Tuesday, September 29, 2015

သမိုင္းေၾကာင္း အသံုးခ်ခံ၊ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခံေနရသည့္ သမုိင္းထဲက အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္


ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် စစ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း လာေရာက္ထိပါးျခင္းကို လက္သင့္ခံေနမည္ မဟုတ္ဆိုသည္ကို လူတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္း လက္ခံႏိုင္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္း အျခားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ပုဂိၢဳလ္တစ္စံုတစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း လာေရာက္ထိပါး ေစာ္ကားမည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္က လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ဤသ႑ာန္အားျဖင့္ ကမၻာကို ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ ခ်ံဳ႕လိုက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံကို တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ ခ်ံဳ႕လိုက္ျခင္း၊ ျပည္နယ္ကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဆင့္/လူမ်ိဳးအဆင့္သို႔ ခ်ံဳ႕လိုက္ျခင္းျဖင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုရင္းခ်ာမ်ား အခ်င္းခ်င္းကလည္း တစ္ျပည္နယ္ႏွင့္ တစ္ျပည္နယ္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းကိုလည္းပဲ စစ္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိပါးျခင္း အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ပါေခ်။ အေၾကာင္းမွာ သူ႕အဂၤါလကၡဏာႏွင့္သူ၊ သူ႕သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႕သူ ရွိႏွင့္ေနၿပီးသား၊ ျဖစ္တည္ေနၿပီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူ ကၽြန္ေတာ္သည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ရွိေသာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ရွိသူဆိုရာတြင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အစြန္းေရာက္သူ မဟုတ္ပါ။ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳးတို႔၏သမိုင္းကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး အျမတ္ထုတ္သြားသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို မ်ိဳးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေခါင္းငံု႕ၿငိမ္ခံမည္၊ လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ဆိုသည္ကို ယခုေဆာင္းပါးျဖင့္ ေဖာ္ျပလို ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုဆိုလွ်င္ (၂၀၀၈)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေနၿပီ ဆိုသည္ကို လူတိုင္းအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လူတိုင္းကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရး တန္းတူ ေပးထားပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို လူတိုင္းမွလည္း ရယူလိုၾကသည္။ အခြင့္အေရးကိုသာ ရယူလိုၿပီး ေပးဆပ္ရမည့္ တာ၀န္၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္၀တ္၊ စနစ္ရဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ သက္ေရာက္ သြားႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တားဆီးအကာအကြယ္ ေပးရမည္ကို အခြင့္အေရး သမားမ်ားက ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးလာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို တည္ေထာင္လိုလွ်င္ လူပုဂိၢဳလ္(၁၅)ဦးရွိရံုျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္ကို ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို ရယူၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ျပန္လာၾကသူမ်ား၊ လူမ်ိဳးထု တရပ္လံုးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရွိရင္းစြဲ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၀င္မဆံ့သည့္ အစြန္အဖ်ားေရာက္ေနသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားဒီမိုကေရစီကို ပံုတူကူးခ်ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေရၿခံဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီကို တည္ေထာင္ေနၾကသည့္ လူတစ္စုတို႔သည္ လူမ်ိဳးတိုင္းတြင္ မရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ိဳးတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထိုအခ်ိဳ႕ေသာ ဆိုသည့္အထဲတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး ပါ၀င္ေနသည္ကို စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ စာေရးသူ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ လူတစ္စုကိုသာ ေျပာဆိုလိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႕၏ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲရရွိေရး ရုန္းအားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကို အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊတို႕၏ တိုင္းျပည္အေရး ေျမာ္ျမင္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးလာခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔သည္ ကာလသက္တမ္း ႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္ၾကာမွ မ်က္စိမွိတ္ နားပိတ္ ခံရသည့္ဘ၀မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ ပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးအလိုက္ လူမ်ိဳးကို ကုိယ္စားျပဳ ဦးေဆာင္မည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီကို သူသူကိုယ္ကိုယ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလာခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္း တစ္မ်ိဳးသားလံုး ကိုယ္စားျပဳပါတီအျဖစ္ ယခင္ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီမွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီအျဖစ္ အမည္နာမ ေျပာင္းလဲကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ လာခဲ့ပါသည္။
