Thursday, January 14, 2016

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအား ေလးစားစြာ ဂုဏ္ယူဦးညြတ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္


ေအးျမတဲ့ေဆာင္းေလေျပနဲ႔အတူ ႏွစ္ေဟာင္းကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ႏွစ္သစ္က လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္ကို အားအင္အျပည့္နဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ လုံေလာက္တဲ့ခြန္အားေတြရွိဖုိ႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ၂၀၁၆ ႏွစ္သစ္ကို အားမာန္အျပည့္နဲ႔ ေျခလွမ္းစႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခ်င္မိသည္။

 မိမိတို႔၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာကို အရင္းခံၿပီး ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပအိုဝ္းဟူ၍ ယေန႔တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ၆-၁-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားပိုင္(ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း)တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာ အထူးသင္တန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲတြင္  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမွာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျပင္ ေတာင္ႀကီး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ပင္းတယႏွင့္ ကယားျပည္မွ ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း (၁၁၅) ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္အျပင္ ေခတ္စနစ္ဆိုးတို႔၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဘက္ဘက္မွ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရၿပီး ပညာေရးက႑တြင္ အားနည္းခဲ့ရသည္။ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ပညာေရးက႑ နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လည္း ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရၿပီး ကမာၻ႔အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ခ့ဲရသည္။ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရးက႑ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ပညာေရးက႑တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကိုလည္း ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေရးက႑ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာ/မမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြး တိုးတက္မႈမွာလည္း မ်ားစြာလိုအပ္လွပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္သည္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဒသခံဆရာ/မမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာ အထူးသင္တန္းေက်ာင္းကို မိမိတို႔ေဒသတြင္ ပထမဦးဆံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အထူးပင္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါသည္။ သစ္တစ္ပင္ေကာင္းရင္ ဌက္တစ္ေသာင္းနားႏိုင္သည္ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္မည့္ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ မိမိေဒသ၊ မိမိလူမ်ိဳးေရရွည္အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ ပညာေရးက႑ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ပအိုဝ္းျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူေက်နပ္မိပါသည္။ ပညာျမႇင့္မွလူမ်ိဳးတင့္မည္ ဆိုသည့္အတိုင္း ပအိုဝ္းေက်ာင္းသူ/သားေမာင္မယ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ရရွိသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို မိမိရရဆုတ္ကိုင္ထားကာ တတ္သိပညာမ်ားကို ႀကိဳးစားေလ့လာသင္ယူသင့္သည္။ သို႔မွသာ ေဒသအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းရတနာမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား၏ ပုံရိပ္ကိုလည္းျမႇင့္တင္လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္ေတြးရင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အစဥ္ထာဝရ ေလးစားဂုဏ္ယူေနမိပါသည္။
 

ၿခဲဳင္းေပခြန္ (စႏၱာခမ္း)Powered by Blogger.