Friday, August 5, 2016

သစ္ပင္ေကာင္း ပမာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္


သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလွ်င္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏုိင္သည္ဆုိေသာစကားပုံတစ္ခုရွိပါသည္။ ထုိစကား သည္ ေလာကီအတြက္သာမက ေလာကုတၱရာအတြက္ပါ လြန္စြာမွမွတ္သားလုိက္နာဖြယ္ ေကာင္းလြန္းလွ ပါသည္။
ထိုစကားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္လွ်င္ အကိုင္းအခက္အရြက္အုံ႔ဆိုင္းၿပီး အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းေသာ သစ္တစ္ပင္ျဖစ္ပါက ေက်းငွက္သားရဲသတၱ၀ါေပါင္းစံု ေထာင္ေသာင္းမက အပင္ေပၚ၊ အပင္ေအာက္ အရိပ္ ထဲ အမ်ားကနားခုိေနထိုင္ၾကေလသည္။ ထိုသို႔ အကိုင္းအခက္ျဖင့္ ေ၀ဆာလ်က္ အရိပ္အာ၀ါသ ေကာင္း မြန္ေသာ သစ္ပင္တစ္ပင္ျဖစ္လာေစရန္မွာ သင့္ေလွ်ာ္ေသာေနရာေဒသ၊ ကိုက္ညီေသာရာသီဥတု ရွိၿပီး အာဟာရအျဖစ္ ေျမဆီေျမလႊာ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခုတ္ထြင္ဖ်က္ဆီးျခင္း မရွိရေလေအာင္ ျပဳျပင္မြန္းမံထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမွ အကိုင္းအခက္ေ၀ဆာ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းမြန္ ေသာအပင္ ျဖစ္နိုင္ေလသည္။
သစ္ပင္တစ္ပင္ ေကာင္းမြန္စြာရွင္သန္ႏုိင္ရန္အတြက္ အလြယ္တကူမျဖစ္ႏုိင္ေပ။ မ်ိဳးေစ့မွ အပင္ ေပါက္ မည္။ အပင္ေပါက္ငယ္ကေလးမွသည္ အပင္ႀကီးလာမည္။ ထုိသုိ႔အပင္ႀကီးအျဖစ္ ရွင္သန္ႀကီးထြား လာေစ ရန္ မ်ဳိးေစ့မ်ားမွန္ကန္ေကာင္းမြန္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ မ်ဳိးေစ့မ်ဳိးမွန္မ်ားကုိ ေျမဆီၾသဇာ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေနေရာင္ျခည္ေကာင္းစြာရရွိေသာ၊ အစုိဓါတ္ကုိထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာေနရာတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ ကာစုိက္ပ်ဳိးၾကရသည္္။
အပင္တစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးသည္ဆုိရာတြင္ ေျမဆီေျမႏွစ္ကင္းမဲ့ေသာေနရာႏွင့္ ေျမဆီၾသဇာျပည့္၀ေသာ ေနရာ တုိ႔တြင္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈမွာ မ်ားစြာကြာျခားလြန္းလွပါသည္။ ေျမဆီၾသဇာျပည့္၀ေသာေနရာမ်ား တြင္သာ စုိက္ပ်ဳိးမွသာလွ်င္ ေကာင္းစြာရွင္သန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိသုိ႔ျဖစ္ထြန္းရွင္သန္လာေသာသစ္ပင္အား လ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးထြားျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ ေရ ေလာင္းေပးရသည္။ ေပါင္းသင္ေပးရသည္။ ထုိ႔ျပင္တိရိစာၦန္တုိ႔၏ ေဘးအႏၱာရာယ္မ်ားကင္းေ၀းႏုိင္ေစရန္ အတြက္ အကာအကြယ္ေပးရသည္။ ျခံခတ္သင့္လွ်င္ ခတ္ရ၏။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အခ်ိန္သင့္လာသည့္အခါ အခက္အလက္မ်ားေ၀ဆာလ်က္ အသီးအပြင့္တုိ႔ ေ၀ဆာတင့္တယ္ေပလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ေက်းငွက္အေပါင္း ငွက္တစ္ေသာင္းတုိ႔ ၀င္ေရာက္နားခုိစားေသာက္ရာ အမွီအတြယ္ေကာင္းသည့္ သစ္ပင္ေကာင္းႀကီးျဖစ္လာ ပါလိမ့္မည္။
