Tuesday, May 10, 2016

စီးပြားေရးေလာက၏ လူမႈဆက္ဆံေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္


အမိ၀မ္းမွကြ်တ္ၿပီး လူ႔ေလာကအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မိဘမ်ား အေပၚမွီခိုခဲ့ၾကရသည္။ မိဘတို႔၏ ေကြ်းေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို မရခဲ့ပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္အခါတြင္လည္း လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လုပ္သားမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားသုံးသူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း မွီခိုၾကရသည္။ အလုပ္လုပ္ေပးသူလုပ္သားမရိွပါက ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈရိွႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ စားသုံးသူမ်ား မရိွလွ်င္လည္း ထုတ္လုပ္ၿပီးသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
တစ္ဘက္မွျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရိွေနသျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀တြင္ အဆင္ေျပမႈရိွေနရသည္။ အစားအေသာက္မ်ားမွအစ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားအထိ ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ရန္မလိုဘဲ အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ၾကသည္။ စက္ရုံတြင္ လုပ္ကိုင္သူ အလုပ္သမားမ်ားလည္း မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ စက္ရုံကတာ၀န္ယူေပးရသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသေရြ႕ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပူပင္ရန္မလို၊ က်န္းမားေရးအတြက္ပါ စိတ္ခ်ရသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူသားမ်ားသည္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မွီခိုေနထိုင္ၾကရသည္။
မိသားစုအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ရပ္ကြက္ရပ္ရြာအတြင္း ေနထိုင္မႈျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစ လုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး မွီခိုေနထိုင္ၾကရသည္။ သူတို႔၏ ဘ၀သည္အျခားသူတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည္။ သီးျခားကင္းလြတ္ေနသည္ဟူ၍မရိွေပ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေနထိုင္ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္း လူမႈဆက္ဆံေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးဟူသည္ အျခားလူသားမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေျပေနထိုင္တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပို၍ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွာပင္ လူမႈဆက္ဆံေရး ျပႆနာမ်ား ၀င္ေရာက္  လာႏိုင္သည္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူအမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳႏိုင္ပါက မိမိဘ၀တြင္ သာမက လုပ္ငန္းခြင္တြင္္လည္း ျပႆနာမ်ား၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္၏အေတြ႕အႀကဳံအရ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္သြယ္ ေသာသူမ်ား၏ စိတ္သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကသည္။ စိတ္မရွည္ေသာသူႏွင့္  တယ္လီဖုန္းတြင္ႀကဳံေတြ႕ရပါက အမ်ဳိးသား ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ျပႆနာတက္တတ္သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ စိတ္မရွည္ ေသာသူတို႔အားျပန္လွန္ေျပာတတ္သည့္ အက်င့္ရိွေသာေၾကာင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ထားၾက သည္။ တယ္လီဖုန္းေျပာသည့္အခါ မိမိႏွင့္စကားေျပာေနေသာသူအား မျမင္ရေသာ္လည္း မိမိေျပာေသာ စကားသံသည္ ၿပဳံး၍ေျပာမွသာ ႏူးညံ့ခ်ဳိသာေနမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ၏ ေရွ႕တြင္မွန္တစ္ခ်ပ္တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးအလုပ္ကို ္ ဤမွ်ပင္အေလးထားၾကသည္။ ဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ သင္သည္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွသျဖင့္ ဒုကၡေတြ႕ေနရသည္ဆိုလွ်င္ သင့္အေပါင္းအသင္းမ်ားက သင့္အတြက္ မည္သို႔ခံစားေနၾကရသနည္း။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကသေလာ။ သို႔မဟုတ္ သင့္ကြယ္ရာတြင္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္ေနၾကသေလာ။ သင္၏လူမႈဆက္ဆံေရးအေျခအေနကို ထုိအခ်က္မ်ားက ညြန္ျပလ်က္ ရိွၾကသည္။
