုသာ ဖြဲ႕စည္းသြား သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္၏ ဩဝါဒအႀကံေပးခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို) ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ ဆရာဦး ခြန္မင္းေက်ာ္တို႔၏ အႀကံဥာဏ္ေပးခ်က္အရ၎ အမ်ားဆႏၵအရ၎ (၄-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ (ပအုိ၀္းနင္မူ ကုသုိလ္အာရုဲင္စြိဳ ) Pa-O Woman Organizational (PWO) ဟူ၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ယခုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒မွာ ေဒၚနန္းမြံ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

Powered by Blogger.