Tuesday, June 7, 2016

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၈) ရက္ေရွးယခင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဘဘာ၀ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ယေန႔တြင္ျဖစ္ေပၚေသာလာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ (ဥပမာ - သစ္ေတာမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာင္ျခင္း မ်ားျဖစ္သည္။) သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ လူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္း ဆုံးရႈံးမႈမ်ားျပားလြန္းလွပါသည္။ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆုိသည္မွာ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆမႈ(သုိမဟုတ္) အေအးလိႈင္း ဒဏ္ခံရျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ မုန္းတုိင္းတုိက္ခတ္ျခင္း၊ ေရလႊမ္းမုိးျခင္း၊ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ မုိးေခါင္ျခင္း၊ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ဆူနာမီလႈိင္္းျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဆီးႏွင္းၿပိဳက်ျခင္း၊ အပူလိႈင္း (သုိ႔မဟုတ္) အေအးလႈိင္းဒဏ္ခံရျခင္း၊ မီေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳျခင္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚျခင္း ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ပိုးမႊားတိရစာန္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အပင္ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ျဖစ္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တြင္လူလုပ္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ  အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းမႈျဖစ္ပြားျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေၾကာင့္၊ ဓါတုအဏုျမဴ ေရနံသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ယိုစိမ့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လူသားတုိ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူ/သားမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္ ဥစၥာ ပစၥည္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လုံၿခံဳေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစမႈမ်ားကုိဆုိလုိပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မုန္တုိင္းအႏၱရာယ္ရွိေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ မုန္တုိင္းမ်ားသည္ အဖ်က္စြမ္းအား ျပင္းထန္မႈ မ်ားျပားလွပါသည္။ မုန္တုိင္းအျဖစ္မ်ားေသာကာလတြင္ မုိးႀကိဳကာလျဖစ္ေသာ (ဧၿပီလႏွင့္ ေမလ)၊ မုိးေႏွာင္းကာလျဖစ္ေသာ (ေအာက္တုိဘာႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ)ျဖစ္ပါသည္။ ေလဖိအားနည္းေသာ အလယ္ဗဟုိကုိ အရွိန္ႏွင့္ လွည့္ပတ္တုိး၀င္လာၿပီး ေရြ႕လ်ားေနေသာ ေလစီးေၾကာင္း(သုိ႔မဟုတ္) ေလ၀ဲအႀကီးစားမ်ားက မုန္းတုိင္းကိုျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ မုန္္တုိင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာ- သစ္ပင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပိဳလဲျခင္း၊ ေရလြမ္းမုိးျခင္း၊ ေလတြင္လြင့္ပါလာေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း၊ ဆားငန္ေရ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေရမသန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါပုိးမ်ား ျပန္႔ပြားၿပီ၊ ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ သီးႏွံစုိက္ခင္၊ သုိေလွာင္ထားသည့္ ရိကၡာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္ျခင္း စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပြားေစပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ လူသိမ်ားသည့္္ မုန္တုိင္းမွာ- နာဂစ္မုန္တုိင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂)ရက္(၃)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆိုပါနာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္နာရီ မုိင္ (၁၂၀)ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ(၈၄၅၃၇)ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသူ (၅၃၈၃၆)ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူေပါင္း (၁၉၃၅၉)ဦး၊ ေသဆံုးသည့္ ကၽႊဲ၊ ႏြားေပါင္း (၁၅၅၂၄၅)ေကာင္ႏွင့္ လူေန အိမ္းေပါင္း (၈၀၀၀၀၀)လုံး၊ လယ္ယာေပါင္း (၇၂၇၉၈)ဧကတုိ႔ကုိ ေရဖုံးမႈမ်ား ရွိကာ ဆုံးရႈံးမႈတန္ဖုိးေပါင္း (၁၁.၇)ထရီလီယံခန္႔ရွိပါသည္။ အလာတူပင္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၂၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း ဂီရီဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ၎မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ (၅)ၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ(၆)ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္လည္း ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မုန္တုိင္းသည္ လူသားတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္းမ်ားသာမက အရာရာကုိမိနစ္စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း ၀ါးမ်ဳိဖ်က္ဆီးႏုိင္ပါသည္။ ထုိေၾကာင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးတြင္ ထိခုိက္ခံရလြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခမ်ားကုိ နည္းပါးေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား၏ဆုိးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း(သုိ႔) ထိခုိက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္စားလုပ္ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္။
ေဘးဒုကၡေတြ႕လွ်င္ဆက္သြယ္ရန္>>ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန
ရုံးအမွတ္(၂၃)၊ ေနျပည္ေတာ္>ဖုန္း-၀၆၇-၄၀၄၄၂၀၊ ၄၀၄၁၁၄
ဖက္စ္-၀၆၇-၄၀၄၅၁၂
Email-reliefsection11@gmail.comသုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
မုန္တုိင္းအေရာင္သတ္မွတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ
၁။ အ၀ါေရာင္အဆင့္ ဆုိသည္မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚေနသည္။
၂။ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ ဆုိသည္မွာ မုန္တုိင္းသည္ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းသုိ႔ဦးတည္ေနသည္။
၃။ အနီေရာင္အဆင့္ ဆုိသည္မွာ မုန္တုိင္းသည္ ကမ္္းရုိးတန္းသုိ႔ (၁၂)နာရီအၾကာတြင္ ေရာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အႏၱရာယ္ရိွႏုိင္သည္။
၄။ အညိဳေရာင္အဆင့္ ဆုိသည္မွာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ၿပီး မုန္တုိင္းဒဏ္ခံစားေနရသည္။
၅။ အစိမ္းေရာင္အဆင့္ ဆုိသည္မွာ မုန္တုိင္းျဖတ္ေက်ာ္သြားၿပီးျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္ခ်က္- သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ႏွင့္
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္

Powered by Blogger.