Thursday, July 28, 2016

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔ သိသင့္သိထိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၂၈) ရက္
၂၀၁၅ - ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားမွ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရရိွခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ ကိုယ္စီလႊတ္ေတာ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ကိုယ္စား ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို တာ၀န္ယူထား ရသူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အလကား ေန၍မရပဲ  မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အားလုံးျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေစ ေလ့လာသိရိွထားရန္ႏွင့္ သိရိွၿပီးပါက မိမိတို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားထံသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အဆိုမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အဓိကထားျခင္း၊ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစပဲ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈ္င္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းရိွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္နားရက္ႏွင့္ အားလပ္သည့္ရက္ ကာလမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေဒသ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေပးျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းေပးျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳသည့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းစသည့္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရသည္ဟု ေလ့လာ သိရိွရပါ သည္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ ေဒသအက်ုိဳးကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ရသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိမိတို႔၏ေဒသအတြင္းရိွ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို အခ်က္အလက္ မ်ားျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုရမည့္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ တင္ျပေတာင္းဆိုရာတြင္လည္း မိမိတို႔ေဒသ၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား အခက္အခဲမ်ားကိုသာ မွန္ကန္စြာ တင္ျပေတာင္းဆိုၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တင္ျပေတာင္းဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရိွၿပီး တာ၀န္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ိဳးကုိသာ တင္ျပေတာင္းဆိုရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တင္ျပေတာင္းဆိုရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တစ္ခုမက မ်ားစြာရိွပါက အခ်င္းခ်င္းညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတိယဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုရန္ လိုပါသည္။ ထိုမွသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ရရိွၿပီးမွသာ က်န္ရိွသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိုနည္းအတိုင္း ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတိယဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္၍ အႏိုင္ရရိွသြားသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မိမိတို႔ မအားလပ္၍၊ မသြားႏိုင္၍ မိမိတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ ေဒသအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေစလြတ္ထားျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္စားျပဳ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးကိုသယ္ပိုးရန္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ လုပ္ရမည့္တာ၀န္တစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ၿပီး “ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ”၊ “ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ ”၊ “ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္” ဆိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရသည္ ဟု သိရိွရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသ၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လွ်က္ရိွေသာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို အခ်က္အလက္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ တင္ျပေတာင္းဆိုၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။

ခြန္ေနာင္လြဳမ္း

Powered by Blogger.