Thursday, December 10, 2015

ေဒသခံျပည္သူလူထုအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း အေျခခံသေဘာတရားသင္တန္းကုိ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသိန္းတန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၄) ရက္တာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ျပည္ေထာင္သမၼတျမန္မာနုိိင္ငံေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (MOECAF)၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၊ Regional Community Forestry Training Center(RECOFTC)-လူႏွင့္သစ္ေတာဗဟိုဌာနအဖြဲ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ လူမႈေရးဌာန၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (PDN)ႏွင့္ အင္းသားစာေပ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း(ILCDA) တုိ႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ “ေဒသခံျပည္သူလူထုအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းအေျခခံသေဘာတရားသင္တန္း” ကို ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔မွ (၈)ရက္ေန႔အထိ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ျမသိန္းတန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၄)ရက္တာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ရာ ခရိုင္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဌးေမာင္၊ အင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း(ILCDA) ဥကၠဌ ဆရာႀကီးဦးတက္ထြန္းတုိ႔က အဖြင့္စကားႏွင့္ အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ RECOFTC အဖြဲ႕မွ ကြင္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္က သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သစ္ေတာ၏ အေရးႀကီးပံုကုိရွင္းျပၿပီးသင္တန္းအစီအစဥ္ကို ေဟာေျပာကာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအစီအစဥ္ကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ၎သင္တန္းတြင္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ RECOFTC အဖြဲ႕မွကြင္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္၊ RECOFTC အဖြဲ႕မွ ခြန္ေအာင္ႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဦးေက်ာ္သူေအာင္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ လူမႈေရးဌာန ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)မွ ခြန္ေဇာ္ႏွင့္ အင္းသားစာေပ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း(ILCDA)မွ ခြန္ထြန္း၀င္းတုိ႔က ပါ၀င္ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ လူႏွင့္သစ္ေတာဆက္စပ္ပံု၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္းသေဘာတရားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ေအာင္ျမင္ေသာအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္သည့္အဓိကအခ်က္မ်ား၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုတာဘာလဲဘယ္လိုနား လည္ပါသလဲ၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ၊ က်ား/မအခန္းက႑၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕နုိင္ပါသလဲ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အဓိကတန္ဖိုး မ်ား(Core Value)၊ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္၊ အခန္းက႑၊ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္သူ၊ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းက ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ၊ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္သူ၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအျဖစ္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းရာ “မိုင္းေသာက္အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)”ကို သြားေရာက္စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားသြားေရာက္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္သူ၏ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း (CF) ေလွ်ာက္ထားပံု အဆင့္ဆင့္၊ သစ္ေတာအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းပံုကို ေဆြးေႏြးျခင္း စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္းကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးမွ ၀န္ထမ္း(၄)ေယာက္အပါအ၀င္ RECOFTC အဖြဲ႕၏စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ပါ၀င္ေသာေက်းရြာ မ်ားမွ သင္တန္းသားစုစုေပါင္း (၃၈)ေယာက္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ RECOFTC အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းနယ္ေျမမ်ားမွာ တုိင္းေဒသႀကီး (၄) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၃) ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတုိ႔စီမံကိုန္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးကန္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွ ေက်းရြာေပါင္း(၃၁)ရြာပါ၀င္ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)၊ အင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (ILCDA) တို႔ႏွင့္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အဆုိပါသင္တန္းမ်ိဳးသာမက ေဒသခံျပည္သူလူထုအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဓိကျဖစ္ေသာ “သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈစီမံခ်က္” အစီရင္ခံစာေရးနည္း သင္တန္းကိုလည္း မတ္လအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 ခြန္ရဲေအာင္(ပင္ေလာင္း)

         
Powered by Blogger.