Friday, September 18, 2015

MRTV ရုပ္သံလုိင္းမွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္သည့္ ပအိုိ၀္းကိုယ္ပိုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနမူ အခန္းက႑မ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္

မွတ္ခ်က္- MRTV ရုပ္သံလုိင္းမွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္သည္။

Powered by Blogger.