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီဆိုသည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္(၁၅)ဦး ရွိရံုျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အတိုင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုတို႔မွ ေနာက္ထပ္ပါတီတစ္ခု ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီသစ္ကို မွတ္ပံုတင္လာပါသည္။ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားသည္ စနစ္ဆိုးမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနလာခဲ့ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္ နိမ့္ပါးေနေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ လူတစ္စု၏ ပါတီသစ္ေၾကာင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားကို အျမင္ေ၀၀ါးေစပါသည္။ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေစပါသည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အဆုံးစြန္တြင္ အလြန္ဆိုးရြားသည္မွာ မသိနားမလည္ေသးေသာ ျဖဴစင္ရိုးသားသည့္ ပအို၀္းျပည္သူ၊ စည္းလံုးမႈ အားေကာင္းေနသည့္ ပအို၀္းျပည္သူကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေအာင္ အေရာင္ခ်ယ္ျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ သမိုင္းကို လိမ္လည္ျခင္းသည္ လြန္စြာ ဆုတ္ယုတ္ အက်ည္းတန္ လွပါသည္။ ဒီမိုကေရစီမရင့္က်က္ေသးသည့္ အခ်ိန္ကာလ ျပည္သူလူထုမွ အျဖဴအမဲမသဲကြဲေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ပါတီ(၂)ပါတီ ရွိေနသည္မွာ မျဖစ္သင့္၊ မေပၚေပါက္ သင့္ေပ။ ႏွစ္ပါတီရွိျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ိဳးႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားေစပါသည္။ ပအို၀္းျပည္သူတို႔ ရပ္တည္လာသည့္ ပအို၀္းသည္ တစ္အိုးတည္းေသာ ပအို၀္းသာရွိသည္ကို ျပန္လည္ၿပိဳကြဲသြားေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း ၾကားျဖတ္ပါတီမ်ားကို အခြင့္အေရးေပးသြားသလို ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီဆိုသည့္အတိုင္း လူတစ္စုတို႔မွ သူၿပိဳင္ ကိုယ္ၿပိဳင္ ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့သည့္ ပါတီတိုင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ ပါတီသမိုင္းကိုေတာ့ မလိမ္လည္ မရယူသင့္ပါ၊ ျပည္သူကို မလိမ္လည္ မလွည့္စားသင့္ပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းသူတစ္စုတို႔သည္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား အျမင္ေ၀၀ါးေအာင္ ယခင္သမိုင္း အစဥ္အဆက္မွ ပအို၀္း ျပည္သူကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္လာခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ) အမည္နာမကို တစ္ေထရာ တစ္ထပ္တည္း အသံုးျပဳကာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသစ္အျဖစ္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ လာပါသည္။ ထိုသူတစ္စုတို႔မွ တည္ေထာင္လာသည့္ (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီသစ္သည္ သမိုင္းထဲက အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့သည့္ (ပ.အ.မ.ဖ)၏ ပံုရိပ္ကို ပါတီသစ္၏ ပံုရိပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာဆို သံုးႏံႈးေနျခင္း၊ ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ သမိုင္းကို ပါတီသစ္၏ သမိုင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာဆို သံုးႏႈံးေနျခင္းႏွင့္ ပါတီသစ္၏ မူ၀ါဒသည္ ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ မူ၀ါဒႏွင့္ မတူညီသည္ကို ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ မူ၀ါဒအျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာဆို သံုးႏႈံး ေနျခင္းမ်ားသည္ သမိုင္းကို မသိရွိေသာသူမ်ားမွ ယံုမွတ္လြယ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာ လိုက္စားသူမ်ား၊ သမိုင္းကို ေလ့လာသူမ်ားမွ အသိျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သမိုင္းကို မသိရွိေသာ ပအို၀္း ျပည္သူမ်ားသည္ သမိုင္းကို ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္ေနသည့္ သူတစ္စုတို႕၏ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈကို ခံရႏိုင္ေပမည္။ ထိုသုိ႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ႏွင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား သားေကာင္ဘ၀ မျဖစ္ရေလေအာင္ ပအို၀္းျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္  လက္လွမ္းမီသမွ် ျဖစ္တည္လာသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သမိုင္းကို လက္လွမ္းမမီသည့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ခုတံုးလုပ္သြားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ သားေကာင္ျဖစ္မသြားဖို႕ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ သမိုင္းထဲက အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့သည့္ (ပ.အ.မ.ဖ)ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီသစ္တို႕ကို ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပေပးသြားပါအံုးမည္။

သမိုင္းထဲက အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေတာင္တန္း ေဒသတြင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အထိ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္ကို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ မခံ၊ မရပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အဆံုး မတရားအခြန္ ေတာ္လွန္ေရးကို ျဖားတန္ေကာင္ခဲမွ အစျပဳဦးေဆာင္ေတာ္လွန္ခဲ့ပါသည္။ ပအို၀္းသံဃာေတာ္မ်ားမွလည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး တရားမ်ားကို ပအို၀္းေဒသေနရာအႏွံ႔ လွည့္လည္ စည္းရံုးလာခဲ့ၾကသည္။ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး စည္းလံုးလာေသာအခါ သု၀ဏၰတိုင္းရွိ သထံုဦးလွေဖ ဦးေဆာင္ေသာ ပအို၀္းေတာင္သူ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုစရိုက္ပေပ်ာက္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႕ (ပအို၀္းေလြာင္းဗူ)ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႕တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ပအို၀္းစုစည္းအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးဘိုးခင္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။ သထံုဆီဆိုင္ေစာ္ဘြားကိုယ္စား ဦးျဖဴ အေရြးခံရသည္။ ဦးျဖဴသည္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသ ပူးေပါင္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္(ဆီဆိုင္ေစာ္ဘြားကိုယ္စား)အျဖစ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးခဲ့သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားဗြာလွေဖသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္သာ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးလာပါသည္။ ပါလီမန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ကို ဦးႏုအစိုးရမွ ဦးေဆာင္ကာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႕အရ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ပ.အ.လ.ဖ) ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုႏွင့္ ဗိုလ္ဟိန္ေမာင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ ပထမအႀကိမ္ လက္နက္အပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့သည္။
၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႕တြင္ ပအို၀္းစုစည္း(ပအို၀္းေလြာင္းဗူ)မွ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ၿပီး နာယက ျဖားတန္နမ္းၾသ၊ ဥကၠဌ ဦးဟိန္ေမာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဖရွင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္(၁၃)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁)ရက္ေန႕ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံသဘင္ က်င္းပႏိုင္ေရး ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅-၆)ရက္ေန႕၊ ၿမိဳ႕မရုပ္ရွင္ရံုတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္း တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္(၆)ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ (၁၃)ဦးႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၅)ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေညာင္ေရႊအေရွ႕ဘက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္သာ၊ မိုင္းပြန္ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရွမ္းခင္ႏွင့္ ရပ္ေစာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစံေအာင္ စသည့္ အမတ္(၃)ဦးမွ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၆)ရက္ေန႕၊ ဗႏၶဳလရုပ္ရွင္ရံုတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ညီလာခံမွ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ကို ဦးကံ၊ အတြင္းေရးမွဴးကို ဦးေက်ာ္စိန္၊ အဖြဲ႕၀င္(၁၁)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၅)ရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီမွ လြယ္လံုသာမိုင္းခမ္း မဲဆႏၵနယ္တြင္သာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေထြးလံု တစ္ဦးတည္း အေရြးခံ ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၆ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ (ပ.အ.မ.ဖ)အမတ္ေလာင္း မ်ားျဖစ္သည့္ အမတ္ဦးေအာင္သာ၊ ဦးပႏၲကံုး၊ ဦးခ်စ္ေဖႏွင့္ ဦးေမာင္ညြန္႔တို႔သည္ မသမာသူမ်ားမွ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ေနရာကို အစားထိုး အမတ္မ်ားျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္ကို သမိုင္းအရ သိရွိရပါသည္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ျဖားဗြာဦးလွေဖႏွင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံု ဦးေဆာင္ေသာ ပ.အ.လ.ဖႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၅) ရက္ေန႔ တြင္ စုေပါင္းအင္အား (၁၃၃၃)ဦးမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လွဲလယ္ၿပီးအလြန္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမ(၈)ရက္ေန႕တြင္ (ပ.အ.မ.ဖ)ႏွင့္(ပ.အ.လ.ဖ) အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ပ.အ.မ.ဖမွ (၆)ဦး၊ ပ.အ.လ.ဖမွ (၅)ဦး ပါ၀င္သည့္ ပ.အ.မ.ဖ ယာယီေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ယာယီအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ပ.အ.မ.ဖ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ ဌာနမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။
၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၀-၂၁-၂၂)ေန႕ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီးတြင္ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပၿပီး နာယက(၆)ဦး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္(၁၅)ဦး ေရြးခ်ယ္ကာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္(၁၇)ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ တတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)မွ လြယ္လံုသာမိုင္းခမ္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ေညာင္ေရႊအေရွ႕ဖက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလွေဖ၊ လိြဳင္လင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျဖဴတို႔(၃)ဦး အေရြးခံခဲ့ရသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁)ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖက္ဒရယ္မူျပည္ေထာင္စုအေရး ေဆြးေႏြးကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႕တြင္ ဦးေန၀င္းမွ ဖက္ဒရယ္မူေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျဖစ္မည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ကာကြယ္သည့္ အမိန္႔ဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီလည္း ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးအုပ္ခ်ဳပ္ လာခဲ့သျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ၈၈ အေရးအခင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၈၈ အေရးအခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းယူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခြင့္အေရးကို ေပးအပ္လိုက္သည္ႏွင့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ မြန္တို႕သည္ ပါတီကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)မွ ျဖားခြန္ေမာင္တုတ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီကို ေနာင္ခဲုင္းရြာတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ပါတီကို ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္သင့္/မသင့္ကို အႀကံအဥာဏ္ ရယူခဲ့ပါသည္။ ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီမွ (ပ.အ.မ.