Thursday, August 4, 2016

ပအို၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းအခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၄)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)အခ်ိန္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အ၀င္ဆိုင္းဘုတ္ ဘာသာစကားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပအို၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း အခမ္းအနားပြဲျပဳလုပ္ က်င္းပေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ (ဗဟို) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးခြန္တင္ထြဠ္မွ အစည္းအေ၀းဖိတ္ေခၚရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပအို၀္းစာေပျပန္႔ပြားေရး(ဗဟို) အတြင္းေရးမွဴး ေအးေစတီပရိယတိၱစာသင္တိုက္ တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသုဇနႏွင့္ ပိဋကတ္ပအို၀္းဘာသာျပန္ေက်ာင္းဆရာေတာ္  ဘဒၵႏၲစႏၵာ၀ရ (M.A) တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္လက္တႊဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အညီ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမတူကြဲျပားၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳးသယ္ပိုးရာမွာ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ဘဲ ဒို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကို       အဓိကထားၿပီး လက္တႊဲညီစြာေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခက္အခဲမ်ားျပႆနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာမွာ တရားမွ်တၿပီးဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ ေျဖရွင္းၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားထံသို႔ တင္ျပရန္ေရးသားထားသည့္ စာသားပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ-
 ၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ယခင္သမိုင္းေၾကာင္းအရ (ေတာင္းတီ) ဆိုေသာ ပအို၀္းရြာမွ စတင္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အ၀င္ဆိုင္းဘုတ္တြင္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ပအို၀္း (၃)ဘာသာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးသား ထြင္းထုထားၿပီးျဖစ္သည္။

၂။ အဆိုပါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အ၀င္ဆိုင္းဘုတ္ကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစာေပမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရးသားထြင္းထုထားၿပီး ပအို၀္းဘာသာစာေပ ခ်န္လွပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္စုံတစ္ရာျပဳလုပ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ရယူရန္လိုသည္ဟု အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အ၀င္ဆိုင္းဘုတ္တြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ မူလပဓာနအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ျဖစ္သည့္ ပအို၀္းဘာသာ စာေပကို အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးျမႇင့္တင္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားထြင္းထုေပးသျဖင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ကိုယ္စား ပအို၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမႇာက္မိပါသည္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္သည့္  ပအို၀္းတိုင္းရင္း သားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ဘာသာစကား ခ်န္လွပ္ထားမႈ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရမႈ မရိွေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်မႈ၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ ပိုမိုခိုင္ၿမဲ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အား ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ကိုယ္စား ပအို၀္းရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရိွပါသည္။
၅။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္မဆို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ဘာသာစကားမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး၊ အစဥ္ထာ၀ရထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး၊ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ဦးထိပ္ထား၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရးႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလုံးကိုယ္စား ပအို၀္းရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရန္ေရးသားထားသည့္စာသားပါအေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ နာယက ဦးခြန္ေမာင္တုတ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးခြန္သိန္းေမာင္(ၿငိမ္း)ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ အေထြေထြအခန္းက႑မ်ားကိုေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပအို၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိုဳးသားအဖြြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းအတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အ၀င္ဆိုင္းဘုတ္တြင္ ေရးသားထြင္းထုရမည့္ ပအို၀္းဘာသာစာေပျဖင့္ စာသားအားေအာက္ပါအတိုင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။ ၎ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ-


မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းအခမ္းအနားပြဲကို ပအို၀္းစာေပျပန္႔ပြားေရးသံဃာအဖြဲ႕(ဗဟို)၊ ပိဋကတ္ပအို၀္း ဘာသာျပန္အဖြဲ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(PNLO)၊ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔(ဗဟို)၊ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN)၊ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး(PYO)၊ ေကာင္ေရႊလႈမႈလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္၊ ဒီမိုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးငယ္စုမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕၊ ပအို၀္းအႏုပညာအဖြဲ႕(ဂီတ)၊ ပအို၀္းေသြးလွဴရွင္ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ပအို၀္းဥပေဒလႈမႈကူညီေရးအသင္း၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းေဆးအဖြဲ႕(ဗဟို)၊ ပအို၀္းစာေပသင္ၾကားမႈ ႀကီးႀကပ္ေရး အဖြဲ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ(PWO)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ခမ္းသားေငါ၀္း (The People’s Voice) ပအို၀္းမီဒီယာအဖြဲ႕၊ ေမာင္းမြဴးခံ (The Golden Gong ) ပအို၀္းမီဒီယာအဖြဲ႕ တို႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ေအာင္းထြိဳက္ေဗြ၊ နန္းဆားတဲုင္

Powered by Blogger.