Friday, May 13, 2016

ေလးစားမႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္


လူသားမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္၍မရပါ။ အမ်ားႏွင့္စုေပါင္းၿပီး လူမႈ၀န္းက်င္ တစ္ခုထဲတြင္ ေနထိုင္ရေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ေနထိုင္ေသာအခါတြင္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး မည္သို႔ေသာစိတ္ျဖင့္ျပဳမူ ေျပာဆိုေနထိုင္ ဆက္ဆံၾကရတာသနည္း။ အထက္ပါေမးခြန္းသည္ ေမးသင့္ ေမးထို္က္သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေျပာဆို ဆက္ဆံၾကရသည့္အခါတြင္ လူတိုင္း ကို ေၾကာက္ေနဖို႔မဟုတ္ဘဲ ရုိေသေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံတတ္ဖို႔ရန္လိုပါသည္။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေလးစားျခင္းသည္  အလြန္ပင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ မဂၤလာရွိေသာ အျပဳအမူျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားစြာဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမွသာ လြယ္ကူေခ်ာ့ေမြ႔ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေလးစားမႈဆိုသည္မွာ သူတစ္ပါးကို ေလးစားတတ္ဖို႔သာမက၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ေလးစားထိုက္ေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိေလးစားျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးကို ေလးစားျခင္းသည္ သူတစ္ပါးကို တန္ဖိုးထားရာေရာက္ပါ သည္။ သာမန္လူမ်ားက ရယူျခင္းအတြက္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ မိမိ၏ဘ၀ကို ေလာကလူသားမ်ားအတြက္ အသုံးခ်သြားၾကသည္။ ေလာကအတြက္ဘ၀ကို အသုံးခ်ေန ျခင္းသည္ ပါရမီေျမာက္ေသာ ျဖည့္က်င့္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အမွားထဲမွ သင္ခန္းစာယူၿပီး အမွန္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ေလးစားစြာေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စိတ္ထား ျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာစိတ္ကို ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေစၿပီး ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေလးစားစြာ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္းကို အဓိထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္းအေပၚ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသူတစ္ပါးခ်စ္ခင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူလိုလွ်င္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေသာလူေတြကို ဆင္းရဲခ်မ္းသာမခြဲျခားဘဲ ေလးစားစြာျဖင့္ ဆက္ဆံ လိုက္ပါဟုတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထိုသို႔ေသာဆက္ဆံခဲ့မႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုလူတစ္ဦးသည္ “ လူေကာင္း ျဖစ္ေနပါသလား၊ ဘယ္ပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ ဘယ္လိုစကားေျပာရမည္ ” ဆိုတာ သိတတ္ေသာပုဂိၢဳလ္သည္ “ မိမိ သူတစ္ပါးအက်ိဳးမ်ားေအာင္ ေျပာဆိုတတ္သည့္ပုဂိၢဳလ္၊ ဥာဏ္ပညာႀကီးေသာပုဂိၢဳလ္၊ ဥာဏ္ပညာရွိ ေသာပုဂိၢဳလ္ပါလား ” ဟု ယူဆၾကပါလိမ့္မည္။ မိမိအက်ိဳးကို တကယ္ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာပုဂိၢဳလ္၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကိုလည္း အလိုက္သိသိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာပုဂိၢဳလ္ဆိုၿပီး မိမိထက္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကလိမ့္မည္၊ အသိအမွတ္ျပဳၾကလိမ့္မည္။ လူတိုင္း၏ရင္ထဲတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းခံရလိမ့္မည္။ မိမိထက္ဆင္းရဲသူ တစ္ေယာက္ကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံၾကည့္လွ်င္ သင့္ကို သင့္ထက္ေလးစားေသာ မ်က္၀န္းအစုံျဖင့္ အၾကည့္ခံရမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
“တကယ္ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂိၢဳလ္ဆိုသည္မွာ ဒီလိုပါလား။ အထက္တန္းက်ၿပီး အဆင့္ျမင့္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ က ငါတို႔ကဲ့သို႔ နိမ့္က်တဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြကို တန္းတူညီတူထားေသာ စကားလုံးေတြႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ႏိုင္ေသးလွ်င္ ငါတို႔ကဲ့သို႔ နိမ့္က်တဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြက ဘာေၾကာင့္မ်ားခက္ထန္ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားေတြကို သုံးေနရပါသလဲ” ဟု မိမိတေလးတစားဆက္ဆံျခင္းကိုခံရသူ ဤသို႔ေတြးေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္  အလြန္ယုတ္ညံ့ေသာ အဆင့္အတန္းမရွိေသာ စကားလုံးေတြကို မသုံးသင့္ေတာ့ေပ။ မိမိကိုယ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တစ္ဖက္လူေတြကို ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လာေအာင္ႀကိဳးစားသင့္သည္။ လူႀကီးတစ္ေယာက္၏ ေလးစားျပဳမူဆက္ဆံေျပာဆိုမႈကို ခံရေသာလူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ထိုအျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုကို အလြန္ပင္ ေတာင့္တႏွစ္သက္ၾကပါသည္။
လူငယ္လူႀကီးျဖစ္သူက မိမိအားမေလးမစားျပဳမူ ေျပာဆိုလာမႈမွန္သမွ်ကို စိုးရြံ႕ၾကသည္။ အထင္ ေသးေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္ ၾကည့္ရႈေျပာဆိုလာသည္ကို အလြန္ပင္စိုးရြံ႕ၾကပါသည္။ လူႀကီးတစ္ဦး၏ ေလးစားမႈကို ခံယူရေသာလူငယ္တစ္ေယာက္သည္ စိတ္ထားႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ၿပီး လိမၼာယဥ္ေက်းမႈကို ျဖစ္လာ ေစပါသည္။ ပညာရွိသူမ်ားက ေလးေလးစားစားဆက္ဆံၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ေလးစားျခင္းဟူသည္ သူတစ္ဖက္သားကို သိကၡာရွိရွိႏွင့္ေနခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီေန႔ဤအခ်ိန္မွစ၍ လူသားတိုင္း ကို ေလးစားျခင္းျဖင့္  သိကၡာရွိရွိေနထိုင္ခြင့္ေပးၾကရပါရန္ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း 

ဆားမူးေပး(စႏၱားခမ္း)

Powered by Blogger.