ဖ) ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္မည္ကို ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ အႀကံအဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ခ်ီးေျမာက္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)သည္ ပအို၀္းျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုးရႈံးရေလေအာင္ႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ လူမ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ပါတီကို တဖန္ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ ပါတီ၏ အလံသည္ ယခုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မွာ ေရႊသရက္သီး(၃)လံုး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)သည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကို ခံယူခဲ့ၿပီး ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး စည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးခြဲမ်ား( ၁၅ )ၿမိဳ႕နယ္ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)သည္ အဖြဲ႕အစည္းအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ရံုးအေဆာက္အဦး တည္ရွိရန္အတြက္ အမွတ္(၉၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ရွိ ဦးေပါင္းစင္ျဖဴ၏ ေျမကြက္ႏွင့္ေနအိမ္ အေဆာက္ အဦးကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇) ရက္ေန႔တြင္ ကာလတန္ဖိုး ေငြရွစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ (အဆိုပါ အေဆာက္အဦးသည္ ယခု ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ရံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးပိုင္ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ တည္ရွိေနပါေသးသည္။  အေဆာက္အဦး ၀ယ္ယူရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသ(၁၂)ခရိုင္မွ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြႏွင့္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ေျခာက္လပတ္လစာကို မယူပဲ ထည့္၀င္လူဒါန္းခဲ့ပါသည္။) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ ညီလာခံကို အဆိုပါ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္သာ က်င္းပၿပီး နာယက(၆)ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္(၁၅)ဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္(၂၄)ဦး ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္(၁၂)ရပ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ (ပ.အ.မ.ဖ)မွ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းမွ မဲဆႏၵနယ္(၁၅)ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခြန္စိန္၀င္း၊ ဟိုပံုးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစံလွႏွင့္ ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ႀကီးတို႕ စုစုေပါင္း (၃)နယ္ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အႏိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းမရွိပဲ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ၿပီး အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ ရယူထားပါသည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရမွ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)ကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အက်ိဳးေဆာင္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တရား၀င္ေတာင္းဆိုလာသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဦးေမာင္ေငြ၊ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ်၊ ဦးစံေအာင္ႏွင့္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္တို႕မွ (PNO)အဖြဲ႕ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္လာပါသျဖင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ ျဖစ္တည္ လာသည့္သမိုင္းေၾကာင္းကို အနည္းအက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မတည္ရွိမီ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္မွ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ဆိုး၊ မတရားအခြန္ေတာ္လွန္ေရးမွသည္ ေတာ္ေပၚေဒသရွိ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္တိုး ငါးပါးသီလ အဖြဲ႕ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ငါးပါးသီလအဖြဲ႕အဖြဲ႕မွသည္ တစ္ဆင့္တိုး ဒုဒရိုက္ပေပ်ာက္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ျခင္း၊ ေအာက္ျပည္သု၀ဏၰတိုင္းပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို စုစည္းၿပီး ျဖားဗြာဦးလွေဖ ဦးေဆာင္ေသာ ပအို၀္းေတာင္သူအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းေတာင္သူအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုစရိုက္ပေပ်ာက္ေရး အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပအို၀္းေလြာင္းဗူးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုး၏ နည္းမ်ိဳးစံုႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ျဖားတန္ေကာင္ခဲ၊ ျဖားတန္ေက်ာင္ဗုတ္၊ ျဖားတန္ေကာင္ၿပဲဳင္၊ ျဖားတန္ နားစီးေဆာက္၊ ျဖားတန္နမ္းၾသ၊ ျဖားတန္ေက်ာင္၀ါရ၊ ျဖားတန္ဆိုင္းလဲင္၊ ျဖားဗြာဦးလွေဖ၊ ဟိန္ရွင္ေငြ၊ ဗုိလ္ဟိန္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ပအလဖ)ကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္းေလြာင္းဗူမွသည္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း လာခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္တစ္လံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္တြန္ရြာတြင္ (ပ.အ.လ.ဖ)မွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံႏွင့္ စစ္ေရးသင္တန္းတြင္ (ပ.အ.လ.ဖ)ဆိုသည့္ အမည္နာမသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးကိုသာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ ဆိုသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔အမည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းမွ အႀကံျပဳ အဆိုတင္သြင္းကာ (ပ.အ.လ.ဖ)မွသည္ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ရ.လ.လ.ဖ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဗိုလ္လွခင္ဦးေဆာင္သည့္ (SURA)အဖြဲ႕ႏွင့္ (ရ.လ.လ.ဖ)ကို ဦးေဆာင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းတို႕သည္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္ ၎တို႔(၂)ဖြဲ႕ ေတြ႔ဆံုပြဲကို သြားေရာက္စဥ္ (SURA) အဖြဲ႔မွ တိုက္ပြဲအသြင္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္စံသိန္းက်ဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းက်ဆံုးသြားၿပီး ဗိုလ္ခ်န္ဇံုမွာလည္း ေထာင္ထဲေရာက္ရွိေနသည့္ကာလျဖစ္သျဖင့္ (ရ.