Thursday, March 17, 2016

ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ပုိးသတ္ေဆးအသုံးျပဳနည္း အေျခခံသင္တန္း


ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၇) ရက္

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ မတ္လ-၁၆-ရက္ေန႔တြင္ WINROCK INTERNATIONAL အဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာေဘာ္နီဘာလို(Ph.D) ဦးေဆာင္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ပုိးသတ္ေဆးအသုံးျပဳနည္း အေျခခံသင္းတန္းကုိဖြင့္ပြဲကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕Cherry Queen Hotel တြင္ ပထမဦးစြာ ဖြင့္လွစ္လုိက္္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ အေျခခံပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳနည္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာေဘာ္နီဘာလို(Ph.D)က  ေဆြးေႏြးသင္ျပရာမွာ- ပုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္သံုး ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ အိိမ္သုံးပုိးသတ္ေဆးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။
ပုိးသတ္ေဆးကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သတိျပဳၿပီး ကိုင္တြယ္ပါ၊ ပုိးသတ္ေဆး အမ်ိဳးအစားကုိသိပါ၊ ၎၏ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုသိပါ၊ အညြန္းစာကုိဖတ္ပါ၊ အညြန္းလိုအပ္ခ်က္ကုိသိပါ၊ ဂရုစုိက္ပါ၊ သုံးစြဲသည့္ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ၎၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိသိပါ၊ စနစ္တက် သုိေလွာင္နည္း၊ သယ္ယူနည္းကို နားလည္ပါ၊ လိုက္နာက်င့္သုံးပါ၊ အစီအစဥ္က် ေဆာင္ရြက္ပါ။
တစ္ကိုယ္ေရ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈအတြက္-ပိုးသတ္ေဆးကို တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ျခင္းကုိေရွာင္ပါ၊ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ၀တ္ဆင္ပါ၊ တစက္စက္က်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဖိတ္စင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ရန္ သတိျပဳပါ၊ ပုိးသတ္ေဆး ကိုင္သည့္လက္ျဖင့္ မ်က္စိႏွင့္ ပါးစပ္ကို ကုိင္တြယ္ျခင္း မျပဳရ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အစာစားျခင္း၊ သန္႔စင္ခန္း အသုံးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ခင္ သင္၏လက္ကို ဦးစြာေဆးေၾကာပါ။
ပုိးသတ္ေဆးမ်ား = အင္းဆက္ပုိးမ်ားကို ေသေစႏုိင္သည္(Insecti-)၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား = ေပါင္းပင္မ်ားကုိ ေသေစႏိုင္သည္(Herbi-)၊ မိႈသတ္ေဆးမ်ား = အပင္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ မိႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္(Fungi)၊ ၾကြက္သတ္ေဆးမ်ား = ၾကြက္မ်ားကိုေသေစသည္(Rodenti-)-တို႔ပင္ျဖစ္သည္။
ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳေနသူမ်ား အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္- ၁။ အဆိပ္ပါ၀င္မႈ အနည္းဆုံး ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ၊ ၂။ အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀တ္ဆင္ပါ၊ ၃။ အႏၱရာယ္ = အဆိပ္ပါ၀င္မႈအဆင့္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ပိုးသတ္ေဆးကို ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္မိပါက ထိေတြ႕မိေသာ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္းကို ခ်က္ခ်င္း ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာပါ၊ လိုအပ္ပါက အ၀တ္အစား လဲလွယ္ပါ၊ လိုအပ္ပါက ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုျခင္း ခံယူပါ၊ အကယ္၍ ပုိးသတ္ေဆးကုိ မ်ိဳခ်မိသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္လုံးထဲ ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ နီးစပ္ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းျပသပါ။
ပုိးသတ္ေဆးသေကၤတ အေရာင္မ်ားမွာ - အစိမ္းေရာင္သည္ အဆိပ္အဆင့္နိမ့္ၿပီး တစ္ေအာင္စမွတစ္ပုိင္း သတ္ိျပဳသင့္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္၊ အ၀ါေရာင္သည္ အဆိတ္အလယ္အလတ္ ပါ၀င္ၿပီး စားပြဲဇြန္း-၁-ဇြန္းစာ အႏၱာရာယ္ေပးႏုိင္မႈ အေနအထား၊ အနီေရာင္အဆင္းသည္ အဆိပ္ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားၿပီး လက္ဘက္ရည္ဇြန္း-၁-ဇြန္းျမည္းစမ္းရုံျဖင့္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည္။
ပိုးသတ္ေဆးကို အကာအကြယ္ မပါပဲ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးတြင္အဆိပ္ပါ၀င္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ရက္တို ရက္ရွည္ ပိုးသတ္ေဆး အဆိပ္သင့္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ  မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္း၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ အသက္ရႈက်ပ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ နီျမန္းျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ မီးေလာင္ဖုမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ မီးေလာင္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျခင္း၊ မ်က္လုံး-ေရာင္ျခင္း၊ စူးျခင္းပူျခင္း၊ ႏွာေခါင္း ပါးစပ္၊ လည္ေခ်ာင္း စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ပါဆံုးရႈံးရသည့္အထိ အဆိပ္သင့္ဒဏ္ကို ခံစားရတတ္သည္။
ေတာင္သူလယ္သၼားမ်ား အဓိက သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ စုိက္ခင္းတြင္ ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳၿပီးေနာက္ စိုက္ခင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ကို အနည္းဆိုး ၄၈ နာရီ၊ ႏွစ္ရက္၊ အလြန္ဆုံး ၂ လ ပိုးသတ္ေဆး အဆိတ္ပါ၀င္မႈႏူန္းတြင္ မူတည္ၿပီး စုိက္ခင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ျခင္း သီးႏွံမ်ားကို စားသုံးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ သုိ႔မွသာလွ်င္ အဆိပ္သင့္ေသာ ေဘးရန္အႏၱာရာယ္ ကင္းေ၀းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဘာ္နီဘာလို(Ph.D)က အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးခဲ့သည္။
Winrock International အဖြဲ႕မွ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ပုိးသတ္ေဆး အသုံးျပဳနည္း အေျခခံသင္တန္းကုိ ေဒသေပါင္းစုံ သင္တန္းသူ/သင္တန္းမ်ား စုစုေပါင္း(၂၈)ဦး သင္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ၎သင္တန္းကို မတ္လ ၁၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ လင္းေရာင္ျခဥ္ခန္းမႏွင့္ မတ္လ ၁၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပင္းတယ ဒိုင္းမြန္းကြင္းခန္းမတြင္ ဆက္လက္ဖြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ဆက္သြယ္လုိပါက မ၀တ္ရည္လြင္ ေတာင္ႀကီးရုံးခြဲ ဖုန္း - ၀၈၁-၂၁၂၃၀၂၂ႏွင့္ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္း နုိင္ပါေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။
 Winrock International အဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရး စုိက္ပ်ိဳးေရး သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွည့္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အကူအညီ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနသူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္္တင္ေပး၍ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံ ႏွင့္တကြ ကမၻာႏွံ႔မွ လူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

Powered by Blogger.