ထိုသို႔အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ပင္ျဖစ္ရန္အတြက္ အဆင့္ဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရသကဲ့ သို႔ လူအမ်ားအားကိုးအားထားရၿပီး လူမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအက်ိဳးသယ္ပိုးနိုင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္အတြက္လည္း မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ၊ ဆရာသမား မ်ား၏ လမ္းညြန္သြန္သင္ဆံုးမမႈျဖင့္ ငယ္စဥ္အခါကပင္ အဆင့္ဆင့္ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ခိုင္းနိႈင္းလိုပါသည္။
လူအေပါင္းမွာ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားတုိးတက္ေစရန္၊ အမ်ား၏ေလးစားၾကည္ညိဳအားကုိးအားထား ျပဳမႈကုိ ရရွိႏုိင္ေစရန္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ကပင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရေပလိမ့္မည္။ အတတ္ ပညာဟူသမွ်ကုိ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားၾကရေပလိမ့္မည္။ ပထမအရြယ္ပညာရွာရသကဲ့သုိ႔ ပညာ ႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ ဒုတိယအရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဥစၥာစီးပြားမ်ားကုိ ရွာေဖြစုေဆာင္းၾကရေပလိမ့္မည္။ သုိ႔မွ သာ အခက္အလက္၊ အသီး၊ အရြက္ အပြင့္တုိ႔ေ၀ဆာေနေသာ သစ္ပင္ေကာင္းႀကီးကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔သည္ လည္း ေအာင္ျမင္တုိးတက္ႀကီးပြားေပလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ပညာကိုမႀကိဳးစား ဥစၥာကုိမရွာေဖြခဲ့ပါက သစ္ပင္ေကာင္းတစ္ပင္ ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
အခက္အရြက္၊ အပြင့္အသီးတုိ႔ကင္းမဲ့ေသာ သစ္ပင္ေျခာက္ႀကီးဆုိပါက ငွက္တစ္ေသာင္းမဆိုထား နွင့္ မည္သည့္ငွက္တစ္ေကာင္တစ္ေလမွ် မွီခုိၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ စြန္႔ခြာသြားၾကပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အတူ မိမိ သည္လည္း သစ္ပင္္ေျခာက္အလား မည္သည့္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားတုိးတတ္မႈမ်ားမရိွပါက ငွက္တစ္ေသာင္း ေဆြမ်ုိးဥာတိအေပါင္းတုိ႔သည္ မိမိအေပၚအားထားယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့လ်က္ စြန္႔ခြာသြားၾကမည္မွာ ဧကန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
သုိ႔ပါ၍ ငွက္တစ္ေသာင္းနားခုိႏုိင္ေသာ အကိုင္းအခက္ျဖင့္ ေ၀ဆာလ်က္ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္း မြန္ေသာသစ္ပင္မ်ားကုိ စံထားအတုယူလ်က္ မိမိတို႔သည္လည္း အကိုင္းအခက္မ်ားျဖင့္ေ၀ဆာလ်က္ရွိေသာ သစ္ပင္မ်ားအျဖစ္၊ ေဆြမ်ိဳးအမ်ားအားကိုးအားထားရသူျဖစ္ရန္အတြက္ ငယ္စဥ္ကပင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သင့္လွေပသည္။ ငယ္စဥ္အခါပညာမရွာ၊ ပ်ဳိရြယ္စဥ္အခါ ဥစၥာမရွာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႀကီး လာသည့္အခါ ဘ၀ပ်က္ၿပီး သစ္ေျခာက္ပင္ကဲ့သို႔ အမ်ားအားမကိုးရေသာသူ၊ လူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမျပဳ ေသာသူအျဖစ္ ေရာက္ရွိရေလသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ရန္္ သူသူငါငါေဆြမ်ိဳးအမ်ားျပည္သူက အားကိုးအားထား ရေသာ အရိပ္အာ၀ါသေကာင္းမြန္ေသာ သစ္ပင္ေကာင္းအျဖစ္ ႀကိဳးစားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။


ပ်ဴခမ္းနင္,

Powered by Blogger.