လ.လ.ဖ)အဖြဲ႔ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနပါသည္။ ဖရိုဖရဲ ျဖစ္ေနသည့္ (ရ.လ.လ.ဖ)အဖြဲ႔ကို ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာေတာ္ဦးေနမိ၊ ဆရာေတာ္ဦးကုသလ (ဦးေအာင္ခမ္းထီ)တို႔မွ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ရန္အတြက္ ပင္လ်မ္းအေရးေပၚညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံမွ (ရ.လ.လ.ဖ) ဗဟိုေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္ တင္ေျမာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အတြင္းေရး အက္ေၾကာင္းမ်ား ရွိလာသည့္  (ရ.လ.လ.ဖ)သည္ လက္၀ဲယိမ္းသည့္အဖြဲ႕မွ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္စနစ္ကို က်င့္သံုးလာသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးတည္သည့္ လက္ယာယိမ္းအဖြဲ႕မွ ျဖားဗြာဦးလွေဖ၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးေအာင္ခမ္းထီတို႔မွ ရလလဖသဘာပတိအဖြဲ႕အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ပါသည္။ လက္၀ဲ ယိမ္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဦးတာကလယ္၊ ေစာဖားမူ၊ ဗိုလ္လွေမာင္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ရလလဖ အေဟာင္း အျဖစ္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ရလလဖ ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲ၍ ပအို၀္းအျဖဴ၊ ပအို၀္းအနီ ျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။ ဤသည္တို႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒေၾကာင့္ ပအို၀္းႏွစ္ျခမ္း ကြဲခဲ့ရသည္ကို သိရွိရပါသည္။
၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ရလလဖသဘာပတိအဖြဲ႕မွ ညီလာခံကို လံုးဒါေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သျဖင့္ လုံးဒါညီလာခံဟု ေခၚေ၀ၚလာၾကပါသည္။ အဆိုပါညီလာခံမွ ရလလဖသဘာပတိအဖြဲ႕ကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံမွပင္  ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ (ပအမဖ)၏ အလံကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳေရး၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ကို သတ္မွတ္ေရး၊ ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔ သတ္မွတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားဗြာဦးလွေဖ ကြယ္လြန္သည့္ သကၠရာဇ္ ၁၃၃၇ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္(၅) ရက္ေန႔ကို ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ သတ္မွတ္ေရး စသည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ညီလာခံမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အမ်ိဳးသားအလံေတာ္သည္ ယေန႔အထိတိုင္ အသံုးျပဳေနျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပေနျခင္း၊ ဒီဇင္ဘာ (၁၁)ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္းေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း၊ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ ေတာ္သလင္း လျပည့္ေက်ာ္(၅)ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳ ဦးညြတ္ေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ မၾကာမီေရာက္ရွိ လာမည့္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၅)ရက္ေန႔ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ကို ႏွစ္(၄၀)ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပပါေတာ့မည္။
ရလလဖသဘာပတိအဖြဲ႔ ျဖားဗြာဦးလွေဖ မကြယ္လြန္မီ ျဖားဗြာမွ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ သံခေနာက္ႏွင့္ သံေခြမူကို လံုးဒါညီလာခံ၏ အဓိဌာန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ျဖားဗြာဦးလွေဖမွ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ သံခေနာက္ႏွင့္ သံေခြမူ(ဗိြဳင္းသီးခင္း သြံပင္မူ)သည္ ခေနာက္ေခြသံုးေခ်ာင္းမွ တစ္ေခ်ာင္းသည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ရွိသည့္ ပအို၀္းမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္၊ ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းသည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး တစ္ေခ်ာင္းသည္ မိဘျပည္သူလူထုျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သံခေနာက္ေခြ (၃)ေခ်ာင္းသည္ တခုႏွင့္တခု ထိန္းညိွ ထားပါသည္။ သံခေနာက္ေခြ(၃)ေခ်ာင္းကို ထိန္းညွိ ႏိုင္ရန္အတြက္ အေပၚတြင္ သံေခြတေခြကို ထားရွိထားပါသည္။ ထိုသံေခြသည္ ဒီမိုကေရစီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ(သို႔မဟုတ္) ဌာနခ်ဳပ္ရွိရပါမည္။ ဤျဖားဗြာမူကို ယခုအခ်ိန္အထိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ဆက္လက္က်င့္သံုး ေနေသးသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးကို တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ ေတာ္လွန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳး အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိလာခဲ့ျခင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆံုးရႈံးလာခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဆုတ္ယုတ္ နစ္နာလာခဲ့ျခင္း စသည့္ရလဒ္မ်ားကိုသာ ရရွိလာခဲ့သည္ကို ယခုသက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခုခံတိုက္ခိုက္ၿပီး လူမ်ိဳးအခြင့္အေရးကို ေတာင္းယူ၍ မရပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ရရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေျမာ္ျမင္သျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း မ၀င္ေရာက္ခင္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသည့္ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လိုသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္လာရာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ေတာင္းဆိုသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းမ်ား ပါ၀င္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးႏွင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲေရး၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ လူလုပ္အႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အကာအကြယ္ေပးေရး၊ တိုင္းရင္းသား အေရးအရာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကို အသံုးမခ်ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ ေက်းဇူးတရားေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပအို၀္းေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ပအို၀္းေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ပအို၀္းျပည္သူႏွင့္ အျခားေသာ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ရရွိခံစားခဲ့ရပါသည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို စုစည္းၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ဖြဲ႕စည္းပံုအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံႀကီးတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ (၅)ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)မွ (၆)ဦးႏွင့္ အေရြးခ်ယ္ခံအစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မွ ဦးစံလွတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္မရရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/တိုင္း ေတာင္းဆိုသည့္စာတမ္းကို ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီမွ ပထမဦးစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရရွိေရး အေရြးခ်ယ္ခံ ဦးစံလွ၊ ဦးစိန္၀င္း(ေနာင္မြန္)တို႔မွ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုညီလာခံႀကီးမွသည္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပေလာင္(တအာင္း)၊ ကိုးကန္႕၊ ၀ တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ပအို၀္းသည္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေပၚေပါက္ လာသည္ကို ယေန႔မ်က္ေမာက္တြင္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္လွန္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) တို႔ကို တစ္ျခမ္းစီ ခြဲျခမ္း၍ မရ၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ဆက္စပ္ေနသည္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ေရးဆြဲလာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး အတည္ျပဳလိုက္သျဖင့္ (၃)ႀကိမ္ေျမွာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုး လာသည္ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးမ်ားအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုနည္းတူ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ပအို၀္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွ လိုလားေတာင့္တလာၾကပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ သမိုင္းအဆက္ ဆက္မွ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုးရႈံးရေလေအာင္ ပအို၀္းျပည္သူကို ဦးေဆာင္ လာခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)ႏွင့္ အထူးေဒသ(၆) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ပအို၀္းျပည္သူကို ဦးေဆာင္မည့္၊ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံေရးအတြက္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံႀကီးကို ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ရွိ ပအို၀္းျပည္သူထု တစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄-၂၅) ရက္ေန႔၊ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးပိုင္ အေဆာက္အဦး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပဥၥမအႀကိမ္ညီလာခံဟု ဆိုရသည္မွာ ယခင္က ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ)မွ က်င္းပျပဳလုပ္ လာခဲ့သည့္ ညီလာခံ အစဥ္အလာကို ခံယူၿပီး ဆက္လက္က်င္းပလာခဲ့ရာ ပဥၥမအႀကိမ္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ပဥၥမအႀကိမ္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးညီလာခံႀကီးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္မ်ားမွ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ အမ်ားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ပါတီ၏ အမည္နာမကို သမိုင္းအစဥ္ အဆက္မွ ဦးေဆာင္လာခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြႏွင့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ကို ခံယူကာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ဂုဏ္အရွိန္အ၀ါႀကီးမားသည့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သိရွိသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း လာခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွာ ယခင္မွ (ပ.အ.မ.ဖ) အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္(PNO)မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို မည္သူမဆို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ အမည္နာမ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ရာ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္(၅)ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စသည့္ လႊတ္ေတာ္(၃)ရပ္တြင္ ပအို၀္းျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၀)ေနရာတြင္ (၁၀)ေနရာစလံုး အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤဆင့္ကဲဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သမိုင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယခင္မွ ပအို၀္းျပည္သူကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီသည္ ယခုပအို၀္းျပည္သူကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ပါတီတို႔သည္ တစ္သားတည္း တဖြဲ႕တစည္းတည္း ျဖစ္ေနသည္ကို ျငင္းဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။

အစဥ္အလာမရွိေသးသည့္  ၂၀၁၃ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ- UPNO)ပါတီသစ္
