Monday, June 4, 2018

တန္ဖိုးျဖတ္၍မရႏိုင္ေသာ မိုးေရစက္မ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၄)ရက္
ကမၻာေပၚရွိ လူႏွင့္သတၱဝါမ်ားအတြက္ ေရသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရာျဖစ္ပါသည္။ ေရသည္ ေရႊထက္ပင္ မ်ားစြာတန္ဖိုးႀကီးမားေသာ္လည္း ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနရပါသည္။ ေရရွားပါးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီး ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရအပါအဝင္ သဘာဝေရသန္႔ရရွိေရးသည္ ပို၍ခက္ခဲလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လူတို႔၏ သစ္ေတာခုတ္ထြင္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးျခင္းေၾကာင့္ ရာသီဥတုမမွန္ျခင္းႏွင့္ မိုးရြာသြန္းမႈနည္းပါးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ မိုးရြာသြန္းမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္သုံးေရလုံေလာက္စြာရရွိေရးသည္ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္၊ ေတာင္က်ေရ၊ သဘာဝေရထြက္၊ သဘာဝစိမ့္စမ္းေရ မရွိေသာေဒသမ်ားသည္ ေသာက္ေရ သုံးေရအတြက္ မိုးေရကိုသာ အဓိကအားကိုးအားထားျပဳေနရပါသည္။ ေသာက္သုံးေရဖူလုံေရးအတြက္ ေရေလွာင္ကန္(ေရတြင္း)မ်ား တူးေဖာ္ေဆာက္လုပ္ၿပီး မိုးေရကို သိုေလွာင္ထားရပါသည္။ မိုးေရကို သိုေလွာင္ရာတြင္ ေျမေအာက္ပိုင္းကို (၉)ေပ၊ ေျမအေပၚပိုင္း (၃)ေပ၊ (၁၂)ေပ အက်ယ္အဝန္းရွိ ေရေလွာင္ကန္တည္ေဆာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေရေလွာင္ကန္(ေရတြင္း) တည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္စာ ေသာက္သုံးေရဖူလုံေရးအတြက္အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ပါ သိုေလွာင္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေက်းရြာေဒသမ်ားသည္ ေရဂါလံ(၁၀၀၀၀)ဆံ့ ေရေလွာင္ကန္(ေရတြင္း)ႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီး မိုးေရမလုံေလာက္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေရမီတာစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ေဒသအတြင္း လူမႈေရးပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ သာေရး၊ နာေရးပြဲမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳၾကၿပီး ေက်းရြာရံပုံေငြလည္း ရရွိေစပါသည္။ မိုးေရကို လုံေလာက္စြာသိုေလွာင္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ လက္ဝယ္တြင္ ရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရမီတာခလည္း သက္သာျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝအေလ်ာက္ရရွိေသာ မိုးေရသည္ ထုံးဓာတ္မ်ားပါဝင္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာ-ေရေႏြးအိုးတည္ရာတြင္ ပြက္ပြက္ ဆူေနေသာေရသည္ ထုံးဓာတ္အနယ္မ်ား ပါဝင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အိုးမ်ားကပ္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ မိုးေရသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေရသန္႔ျဖစ္ပါသည္။  

ရႏုိင္သမွ်ေသာ ေရအရင္းျမစ္တို႔ကို စုစည္းအသုံးခ်ႏိုင္ေရးသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ ရရွိေရး နည္းလမ္းတို႔အနက္ သဘာဝအေလ်ာက္ရြာသြန္းေသာ မိုးေရတို႔ကို သိုေလွာင္အသုံးခ်ျခင္းသည္လည္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနပါသည္။ မိုးေရသိုေလွာင္ျခင္းကို ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အစဥ္အဆက္ကတည္းက ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုထက္ပို၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ သိုေလွာင္ႏိုင္မည့္ အျခား နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႀကံဆ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔၏ (၄၀)ရာခိုင္ႏူန္းသည္ သိုေလွာင္ရရွိထားေသာ မိုးေရအေပၚ အမီျပဳရွင္သန္ရပ္တည္ၾကရပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္းတြင္းပိုင္းျပည္နယ္ျဖစ္ေသာ ဂန္ဆူး(Gansu)ႏွင့္ မိုးေခါင္ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ အိမ္ေခါင္မိုးမွတစ္ဆင့္ မိုးေရသိုေလွာင္ျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာက္ရြက္ၾကပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ တမီလ္းနာဒူး (Tamil Nadu)ျပည္နယ္သည္ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံတိုင္း မိုးေရသိုေလွာင္ျခင္းကို မလုပ္မေနရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ပထမဦးဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ မိုးေရသိုေလွာင္ျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၅ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တမီလ္းနာဒူးျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ခ်န္ႏိုင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္တို႔၏ ေရထိန္းသိိမ္းႏိုင္မႈသည္ (၅၀)ရာခိုင္ႏူန္းခန္႔ ျမင့္မားလာၿပီး ေရ၏အရည္အေသြးသည္လည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

စာေရးသူ၏ ေမြးဖြားရာဇာတိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဖက္ျခမ္းတြင္လည္း ရြာတိုင္းနီးပါး အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း ေရအရင္းအျမစ္ကို အိမ္ေခါင္မိုးေပၚ၏ မိုးေရမွတစ္ဆင့္ ေရတေလ်ာက္ျဖင့္ခံယူကာ အုတ္ေရကန္ထဲသို႔ သိုေလွာင္ရယူၾကရပါသည္။ ဤမိုးေရသိုေလွာင္ျခင္းသည္ ေႏြရာသီတြင္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေရရွားပါးမႈ၏ျပႆနာကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ေျမေအာက္(အဝီစိ)ေရရရွိေရး တူးေဖာ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းမ်ားထူထပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားထူထပ္ျခင္း၊ ခ်ဳိင္႔မ်ားေနရာတြင္ ဂလိုင္(တြင္း)မ်ား ေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ရရွိရန္အတြက္ မိုးေရမွ မွီခိုအားျပဳအားထားေနရပါသည္။

မၾကာခင္လာမည့္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုသုံးပါးမွ မိုးရာသီအခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိုးရာသီသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအမ်ားစု၏ လယ္ယာမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ားကို မိမိတို႔စားဝတ္ေနေရးအတြက္ျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ သားသမီးပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးတို႔ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ မ်ဳိးေစ့သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေသာရာသီျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေတာင္ယာေျမမ်ားကိုထည္ထိုးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မိုးေရကို မွီခိုအားထားေနရပါသည္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ နည္းပါးေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားကို ႀကဳံေတြ႔ေနရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္လည္း ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေတြ႔ေနရပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚမွ ရရွိသည့္ မိုးေရစက္ကို ေရေလွာင္ကန္(တြင္း) ျပဳလုပ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုးကာကန္ျပဳလုပ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ပုံစံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေႏြရာသီအတြက္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ေဒသႏွင့္ အဆင္ေျပရာနည္းလမ္းျဖင့္ မိုးေရကို သိုေလွာင္ထားေစခ်င္ပါသည္။ မိုးေရသည္ ရုိးရွင္း၍ သဘာဝက်ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈဘဝကို ျမင့္မားတိုးတက္ပါေစေၾကာင္း စာေရးသူကိုယ္၌ လက္ရွိပစၥဳပၸန္တြင္ ႀကဳံေတြ႔ေနျခင္း၊ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္  ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ား မႀကဳံေတြ႔ရေလေအာင္ ေရရွားပါးသည့္ေဒသတိုင္း မိုးေရကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

လြန္းလိြဳ၊ 
(ခမ္းလြယ္လုံ/ပင္ေလာင္း)      
Powered by Blogger.