Thursday, February 18, 2016

တိက်ေသာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆီသို႔


 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္


စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ကမၻာ့ထိ္ပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈေနာက္တြင္ စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ အဓိက တြန္းအားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းသည္ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုၾကားတိုင္း၊ ျမင္တိုင္း၊ သိရွိရသည့္အခါတိုင္းတြင္ ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုး စာရင္း၀င္သည့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္ရမည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္တတ္ၾကပါသည္။
မိမိအပါအ၀င္ လူတိုင္းသည္ မိမိဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုး စိတ္ကူးယဥ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူအမ်ားစု ေအာင္ျမင္ေနၾကရျခင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိအပါအ၀င္လူအမ်ားစုသည္ ငယ္စဥ္အခါကႀကီးမားေသာ စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ထားရွိတတ္ၾကေသာ္လည္း အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ မရရွိလာသည့္အခါ ၎တို႔၏စိတ္ကူးယဥ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း ေသးငယ္ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ၾကပါသည္။ ငယ္စဥ္အခါက စိတ္အားတက္ၾကြစြာျဖင့္ “ေငြမ်ားမ်ားရွာမည္၊ ကိုယ္ပိုင္တိုက္၊ ကိုယ္ပိုင္ကားျဖင့္ေနႏိုင္ရမည္” ဟု စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အသက္အရြယ္တျဖည္းျဖည္း ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း မျဖစ္လာသည့္အခါ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ၾကၿပီး မိမိတို႔ရသေလာက္ႏွင့္သာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ေက်နပ္ သြားတတ္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာလူမ်ိဳးသည္ လူ (၁၀၀)တြင္ (၉၉)ေယာက္ ေလာက္ရွိၾကလိမ့္ မည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ရွိရန္အတြက္ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးစားသြားေသာသူမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးမွာ (၁၀၀) တြင္(၁) ေယာက္မွ်သာရွိလိမ့္မည္ဟု မိမိ အေနျဖင့္ ထပ္မံသံုးသပ္မိ္ပါသည္။
လူတိုင္းသည္ ေလာကနိယာမသေဘာအရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ရွိလွ်င္ မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာအရာကို ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္း ခ်က္မရွိေသာ လူသားမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူသည္ “လမ္းသြားရင္း လမ္းေပ်ာက္ေသာသူ၊ ေဖာင္စီးရင္း ကမ္းေပ်ာက္ေသာသူ” ႏွင့္ တူသြားေပလိမ့္မည္။ မိမိသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို လုပ္ကို္င္ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီဆိုပါက ေရတိုလုပ္ငန္း ျဖစ္ေစ၊ ေရရွည္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ၉၅%သည္ ရည္မွန္းခ်က္တိက်ခိုင္မာမႈ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သုေတသနေဖာ္ျပခ်က္အရ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မိမိသည္ မည္သည့္ေနရာသြားမည္ကို တိတိက်က်မသိေသာသူသည္ မည္သည့္ေနရာမွ်ေရာက္မည္မဟုတ္ ဆိုသည္ကိုလည္း ထပ္မံသိထားသင့္ေပသည္။ မိမိသြားသည့္ ေနရာကို သိရွိရန္အတြက္ တိက်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိ၏အစြမ္းအစကိုလည္း ယံုၾကည္ရမည္။ အျခားသူမ်ားက ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိသည္လည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရမည္ဟု မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ထားရွိရမည္။ မိမိေအာင္ျမင္ပိုင္ဆိုင္လိုသည့္ အရာမ်ားကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္ ပိုင္ဆုိင္ရမည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳး ထားရွိရမည္။ မိမိကုိယ္ကို  ယံုၾကည္မႈရွိလာၿပီဆိုလွ်င္  လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ရမည္ဟု မိမိကိုယ္ကို ထပ္မံကတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္မႈႀကီးႀကီးမားမား အမွန္တကယ္လိုခ်င္ေသာ သူတိုင္းသည္ ေပးဆပ္မႈမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကိုလည္း ထိုက္တန္စြာ ေပးဆပ္ၾကရတတ္သည္မွာ မေရွာင္လြဲႏုိင္ေသာ ေလာကနိ ယာမသေဘာတရားပင္ျဖစ္သည္။ “မိမိမွာ စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တိတိက်က် မရွိလွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တိတိက်က်ရွိေသာသူက မိမိကို ခိုင္းစားသြား ပါလိမ့္မည္။ မိမိသြားမည့္ ပန္းတိုင္ တိတိက်က်မရွိလွ်င္ တိတိက်က်ပန္းတိုင္ရွိေသာသူက မိမိကို ခိုင္းစားသြားပါလိမ့္မည္” ဟု (NO.1) စာအုပ္တြင္ မိမိဖတ္ဖူးပါသည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ ျပင္ဆင္လႈပ္ရွား ေျပးလႊားေနသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သာရွိခဲ့လွ်င္ အနာဂါတ္တြင္ မိမိရည္မွန္းထားသည့္ “ေအာင္ျမင္မႈပန္းတုိင္သစ္” ဆီသို႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္ မည္ဟု စာေရးသူမိမိအေနျဖင့္  ထင္ျမင္သံုးသပ္မိပါေတာ့သည္။

ၿခဲင္းမူ;ေပ; (စႏာၱ;ေဟ့,)

Powered by Blogger.