Sunday, August 7, 2016

ေဖးမကူညီ တက္လွမ္းခ်ီ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္


လူသားမ်ားသည္ မိမိဘ၀ေျပလည္ေအာင္ႀကံဖန္လႈပ္ရွားရုန္းကန္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္းျပဳၾကသည္။ လူသားမ်ား၏စိတ္တြင္ မာနတရားေလးမ်ားကိုယ္စီကိန္းေအာင္းေနတတ္ၿပီး ဂုဏ္ေရာင္ကင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အဖတ္မလုပ္တတ္သည္မွာ လူသားတို႔၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၀မ္းနည္းစရာႀကံဳေတြ႔လာခ်ိန္တြင္ မိသားစုစိတ္ရင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းကူညီ ရုိင္းပင္းရန္မွာ အေရးႀကီးလွသည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္အခ်က္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိျပန္လည္ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ ျခင္းျဖင့္ လူသားတိုင္းဘ၀တက္လွမ္းတိုးတက္လာေစရန္ ေဖးမကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (၁) သင့္ဘ၀တြင္ သင့္ကိုတိုးတက္ေစေသာအျမင့္မားဆံုးေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား (၂) မည္သည္ကို လက္လႊတ္မည္၊ မည္သည္ကိုဆက္လုပ္မည္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည့္လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား (၃) သင္ႏွင့္ သင္၏ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို စစ္ေဆးခဲ့သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား (၄) ဘ၀ခရီးအ ဆင့္ဆင့္တြင္ သင့္ကိုေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးျပဳခဲ့သည့္ အေရးပါေသာလူမ်ား (၅) ဘ၀ခရီးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ေသာၾကမ္းတမ္းဖုထစ္ေသာေနရာမ်ား (၆) မိမိဘ၀ကို မည္သို႔ဦးတည္ရမည္ကို စစ္ေဆးသည့္ သင္မေမွ်ာ္လင့္ဘဲျဖစ္ခဲ့သည့္ ရုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲမ်ား (၇) စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္ခဲ့ရသည္မ်ား၊ လမ္းဆံုးေရာက္ခဲ့ရသည္မ်ား၊ ျပန္လွည့္ခဲ့ရသည္မ်ား (၈) အရွိန္တင္ရန္(သို႔မဟုတ္) ဘရိတ္အုပ္ရန္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ား (၉) သင့္ဘ၀ထဲသို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေရးပါသည့္လူမ်ား(သို႔မဟုတ္) သင့္ကိုထားသြားခဲ့သူမ်ား (၁၀) လမ္းပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား၊ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းခဲ့ရသည္မ်ား၊ မိမိလမ္းေၾကာင္းတြင္ အျခားသူမ်ားက ဖိအားေပးခဲ့သည္မ်ား (၁၁) သင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆက္ႏြယ္မႈရွိၿပီးေသခ်ာသည္ဟု ခံစားရေသာေနရာမ်ား (၁၂) လမ္းေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းခဲ့မႈမ်ား၊ အားကုန္ခမ္းသြားခဲ့မႈမ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား (၁၃) အေရးပါေသာဘ၀မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အဓိကလမ္းဆံုးသို႔ ေရာက္ခဲ့ျခင္း (၁၄) မသြားခဲ့ေသာလမ္းမ်ား၊ သင္ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) မစူးစမ္းခဲ့မိေသာလမ္းမ်ား (၁၅) ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္တစ္ခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္မ်ဳိးလုပ္ခဲ့ပါက ေကာင္းသားဟု ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားမိသည့္အခ်ိန္မ်ား စသည့္အခ်က္မ်ား တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚမည္သို႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္အေျဖရွာပါ။ အခ်ိန္ေပးၿပီးေသခ်ာစဥ္းစားပါက အေကာင္း အဆိုး၊ အမွားအမွန္ႏွင့္ တိက်ေသာမိမိေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းတြက္မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။
လူမ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျခားနားမႈမွာ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအနည္း ငယ္ေသာျခားနားမႈက ႀကီးမားေသာျခားနားခ်က္ကိုျဖစ္ေစသည္။ အနည္းငယ္ေသာ ျခားနားမႈမွာ သင္၏စိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ ျခားနားခ်က္ကမူ၊ သင္အျပဳသေဘာစိတ္ထား ရွိျခင္္းလား (သို႔မဟုတ္) အဆိုးျမင္စိတ္ထားရွိျခင္းလားဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ စိတ္ေစတနာ သဒၶါတရားသည္ အျခားသူ၏သိမ္ငယ္ေသာ အသိဥာဏ္ကလိုက္မမီႏိုင္သည္ကို သိရွိမွသာ စိမ္းလန္္းသည့္ လူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္ကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းေဖးမကူညီ တက္လွမ္း ခ်ီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းမူေပ(စႏၱာခမ္း)

Powered by Blogger.