Saturday, January 16, 2016

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ လူမႈေရးဌာန၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(Social Policy and Poverty Research Group –SPPRG) တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ ေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကို “အစာအာဟာရ(Nutrition)” သင္တန္း (သို႔) “ရက္ ၁၀၀၀ စီမံကိန္း” သင္တန္း ကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃ ရက္တာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ လူမႈေရးဌာန၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(Social Policy and Poverty Research Group –SPPRG)  တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကို  “အစာအာဟာရ (Nutrition)”  သင္တန္း (သို႔) “ရက္ ၁၀၀၀ စီမံကိန္း” သင္တန္း ကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဖူးကုန္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တစ္ေနရာ၊ ဖြားေစာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တစ္ေနရာႏွင့္ တမေဆးကန္ေက်းရြာအုပ္စု တြင္တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း (၃) ေနရာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ဆက္တုိက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ သည္။
အဆုိပါသင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဟာရ၏အေျခခံ၊ အစာအုပ္စု (၃) စု၊ အာဟာရဆိုင္ရာ ပညာေပးပံုႏွင့္ မ်ိဳးရိုးလုိက္ သံသရာအေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္၊ မ်ွတသည့္ ထမင္းတစ္နပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစားအစာပမာဏကုိ သိရွိေစရန္ႏွင့္ ထမင္းဟင္းမ်ားကို ေဘးကင္းစြာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္တတ္ေစရန္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သင္တန္းတြင္ တမေဆးကန္ေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ မန္က်ည္းကန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ မန္က်ည္းကန္ရြာႏွင့္ ငါးေျမႇာင္ေတာင္ရြာတို႔က ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ဆရာေဒါက္တာေစာဧဒင္ (Save The Children) ႏွင့္ SPPRG အဖြဲ႕မွအဖြဲ႕၀င္တို႔ကလည္းေကာင္း၊ ဖြားေစာေက်းရြာအုပ္စု အတြက္ ဆြဲလဲအိုဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဆြဲလဲအိုရြာ၊ လက္ယက္မရြာႏွင့္ ဖြားေစာရြာတို႔က ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ဆရာစိုင္းေ၀ေဇာ္ေနာင္ (Save The Children) ႏွင့္ SPPRG အဖြဲ႕မွအဖြဲ႕၀င္တို႔ကလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဖူးကုန္းေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ ေက်ာက္ဖူးကုန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာက္ဖူးကုန္းရြာ၊ ကသစ္ကုန္းရြာႏွင့္ ဘိုးျမတ္သာရြာတို႔က ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ဆရာမသူဇာ၀င္း (Save The Children) ႏွင့္ SPPRG အဖြဲ႕မွအဖြဲ႕၀င္တို႔က လည္းေကာင္း ပါ၀င္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အာဟာရ၏ အေျခခံ၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရာတြင္ မျဖစ္ေမေနပါ၀င္သင့္ေသာ အစာအုပ္စု(၃)စု၊ မွ်တေသာထမင္း တစ္နပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာထမင္း၊ အသားဟင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံ ပမာဏ အခ်ိဳးအစား၊ မ်ိဳးရိုးလိုက္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ သံသရာႏွင့္ ထမင္းဟင္းမ်ားကို ေဘးကင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ နည္း စသည္တို႔အျပင္ သစ္သီး၀လံမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ဗီတာမင္ဓါတ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း တုိက္ေကြ်းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ၎တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တိုက္ေကြ်းျခင္းေၾကာင့္ ကေလးကိုသာမက မိခင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွရရွိလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးျခင္း စသည့္အခန္းက႑ တို႔ပါ၀င္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သင္တန္းဆရာက မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ သစ္သီး၀လံမ်ား ေပါမ်ားၾကေသာ္လည္း ေမႊးကင္းစအရြယ္ မွ အသက္ ၂ ႏွစ္အထိကေလးမ်ားကို အသက္အရြယ္အလိုက္ မည္သည့္အရာကို မည္ကဲ့သို႔ေကြ်းရမည္ဆုိေသာ ေကြ်းပံုေကြ်းနည္း မသိရွိျခင္း၊ ျဖည့္စြက္စာ၏ အေပ်ာ့အမာ၊ တစ္ရက္တာေကြ်းရမည့္ပမာဏႏွင့္ ေကြ်းရမည့္အႀကိမ္ေရကို မသိရွိျခင္း၊ အစာအာဟာရ၏ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလိုက္သင့္ေကြ်းေမြးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္  သစ္သီး၀လံေပါမ်ားေသာ္လည္း အစာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ႔ေနၾကကာ ေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္မမွီျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၾကၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အျခားအျခားေသာ အေရးအရာမ်ားကိုထိခိုက္ေန ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အစာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ (၁၀%)ေက်ာ္သာရွိၿပီး၊ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ၏ အစာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ (၃၅.၁%)ရွိကာ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္ကြာျခားေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ရျခင္း၏ ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းမွာ အစာအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္၍ ယခုသင္တန္းသည္ မိမိတို႔အတြက္ သာမက မိမိတို႔ႏုိင္ငံအတြက္လည္း အလြန္အေရးပါေၾကာင္းထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ (၃)ရက္တာသင္တန္းျဖစ္ေျမႇာက္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား “ျမတ္သစၥာလူမႈကူညီေရးအသင္း” ႏွင့္ ေက်းရြာအတြင္း ဆန္မ်ားကိုလိုက္လံေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ “ဆန္ဘဏ္အသင္း” တို႔က တတ္အားသမွ် ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါသင္တန္းကို SPPRG အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္း(Project) နယ္ေျမတြင္ ပါ၀င္ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း(၃)စုမွ ေက်းရြာေပါင္း(၈)ရြာအတြက္ သင္တန္းေနရာစုစုေပါင္း(၃)ေနရာကို (၃)ရက္ဆက္တိုက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ မိမိတို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ လူမႈေရးဌာန၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN) မွ ၀န္ထမ္း(၁)ဦး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္း(၂)ဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား(၈၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ လူမႈေရးဌာန၊ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္(PDN)သည္ လူမႈေရးဆုိုင္ရာသုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(Social Policy and Poverty Research Group – SPPRG)  ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကို  “အစာအာဟာရ (Nutrition)” သင္တန္း (သို႔) “ရက္ ၁၀၀၀ စီမံကိန္း” သင္တန္းကို ပအို၀္းကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ျဖစ္ေသာ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါ သည္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ လူမႈေရးဆုိုင္ရာသုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(Social Policy and Poverty Research Group-SPPRG) အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္း(Project) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ပအို၀္းကို္ယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ လီေမာ္ေက်းရြာႏွင့္ ဟိုနားေက်းရြာတုိ႔တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ေသာ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း အဆိုပါသင္တန္းမ်ိဳးကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္းသိရသည္။
 
ခြန္ရဲေအာင္(ပင္ေလာင္း)
Powered by Blogger.