သင္သည္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူ တစ္ဦးဆုိပါက သင့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရႏိုင္ေသာအကူအညီမ်ားကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔အကူအညီရျခင္းမွာလည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ကသူတို႔အား သင္ကကူညီလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္မားေရး၊ စက္ပစၥည္းမပ်က္စီးေရး ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းေလလြင္႔မႈ မရိွေရးကိုသာအဓိကထားၿပီး လုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘ၀လုံၿခံဳမႈရရိွေရးကိုလ်စ္လ်ဴရႈထားတတ္ၾကသည္။ စက္ကိရိယာႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားအား အႏၱရယ္ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည္ထက္ ႏိုင္ငံျခားမွ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးေပး၀ယ္ထားရေသာ စက္ကိရိယာ ပ်က္စီးသြားမည္ကိုသာပို၍ပူပန္ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ၾကရသည္။
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈကို အဓိကထားေသာ စက္ရုံမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမွင့္မားေနၿပီး အျမတ္အစြန္းရရိွေရးႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားမ်ားရရိွေရးကို အဓိကထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးကိုမေတြ႕ၾကရေပ။ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူတို႔ဆက္ဆံေရးမေကာင္းသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အျခားသူတစ္ေယာက္အား သင္ကၿပဳံးျပပါက ထိုသူလည္းသင္အား ျပန္၍ၿပဳံးျပလိမ့္မည္။ သူ႔အား အျပစ္တင္ပါက သူလည္းသင့္အားျပန္၍ အျပစ္တင္လိမ့္မည္။ အျခားသူမ်ားအား သင္ကိုမည္သုိ႔မည္ပုံ ဆက္ဆံေစလိုသနည္း။ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံေစလိုလွ်င္ သင္သည္သူတို႔အား ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရမည္။ သင့္အားေဖာ္ေရြစြာဆက္ဆံလိုလွ်င္ သင္သည္လည္းသူတို႔အေပၚ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရႊဆက္ဆံ ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစလိုပါက အထက္ပါ အတိုင္းက်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။
လူဆိုသည္မွာ အနည္းႏွင့္အမ်ား အတၱကို အဓိကထားသည့္ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုသာ အဓိကထားလိုၾကသည္။ စကားေျပာလွ်င္လည္းမိမိအေၾကာင္း၊ မိမိခံစားခ်က္ကိုသာ အေလးေပးၾကသည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္လိုပါက ဤအခ်က္ကိုသတိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိအေၾကာင္းကို မိမိက ေျပာလိုသကဲ့သို႔ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း သူတို႔အေၾကာင္း ေျပာလိုေပလိမ့္မည္။
ေလာကတြင္မိမိသာလွ်င္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟူေသာအျမင္အစား အျခားသူကပို၍ အေရးႀကီးသည္ဟူေသာ အျမင္ထားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ မလြယ္ေသာ္လည္း ဤအခ်က္ကို သတိထားၿပီး ျပဳျပင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက သင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ေမ်ာ္မွန္း သေလာက္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ - “ ဒီစာကို အခုရိုက္လိုက္၊ သုံးနာရီမထိုးခင္ ငါလိုခ်င္တယ္” မိမိကိုယ္ကိုအဓိကထားသည့္ မန္ေနဂ်ာ၏စကားျဖစ္သည္။ “ ဒီစာကိုသုံးနာရီမထိုးခင္ ၿပီးေအာင္မင္းရိုက္ ႏိုင္မယ္ထင္တယ္ဟုတ္လား” လက္ႏွိပ္စက္ရိုက္သူအားအဓိကထားျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ကိုရရိွခဲ့သည္။ ဤစကားသည္ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက လက္ႏွိပ္စက္စာေရးအား အမိန္႔ေပးသည့္စကားမ်ား ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ျခားနားမႈကားသိသာလွပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုထိေရာက္ ေစရန္ “ငါသည္သူေဌး” ဆိုသည့္ အတၱစိတ္မထားဘဲ ကုန္ထုတ္လုပ္သားမ်ားအေပၚ တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံတတ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ကုန္ထုတ္လုပ္သားဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး မိမိလုပ္ငန္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမ်ားထုတ္ႏိုင္ၿပီး အျမတ္မ်ားမ်ားရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္။    ။ ဓန စီးပြားေရးမဂၢဇင္း ၊ အတြဲ၊၂၊ အမွတ္၊၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၉၂၊ ခင္ေမာင္သန္း (စိတ္ပညာ)


ခြန္သိန္းစိုး
ခြန္လိုရုဲင္း (လြယ္ေကာင္း)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Powered by Blogger.