လူတိုင္း၊ အစုအဖြဲ႕တိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ကိုယ့္ရာဇ၀င္သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ကိုယ္ တည္ရွိေနမည္ကို လူတိုင္းမွ လက္ခံရပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္လည္း ကိုယ့္သမိုင္းႏွင့္ကိုယ္ ျဖတ္သန္း လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအစိုးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစား ျပည္သူလူထုတို႔ ဧကန္အမွန္ တည္ရွိေနရပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားအစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ မေကာင္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွသည္ ေကာင္းသည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ေကာင္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ စနစ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး လာၾက ပါလိမ့္မည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမိုင္းေၾကာင္းမွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေကာင္းဆံုးစနစ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာၾကပါသည္။ ယခုက်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လူသားအားလံုးကို ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရရွိပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒမွေပးအပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးသည္ တေျပးညီ တတန္းတည္း ရရွိခံစားၾကရပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရသို႔ တက္လွမ္းရန္အတြက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့ပါသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ(၈)ရက္ေန႔တြင္ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါေတာ့မည္ကို လူတိုင္းသိရွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အာဏာကိုသာ တပ္မက္ၿပီး မိမိတို႔ပါတီအႏိုင္ရရွိေရးကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အရာအားလံုးကို ဆုပ္ကိုင္ ရယူ လိုၾကပါသည္။ ထိုထိုေသာ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို လက္နက္သဖြယ္၊ လက္ကိုင္ဒုတ္သဖြယ္ အသံုးခ်ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကို ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ေစသည့္ ဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳလာၾကသည္လည္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အာဏာမက္ေမာ မႈေၾကာင့္ အျခားပါတီမ်ား၏ အသံုးခ်ခံဘ၀ႏွင့္သာ ေက်နပ္ေနၾကပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရွိရင္းစြဲ နဂိုမူလ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေနရာ မရသည့္အတြက္ တူရာလူပုဂၢိဳလ္ကို စုေဆာင္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႕အစည္း ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည္က ပိုမိုဆိုးရြားသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီမွ ေပးအပ္သည့္အခြင့္အေရးကို ထိုထိုေသာလူတစ္စုတို႔မွ အခြင့္အေရးကို အမိအရ ရယူၿပီး ပါတီသစ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္လာခဲ့ပါသည္။ တည္ေထာင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ေပၚေပါက္ လာသည္ကို ပအို၀္းျပည္သူအမ်ားစုမွ မလိုလားအပ္ေပ။ ထိုေသာပါတီမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္မွာ နဂိုပကတိ တည္ရွိၿပီးေသာ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေနရာမရသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား လိုသည္က တေၾကာင္း၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ အမ်ားသူငါမွ ေရစုန္ဆို ေရစုန္၊ ေရဆန္ဆို ေရဆန္ လုပ္လိုသည္က တေၾကာင္း၊ အာဏာမက္ေမာမႈက တစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးထက္ မိမိအေရးကိုသာ ေရွးရႈသည္ကတစ္ေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးစည္းလံုးမႈကို ဥေပကၡာျပဳၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း ေသာ္လည္းေကာင္း နာမည္ေက်ာ္ရင္ ၿပီးေရာဆိုသလို အျခားသူတစ္ဦး၊ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမ်ိဳးကို ခုတံုးလုပ္ လိုရာကို ဆြဲယူၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားသည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္စုတို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္ပါသည္။ ပအို၀္းျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဟု ဆိုႏိုင္မည္ မျမင္ေပ။ ျပည္သူကိုလည္း ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ မျမင္ပါ။
အဆိုပါပါတီသစ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ေနေနသာသာ စည္းလံုးမႈ အားေကာင္းေနသည့္ ပအို၀္းျပည္သူကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ၀ါဒျဖန္႔မႈ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုသာ ေတြ႕ရွိေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤထက္ပိုဆိုးသည္မွာ အျခားသူမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို မိမိတို႔သမိုင္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုသံုးႏံႈးျခင္း၊ အျခားသူမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကုိယ့္လုပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အရွက္တရားမရွိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို သံုးႏံႈးလာျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပါတီသစ္မွ စကားႀကီးစကားက်ယ္အျဖစ္ ေျပာဆိုသံုးႏႈံး ေနသည္မ်ားမွာ “ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီသစ္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ၏ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံခဲ့ရျခင္း၊ ၁၉၉၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရျခင္း စသည့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ပါတီသစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာဆိုသံုးႏံႈးေနပါသည္။ ပါတီသစ္၏ မူ၀ါဒမ်ားသည္လည္း ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ မူ၀ါဒမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ျပဳလုပ္က်င္းပလာခဲ့ေသာ ညီလာခံမ်ားကိုလည္း ၎တို႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း” စသည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကို တစ္ပတ္လိွမ့္ လွည့္ျဖား ေျပာဆိုေနပါသည္။ ဤပါတီသစ္၏ ျဖစ္ေပၚလာမႈကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီနဲ႔ လံုး၀ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ယခုပါတီသစ္သည္ သမိုင္းေၾကာင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ လူလုပ္ေျပာသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းသာ ရွိပါေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳထားသည့္ ပါတီအလံႏွင့္ ပါတီအမွတ္တံဆိတ္သည္လည္း ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ ပါတီအလံႏွင့္တံဆိတ္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား မ်က္စိလည္ေအာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ပါတီသစ္၏ အမွတ္တံဆိပ္ကို နဂါးေခါင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ယခုပါတီသစ္ကို တည္ေထာင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ၏ အမႈေဆာင္မ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားျပန္ လူ႕အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီ အေရၿခံဳသည့္ လူပုဂိၢဳလ္အသစ္မ်ားႏွင့္ အစြန္အဖ်ား ေရာက္ရွိေနသည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား သိရွိႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခင္(ပ.