Saturday, September 19, 2015

ေက်ာင္,တေျဖကြံဳ, (ခြန္ျဖားဗြာခမ္း) တြမ္; ေက်ာင္,ပင္ခြဥ္ (စႏၲာ;ခမ္း) ကို ကမာ,ေလြ,ဒါ; ခံ;ထူ;ေလြ, စြိဳးခြိဳ,အြဥ္ငါ ေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ေအာင္;ခမ္းထီ ေငါ၀္းငြါၾသ၀ါဒ ဗြီဒီယိုမတ္တန္,

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္
ခြန္ခမ္းျမတ္
Powered by Blogger.