Wednesday, May 11, 2016

Diplomacy မ်ား အားနည္းဆဲျဖစ္ေသာ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားေကာင္းခဲ့ေသာ NLD ပါတီက တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရလဒ္ ျပတ္သားခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း NLD အစုိးရျဖစ္လာခဲ့သကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း NLD လႊတ္ေတာ္ ပုံေဖာ္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ စည္းရုံးေရးကာလကတည္းက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ အေလးထား တည္ေဆာက္ၿပီး အင္အားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေစရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေရးရာေကာ္မတီတခ်ဳိ႕၏ အေရးပါေသာ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး ရာထူးတာ၀န္တုိ႔ကုိ တုိင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အင္မတန္ပင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ မိမိအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဟု ဆုိရာတြင္ ပထမဦးဆုံး ေျပးျမင္မိသည္မွာ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ထိခုိက္ပြန္းပဲ့မႈ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ဤအခ်က္ကုိ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ရန္ NLD လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း NLD အစုိးရအေနျဖင့္ပါ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥဟု မိမိအေနျဖင့္ ေတြးျမင္မိပါသည္။ ဤျပႆနာကုိ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္း၊ မညႇိႏႈိင္းႏုိင္ပါက လက္ရွိဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲသည္ အခ်ိန္မေရြး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္။

NLD လႊတ္ေတာ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ NLD အစုိးရမွ ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္သည့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Diplomacy နည္းလမ္းက်က် သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အတိတ္တြင္ မည္သူက ကုိယ့္အေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံခဲ့ေစကာမူ ဘယ္သူေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္ ေကာင္းရမည္ ဆုိသကဲ့သုိ႔ သံခင္း တမန္ခင္းျဖင့္ သေဘာထားႀကီးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနသည့္ အေျခအေနသည္ စိတ္မသက္စရာပါပင္။ NLD အမတ္မ်ားမင္းမ်ားအေနျဖင့္ Diplomacy  အားနည္းေနဆဲဆုိသည္ကုိ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းသည့္ေန႔တြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားခဲ့သည္။ ၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ဆက္ဆံသည့္ ဆက္ဆံေရးသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္သည့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးသုိ႔ ေရွးရႈမႈ မရိွခဲ့သလုိပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ Diplomacy မသုံးခဲ့ေပ။ သုံးရေကာင္းမွန္းလည္း သံခင္းတမန္ခင္းနည္းလမ္း မသိနားမလည္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ထင္ရသည္။  NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားႏွင့္ ၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပြတ္တုိက္မႈ ၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။
အစုိးရသစ္ တာ၀န္ယူၿပီး မၾကာခင္ကာလအတြင္းမွာပင္ NLD ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  ၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပြတ္တုိက္မႈ မ်ားခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ပြတ္တုိက္မႈတုိင္းတြင္ NLD  ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ ပြတ္တုိက္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ခဲ့ပါ။ Diplomacy နည္းျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ျဖင့္ ေရွာင္လႊဲ၍ ရႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခအတင္ အျငင္းအခုံမ်ား ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ကုိ မထိခုိက္ေအာင္ NLD အေနျဖင့္ ေရွာင္ကြင္းသြားရမည္ ျဖစ္သည္ကုိ ေရွာင္ကြင္းမႈ မျပဳဘဲ ပြတ္တုိက္မႈ ၾကမ္းတမ္းေအာင္ NLD အေနျဖင့္ ေျပးေတြ႕လုိက္သကဲ့သုိ႔ပင္ ထင္ရသည္။ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏူးည့ံညင္သာသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး NLD အေနျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္။
   
ၾကားသိျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ NLD  လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပထမလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း၏ အေၾကြးကုိ အာဃာတတရားထားကာ ျပန္ဆပ္ေနသလုိ ျဖစ္ေနၿပီး  ျပန္လည္အႏုိင္ယူလုိေသာ စိတ္သက္သက္ျဖင့္ အထက္စီးဆက္ဆံပါက NLD အေနျဖင့္ ႀကဳံး၀ါးထားေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ ခဲယဥ္းေပအုံးမည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ဆုိသည္မ်ားလည္း ေမွ်ာ္သာေမွ်ာ္ ေပၚမလာ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သည္ NLD လႊတ္ေတာ္ဟုပင္ဆိုႏိုင္ပါသည္။  ၿပိဳင္ဘက္ႏွင့္အတုိက္အခံသည္လည္း NLD  အတြက္ ျမဴမႈန္ေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ NLD အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ ေရွးရႈလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိကရမည့္ ကကြက္ကုိသာ ပုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္လုိၿပီး ပြတ္တုိက္မႈျဖင့္ အႏုိင္ယူရန္ မလုိအပ္ေပ။ ႀကဳိး၀ုိင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီးေသာ ယခုပြဲသည္ မိမိ၏ ႏုိင္ပြဲျဖစ္ႏွင့္ၿပီးသား ဆုိသည္ကုိ NLD အမတ္မင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါက္ထားရန္ လုိသည္။ ပြတ္တုိက္မႈသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ေရရွည္မေကာင္းေပ။ NLD အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကုိ ပုိမုိစဥ္းစားဖုိ႔ လုိပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း NLD အမတ္မင္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း သုံးႏႈန္းေျပာဆုိေသာ စကားလုံးေ၀ါဟာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ အားနည္းေန သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္လာရပါသည္။ လၻက္ရည္ဆုိင္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းထဲ သုိ႔ သုံးႏႈန္းေျပာဆုိဖုိ႔ မသင့္သည္ကုိ NLD အမတ္မင္းမ်ားအေနျဖင့္ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကုိ ေရွးရႈၿပီး ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လုိပါက ၂၅% ေသာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေလးစားမႈအျပည့္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး Diplomacy နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ NLD အေနျဖင့္ ပါးပါးနပ္နပ္ ကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ညင္သာႏူးည့ံသည့္ ကကြက္မ်ားကုိ လက္ကုိင္ထားရန္သာ လုိသည္။ ဒီမုိကေရစီ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္း စသျဖင့္ မျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေတြ႕ျမင္သုံးသပ္ရပါသည္။


Kka SP(Opinion)
Powered by Blogger.