အ.မ.ဖ) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယခုတည္ရွိေနသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) အမႈေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယခင္ ပ.အ.မ.ဖ အမႈေဆာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ျဖားခြန္ေမာင္တုတ္၊ ျဖားခြန္သိန္းေဖတို႔သည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ နာယကအဖြဲ႕တြင္ ပါတီကို ဦးေဆာင္ပဲ့ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။  ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ဦးခြန္စိန္၀င္းသည္လည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဤအေၾကာင္းခ်င္းရာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ယခုပါတီသစ္သည္ ယခင္မွ (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သာဓကတစ္ခု အေနျဖင့္ သက္ေသထူႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
လူတစ္စုတို႔၏ ပါတီသစ္(ပ.အ.မ.ဖ-UPNO)ပါတီသည္ မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၎တို႔၏ ၀ါဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ရရာနည္းလမ္းျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ မိမိတို႔၏ ပါတီကို အမႊမ္းတင္သည့္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အာရံုစူးစိုက္မႈမ်ား ရရွိရန္လည္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးေနၾကပါသည္။ တေလာတြင္ ပအို၀္းေဒသ တရား၀င္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပါ ေတာင္းဆို ပါေသးသည္။ မၾကာေသးမီ ၁၅.၉.၂၀၁၅ ရက္ေန႔၊ ခ်ယ္ရီကြင္းဟိုတယ္တြင္လည္း မစၨိ်မမီဒီယာအဖြ႕ဲႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပါတီ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လြင့္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တနည္းျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ပါတီအမႊမ္းတင္ ပြဲတြင္ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ သမိုင္းကို အသံုးခ်ၿပီး ပအို၀္းျပည္သူႏွင့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားကို လွည့္ျဖားေနသည္ကို ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေလ့လာခြင့္ ရရွိသည့္ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကၽြန္ေတာ္မွ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မ်ားေၾကာင့္ စာေပ၊ ေဆာင္းပါး မေရးဖူးေသးသည့္ လူငယ္တစ္ဦး စာေရးျဖစ္ေအာင္ တြန္းဆြ ေပးေနပါသည္။ အဆိုပါ ပါတီအမႊမ္းတင္ပြဲတြင္ လူတစ္စုတို႔၏ ပါတီသစ္မွ ပါတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ေပးထားသည့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)မွ ေတာင္းဆိုသည့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရရွိလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယခု(ပ.အ.မ.ဖ) အေနျဖင့္ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုသြားပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရရွိလာရျခင္းသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ေအာင္ခမ္းထီ ႏွင့္ (ပ.အ.မ.ဖ)တို႔မွ ဦးစြာေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို ယခု (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီသစ္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၎တို႔၏ သမိုင္းသဖြယ္ ေဖာ္ျပသံုးႏႈံးေနျခင္းကို လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေခ်။ ထို႔အျပင္ စကားလံုးႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအႀကိဳက္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တိုးခ်ဲ႕ေရး၊ ပအို၀္းျပည္နယ္ရရွိေရး စသည္မ်ား ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားပါေသးသည္။ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းသည့္ စကား၊ ေကာင္းသည့္အလုပ္ျဖစ္ေနေစကာမူ ေျပာသင့္သည့္ အခ်ိန္၊ လုပ္သင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျပာမွ၊ လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေကာင္းသည့္ရလဒ္ကို ရရွိမည္ ဆိုသည္ကို သတိထားမိပံု မရွိပါေခ်။ ဤသို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ စြဲကိုင္ထားသည့္ လူမ်ိဳးမွ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ ရိုက္ခတ္လာမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိပါေခ်။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ သူ႔ေျခလွမ္းႏွင့္သူသာ သြားေနပါသည္ကို ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိရွိရွိ ဆင္ျခင္ဖ႔ို ေျပာတိုင္းမယံုဖို႔ နားမေယာင္ဖို႔ သတိႀကီးႀကီး ထားၾကဖို႕ ပအို၀္းမိဘျပည္သူမ်ားအား ဤသမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးခ်ခံ၊ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ခံေနရသည့္ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပ.အ.မ.ဖ)ျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို တင္ျပလိုက္ပါသည္………

ကိုးကားခ်က္မ်ား-     ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း
ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ)၏ ညီလာခံမ်ားမွတ္တမ္း
ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပ.အ.မ.ဖ) အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္းႏွင့္
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) နာယက ျဖားခြန္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း
                           
ခြန္ဗန္ထို၊ ပအို၀္းေပး စမ္းဖက္ေရြ..၊ ခြန္ျဖားဗြာခမ္း
Powered by Blogger.