Wednesday, August 17, 2016

ဘ၀အတြက္အေရးပါေသာေရြးခ်ယ္မႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ပညာတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ အသိပညာဆိုသည္မွာ အတန္းပညာကို ဆိုလိုၿပီး၊ အတတ္ပညာဆိုသည္မွာ အလုပ္တစ္ခုကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပညာကို ဆိုလိုသည္။ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အတတ္ပညာ သည္ ပစၥည္းတစ္ခုကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္ၿပီး အသိပညာသည္ လုပ္ေဆာင္ရန္နည္း သိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမွားမ်ားပါတတ္ၾကသည္။ အမ်ားစုသည္ ပညာဆိုသည္ႏွင့္ အသိပညာကိုသာ ေျပးျမင္တတ္ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ အသိပညာအေရးႀကီးသကဲ့သို႔ အတတ္ပညာ သည္လည္းအေရးပါလွပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္အတ ူပညာေရး အခန္းက႑၌ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ယခင္ကထက္ပိုမ်ားလာသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း  တကၠသိုလ္ ဟူ၍ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတက္ေရာက္စရာ လမ္းေၾကာင္း မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ်  မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ မွ ပါ၀င္ လာခဲ႔သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက “ မိမိသည္ ဘာကို၀ါသနာပါသလဲ၊ ဘယ္ဘာသာရပ္သည္ မိမိႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မလဲ” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုမိမိကုိယ္ကုိယ္ ေသခ်ာစြာဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ မိမိ၏စိတ္၀ါသနာကို ေသခ်ာစြာ မစဥ္းစားဘဲ ျဖစ္သလိုေယာင္၀ါးၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္  ေနာင္တဆိုသည့္ ျပင္ဆင္၍မရႏိုင္ေသာ အမွား ခံစားရတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈကစိတ္ခံစားမႈေနာက္မလိုက္သင့္ေပ။  စိတ္ခံစားမႈေနာက္ လိုက္ေရြးခ်ယ္မိသည္ဆိုလွ်င္ အလဲြအမွားျဖစ္တတ္ပါသည္။ 
ေရြးခ်ယ္မႈမွားခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသာၿပီးသြားၿပီး ဘဲြ႔ရပညာတတ္ျဖစ္လာေသာ္လည္း မိမိတတ္ေျမာက္ ထားသည့္ ပညာရပ္ကိုအသံုးမျပဳတတ္ေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အသံုးမျပဳတတ္ေသာ ေၾကာင့္ မိမိသည္ “ဘဲြ႕ရေသာ္လည္းဘာမွမထူးဘူးဟု” ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယူဆလာတတ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ မိမိကိုယ္ကိုယူဆမိၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းကို “ဘဲြ႕ရတာဘာမွမထူးပါဘူး” ဟု ေျပာျပတတ္ပါသည္။  မိမိကိုယ္ကိုဤသို႔ယူဆတတ္ေသာသူတစ္ဦးကို ေဘးပတ္၀န္းက်င္က ယံုၾကည္ႏိုင္ ရန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မတက္မီအခ်ိန္တြင္  အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး နည္းမွန္ လမ္းမွန္ေသာလမ္းေၾကာင္းကိုေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ လူႀကီးမိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊ ဆရာ/မမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီးအေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္နည္းလမ္းကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ တတ္ဖို႔လိုပါသည္။ လူႀကီးမိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိဘတို႔၏ျဖစ္လိုသည့္ ေလွ်ာက္ေစလိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို သားသမီးမ်ားအား အတင္းအဓမၼတက္ေစရန္မျပဳဘဲသားသမီးႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ဘာသာရပ္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းညႊန္ တတ္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။
၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာဘာသာရပ္မ်ားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဘာသာရပ္တိုင္းတြင္ တန္ဖိုးရွိ ေသာဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘာသာရပ္မ်ားထဲတြင္ မိမိသည္ မည္သည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ အသင့္ ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည္ကိုေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နည္းပညာ၊ ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္အစရွိေသာဘာသာရပ္အတြဲမ်ားရွိသည့္အေလ်ာက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ ပိုအေရးႀကီးပါသည္။  ထိုတကၠသိုလ္မ်ားသည္ တက္ေရာက္ရေသာအခ်ိန္ၾကာ ျမင့္သကဲ့သို႔ ရလာမည့္ ဘဲြ႔ဒီဂရီသည္လည္းအဆင့္ျမင့္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမ်ားသည္။
မိမိသည္ ဤကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္မ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ေက်ာင္းမၿပီးဆံုးမီကာလတြင္ပင္ စိတ္မပ်က္သင့္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္ၿပီး     အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ရန္အတြက္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ထားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႕အေျခအေနအခ်ိန္အခါကိုလည္းေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ “အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း၊ အစားမေတာ္တစ္လုပ္” ဆိုသည့္အတိုင္းမိမိ၏ေရြးခ်ယ္မႈမွားသြားခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္လူကိုမေစာင့္သကဲ့သို႔ အခ်ိန္ႏွေျမာစရာေကာင္းလွပါသည္။  ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္း မ်ားရွိေနေသာ္လည္း မိမိေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာလမ္းေၾကာင္းသည္ မိမိႏွင့္မသင့္ေတာ္လွ်င္ မိမိေလာက္ညံ့တဲ့သူ မရွိၿပီ။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ “ယေန႔လူငယ္၊ ေနာင္၀ယ္လူႀကီး” ဟူေသာ စကားပံုကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္မ်ားဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ကိုေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိအနာဂတ္ဘ၀အတြက္ အမွန္စင္စစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာမွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အေရးႀကီးလွေသာ ေၾကာင့္  လူငယ္မ်ားဘ၀အတြက္ အမွန္ကန္ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေရြးခ်ယ္တတ္ေျမာက္ၿပီး မိမိလိုရာပန္းတိုင္ ကိုအေရာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစ။


နန္းခမ္းညာ (ေကာင္တန္ေဒသ)
Powered by Blogger.