Saturday, January 16, 2016

ပညာေရးေကာလိပ္ အထူးသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပအို၀္းေဒသရွိ ပအို၀္းလူမ်ိဳး ပညာေရး၀န္ထမ္း ဆရာ/မ မ်ား ပါ၀င္လာနိုင္မႈ အလားအလာ အျမင္ေဆာင္းပါး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္


ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဟာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီၤဦးေဆာင္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္(၄)ရပ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ (၄)ခ်က္အထဲမွ တစ္ခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဆုိေသာအခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ခ်ိန္မွစ၍ အေကာင္အထည္အေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္္။ ဖံြံၿဖိဳးေရးအခန္းက႑မွာ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အဓိက တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (၁)ပညာေရး၊ (၂)ပညာေရး၊ (၃)ပညာေရး စသျဖင့္ ေရတိုေရရွည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပအုိ၀္းေဒသတခြင္မွာ ေက်းရြာတုိင္း အစုိးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ရရွိလာခဲ့ၿပီး ေက်းရြာရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတုိင္း စာသင္ၾကားႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရပါသည္္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ အသီးအပြင့္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြရန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတစ္ရပ္ကို ေခၚယူခဲ့ၿပီး ၎ညီလာခံတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းရင္းသားမ်ားမွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္ထြင္းေရးဆဲြႏုိင္ရန္အတြက္  အဆိုမ်ားတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ၎ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီမွ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအားလုံးမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵနယ္မ်ား အားလုံး ေအာင္ျမင္မႈရရွိကာ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးခြန္စံလြင္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကာလလြန္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႔ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပညာေရးေကာလိပ္ အထူးသင္တန္းေက်ာင္းကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ဘက္စံုဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္မွ တက္ေရာက္အားေပး အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာႀကားေပးခဲ့ၿပီး ၎သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ဟိုပံုးၿမဳိ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမဳိ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔မွ သင္တန္းသား/သူစုစုေပါင္း(၁၁၅)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ေလ့လာသင္ယူလ်က္ ရွိပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ၿပီးအခ်ိန္မွစ၍ ပအို၀္းအမိ်ဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)အေနျဖင့္ ပညာေရးဖြံၿဖိဳးေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ေက်းရြာတိုင္း မူလတန္းေက်ာင္း/မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္အဆင့္ျမႇင့္ပညာေရးတြင္လည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တက္လာလွ်က္ ရွိလာခဲ့သည္္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းၿပီးဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သူ၊ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ဦးေရ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရၿပီး ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔ဟာ လူဦးေရအားျဖင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အျခားလူဦးေရနည္းပါးေသာ ဓႏု၊ အင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားထက္ပင္ နည္းပါးလွပါသည္။ ပအို၀္းေဒသေက်းရြာတိုင္းမွာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ပအို၀္းလူမ်ဳိး ဆရာ/မမ်ားပါ၀င္မႈမွာ မရွိသေလာက္ပင္ နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။
ယခု ပညာေရးေကာလိပ္ သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ ပညာေရးဌာနတြင္ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိး ဆရာ/မမ်ား ပါ၀င္လာႏုိင္ရန္ ဤကဲ့သုိ႔ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးပညာေရးေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ရန္  ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းသား/သူတုိ႔အတြက္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးလာခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္းေက်ာင္းမွ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသား/သူမ်ားကို ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ တဆက္တည္းပင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစမွာ ျဖစ္သည့္အျပင္ အေျခခံပညာေရးဌာနမွာ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ပအို၀္းေဒသအတြင္းရွိ ပညာေရးဌာနတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး ဆရာ/မမ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ပါ၀င္လာႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပေတြကုိလည္း အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း အခ်ဳိ႕ေသာ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားဘာသာစာေပေတြကုိ သင္ၾကားလ်က္ ရွိေနပါၿပီ။ ပညာေရးဌာနေတြမွာ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိး ဆရာ/မမ်ား မ်ားစြာ ပါ၀င္လာပါက စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား ဘာသာစာေပ သင္ၾကားမႈ အပုိင္းတြင္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလာမွာျဖစ္သလုိ ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္လည္း ေဒသခံဘာသာစကား (သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိးဘာသာစကား)ႏွင့္ ေပါင္းကူး သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အျမင္ေဆာင္းပါးတုိျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္ေအး
Powered by Blogger.