Thursday, May 26, 2016

ကၽြန္ုပ္တို႔စားေသာအစားအစာႏွင့္က်န္းမာေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇) ရက္


အာဟာရကို ကၽြနု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္မွီ၀ဲစားသံုးေသာ အစာမွရရွိသည္။ အစာတြင္ကၽြနု္ပ္တို႔အတြက္ အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားစြာပါေသာအစာ၊ အာဟာရတန္ဖိုးမျဖစ္ေသာအစာနွင့္ အာဟာရမျဖစ္ဘဲ ဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ အဆိပ္ကဲ့သို႔ အစာဟူ၍အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ လူသားတို႔ေရြးခ်ယ္စားသံုးေသာအစာတြင္ လူသားတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာအာဟာရတန္ဖိုးလံုေလာက္စြာ ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အစာမွ အာဟာရတန္ဖိုးမွ်တစြာမရရွိပါက က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့၍ ေဆး၀ါးမ်ားမွီ၀ဲၾကရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ အစာမွ လူသားအတြက္ အာဟာရျပည့္၀စြာေပးေသာ အစာမ်ားႏွင့္ လူသားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမေပးေသာအစာမ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာရန္လိုေပမည္။
ျမန္မာစကားပံုတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အစာကိုစားပါက ”အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ”  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးမွီ၀ဲရန္မလိုေပ။  သို႔ေသာ္အစာကို သင့္ရုံမွ်မစားဘဲ အလြန္ အကြ်ံစားပါက “တန္ေဆးလြန္ေဘး” ဟူေသာစကားနွင့္အညီ ဥပဒ္ျဖစ္ေစမည္။ ဓာတ္မတည့္ ေသာအစာမ်ားကို စားမိပါက “အစားမေတာ္တစ္လုတ္”  ဟူေသာစကားနွင့္အညီ အစာအဆိပ္ သင့္ျခင္းကဲ့သို႔ ေဘးဥပဒ္ကို ျဖစ္ေစသည္။
ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔သည္ အေလ့က်ေပါက္ေသာ အပင္၊ သစ္သီး၊ သစ္ဥ၊ သစ္ျမစ္မ်ားႏွင့္ အမဲလိုက္ျခင္းမ်ားမွ၀မ္းစာကို ေျဖရွင္းၾကရသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ဘီစီ (၅၀၀) ခန္႔မွစ၍ လူတို႔သည္ ႏွံစားေျပာင္းနွင့္ မုေယာစပါးစေသာ ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားကို စတင္စိုက္ ပ်ိဳးတတ္လာၾကသည္။ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ မာကိုပိုလိုသည္ ကမာၻ႔အေရွ႕ဖ်ားမွ အစာနွင့္ ဟင္းခတ္ အေမြးအႀကိဳင္မ်ားကို ဥေရာပသို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ကိုလံဘတ္နွင့္ အျခားနယ္ေျမ သစ္ရွာေဖြသူ စပိန္လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း အာလူး၊ ေျမပဲနွင့္အျခားပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သီဟိုသရက္သီးစေသာ အစာမ်ားကို စပိန္နိုင္ငံသို႔သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကရာမွ အစာမ်ားသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွ တစ္နိုင္ငံသို႔ ပ်ံ႕နွံ႔လာခဲ့ရသည္။
ကမာၻေပၚတြင္ အစာေပါင္းမ်ားစြာရွိသျဖင့္ အစာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဟာရဓာတ္ပါ၀င္မႈသည္ လည္း မတူကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္စုအားျဖင့္ (၆)မ်ိဳးခန္႔ခြဲျခားနိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ
၁။ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္မ်ား။ ။ ဆန္၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ အာလူးနွင့္ သၾကား စေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
၂။ ဆီႏွင့္ အဆီမ်ား။ ။ စားသံုးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္   ဒိန္ခဲ တို႔ျဖစ္သည္။ ဤအစာမွရေသာ အာဟာရ သည္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြက္ စြမ္းအင္ကိုေပးသည္။
၃။ ပရိုတင္းမ်ား။ ။ အသား၊ ငါး၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏြားနို႔မ်ားမွရေသာ အာဟာရသည္  အသား ဓာတ္ကိုေပးစြမ္္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အာဟာရ ဓာတ္ျဖစ္သည္။
၄။ သတၱဳဓာတ္မ်ား။ ။ သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွရေသာ အာဟာရသည္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားေရးနွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ တစ္ရွဴးမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ အဓိကလုပ္ ေဆာင္ေပးသည္။
၅။ ဗီတာမင္မ်ား။ ။ ဗီတာမင္ဓာတ္ၾကြယ္၀ေသာ အစာမ်ားမွာလည္း သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဤအာဟာရသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္။
၆။ ေရ။ ။ ေသာက္ေရ၊ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ သစ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွ ေရဓာတ္ကိုရရွိၿပီး ခႏၶာကိုယ္၏ ပ်က္စီးသြားေသာ တစ္ရွဴးမ်ားျပင္ဆင္ေရးနွင့္ အျခားအစာမ်ား၏ အစာ ေျခစနစ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေသာေခတ္နွင့္အညီ လူသားတို႔စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ားကို လည္းနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္တတ္လာျခင္းနွင့္ ၾကာရွည္စြာ သိုေလွာင္နိုင္ေသာနည္းမ်ား၊ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ခ်က္ျပဳတ္နိုင္ရန္ အေရာင္အဆင္း၊ အနွံ႔အရသာစံုလင္စြာ စီမံထားေသာ အသင့္စား Ready Made အစာမ်ားကို ျပဳလုပ္လာ တတ္ၾကသည္။ အစာမ်ားကို ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မူလအစာ၏ အာဟာရဓာတ္အနိတင္ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
အစာသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနသည္။ ျမန္မာစကားပုံတြင္ “ထမင္းအသက္ခုနွစ္ရက္၊ ေရအသက္တစ္မနက္” ဟူ၍ အစာ၏အေရးပါပံုကို ေဖာ္ညြန္းထားပါသည္။ ၁၉၈၄-၈၅ ခုနွစ္တြင္ အာဖရိကနိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရရွားျခင္း စေသာသဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္ကာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ေ၀ဒနာကိုခံစားၾကရသည္။ လူသားတို႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ သင့္တင့္မွ်တေသာ အာဟာရကို မရရွိပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ေ၀ဒနာမ်ားျဖစ္ေစတတ္သည္။ ဥပမာ- နာတာရွည္ေသြးအားနည္းျခင္းမွတစ္ဆင့္ နွလံုးအားနည္းျခင္းေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားၾကရမည့္အျပင္ ခုခံအားက်ဆင္း၍ အျခားေ၀ဒနာမ်ား အလြယ္တကူျဖစ္ပြားကာ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကရသည္အထိျဖစ္ နိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕အစားအစာသည္ “တန္ေဆးလြန္ေဘး” ဆိုသကဲ့သို႔ အစာကိုလြန္ကဲစြာ စားပါက ေရာဂါကိုဖိတ္ေခၚျခင္းပင္ျဖစ္ေပမည္။ ဥပမာ-ေသြးတိုးေရာဂါသည္ ဆားကိုလြန္ကဲစြာစားပါက တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေသာေရာဂါကို အျခားအခ်က္ေၾကာင့္ဟုဆိုေသာ္လည္း အဆီအဆိိမ့္မ်ားေသာ အစားအစာ၊ ၀က္ဆီႏွင့္ စားအုန္းဆီ မ်ားကိုလြန္စြာစားျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ အခ်ိဳကိုလြန္စြာ စားျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ျဖစ္ေစမည္။ ယခုတိုးတက္ေနေသာေခတ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအစားအစာမ်ားသည္ သဘာ၀ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ တာရွည္ခံထိန္းသိမ္းထားနိုင္ရန္ႏွင့္ အေရာင္အဆင္းျဖင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို လြန္စြာစားသံုးပါက ယေန႔ေခတ္တြင္ေခတ္စားေနေသာ ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားရနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာစားရာတြင္ ခ်ိင့္ခ်ိန္၍ ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ လိုေပမည္။
အစားအစာကို စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွ ေလ့လာပါက  ေရွးဦးပိုင္းတြင္ အစာကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္စီရင္ၿပီး ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ေရာင္း၀ယ္လာၾကသည္။ အစာကုန္ၾကမ္းမ်ားကို လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္း၊ ကၽြန္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားမွ ရယူၾကရသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ေစ်းကြက္ထဲသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ ေစ်းထဲ မွအစာသည္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ကၽြနု္ပ္တို႔ထံေရာက္လာသည္။ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ထိုကုန္ ၾကမ္းမ်ားကို၀ယ္ယူကာ ျပဳျပင္စီမံေရာစပ္၍ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစာတစ္ခုသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔စားသံုးေသာ စားပြဲေပၚသို႔ေရာက္ရန္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ေျပာင္းမႈ ရွိေလသည္။
တိိုးတက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူတို႔သည္ အစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မေပး နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ထဲမွ Ready Made အစာမ်ားကိုစားသံုးရန္အားသာလာျခင္းနွင့္ အေရာင္၊ အဆင္း၊ အႏွံ႔၊ အရသာနွင့္ ျပည့္စံုေသာ အစားအစာမ်ားကိုစားသံုးလိုၾကသည္။
အစားအစာကိုထုတ္လုပ္ေသာ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္လည္း သဘာ၀မွရေသာ အေရာင္အဆင္းထက္ ပို၍ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေသာဓာတုဆိုးေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထီထြင္အသံုးျပဳလာ ျခင္း၊ သဘာ၀အရသာထက္ ေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ဟင္းခတ္အခ်ိဳမုန္႔ကို အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲလာျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးကို တစ္စတစ္စ ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားေစမည္မွာမလြဲေပ။
အစာသည္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ၀မ္းေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးနွင့္လည္းသက္ဆိုင္ေပသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံရန္ အထြက္တိုးသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပိုးမြားနွင့္ ရာသီဥတုခံနိုင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အစာထုတ္လုပ္မႈနွင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္လည္း အစိုးရ ပါ၀င္ရသည္။ အစာထုတ္လုပ္ရာတြင္ မသမာေသာ အစာတုျပဳလုပ္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင့္မညီေသာ အစာကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းကာ တားျမစ္ၾကရသည္။ နုိင္ငံတကာမွ ၀င္လာ  ေသာအစာမ်ားမွ စားသံုးရန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာအစာမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ တားျမစ္ၾက ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔စားသံုးေသာ အစာသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ အာဟာရမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ လြန္စြာအေရးပါေပသည္။ အထူးသျဖင့္  စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ လုပ္ေသာ Ready Made အစာထက္ သဘာ၀မွ တိုက္ရုိက္ရေသာ အစာမ်ားကို တတ္နိုင္သမွ် ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးေပသည္။ သို႔မွသာ နိုင္ငံသားမ်ား သက္ရွည္က်န္းမာၿပီး မိမိ၏ခႏၶာ၀န္၊ မိမိ၏မိသားစု၀န္ႏွင့္ မိမိ၏တိုင္းျပည္တာ၀န္မ်ားကို ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္။ ။ အစာအာဟာရသပၸံ (ဦးတိုင္းအုပ္)
နင္ခမ္းေကာင္
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း


Powered by Blogger.