Thursday, September 22, 2016

အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ လူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္


လူတို႔၏ နိယာမသေဘာသဘာ၀အရ ရည္မွန္းခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကစၿမဲ ျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကဳိးစားေလွ်ာက္လမ္းေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္ မတူညီႏိုင္ၾကဘဲ ကြဲျပားျခားနားေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေလာကတြင္ေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပါလာၾကသည္မဟုတ္ေပ။ သိတတ္စ ကေလးအရြယ္တြင္ သူတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ကြဲျပားစြာ မခဲြျခားတတ္ေသာ္လည္း  သူတို႔ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ား အဆင္သင့္ရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ရွိေနလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမက ရွိတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသည္ အေျခအေနအလိုက္ ေျပာင္းလဲတတ္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။
လူတို႔၏ သေဘာသဘာ၀အရ လူတို႔သည္ ေလာဘႀကီးတတ္ၿပီး မာန္မာနကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကံတရားမ်ားသည္ အလွည့္အေျပာင္း အတုန္႔အလွည့္၊ နိမ္႔တစ္ခ်ီ၊ ျမင့္တခ်ီ၊ ပန္းခင္းတလွည့္၊ ဆူးၾကမ္းတလွည့္ အေနျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး  ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ တစ္ထပ္တည္းက်ရန္ မလြယ္ကူေပ။ မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း မည္သို႔ေသာ အရာဟူသမွ် မည္မွ်ပင္ႀကိဳးစားေနေစကာမူ ကံၾကမၼာဟူေသာ အဆိုးအေကာင္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္၊ မိမိ၏ လိုရာပန္းတုိင္ခရီးကို ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လမ္းရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားတတ္ၾကသည္။
ေလာကတြင္ လူတိုင္းလူတိုင္း၌ မိမိ၏ဆႏၵသည္ မိမိ၏ဘ၀ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ႏုိင္ခ်င္မွ က်ေပလိမ့္မည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္လုိသည္။ ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ တစ္ထပ္တည္းမက်ေသာ အေျခအေနတြင္ မိမိလုပ္ကိုင္သမွ်အရာအားလံုးကို အေကာင္းျမင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္အား ေလ်ာ့နည္းလာတတ္ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ မိမိ၏ဆႏၵသည္ မိမိဘ၀တစ္ခုလံုးအတြက္ အလြန္အမင္း အေရးႀကီးေနပါသလား။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မိမိဘ၀အတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေလာက္ အေရးပါေနပါသလား၊ မလုပ္လည္းျဖစ္သည့္ကိစၥလား ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာစဥ္းစားဆံုးျဖတ္သင့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္လုိအပ္သည္။
ေဆာင္းပါးရွင္ မိမိသည္ ဤသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး၊ အေျခအေနမ်ဳိးကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ဖူးပါသည္။ မိမိငယ္ဘ၀တြင္ မိမိ၏အသိုင္းအ၀ိုင္းေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္၏ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈကို မၾကာခဏေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ မိသားစုမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိသားစုျပႆနာ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ၀င္ေငြအေျခအေနမေကာင္းသည့္အျပင္ သာမာန္လူတန္းစားအဆင့္သာ ေနႏုိင္သည့္အတြက္ မိမိ၏မိသားစုဘက္ကို ရပ္တည္ေပးႏိုင္မည့္၊ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကလည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိခဲ့ေပ။ ေငြေၾကးဆင္းရဲ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ နာမက်န္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပင့္ေဆာင္ေသာ္လည္း ေဆးဆရာမ်ား မၾကြေရာက္ေပးသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ႀကဳံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏အစ္မတစ္ေယာက္ႏွင့္ အစ္ကိုတစ္ေယာက္ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ႔ရသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ား၊ မခံခ်င္စိတ္မ်ား၊ ေတြေ၀တတ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ  စိတ္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္လည္း မိိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ဘယ္အရာျဖစ္ေနသည္မွာ မေသခ်ာမေရရာခဲ့ေပ။ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ စီးပြားေရး၀ါသနာေလာ၊ မိသားစု၀င္ထဲမွ ယခင္ကဲ့သို႔ လြယ္လင့္တကူ အသက္တစ္ေခ်ာင္းမဆံုးရွံဳးေအာင္ ဆရာ၀န္ေလာ၊ သူနာျပဳေလာ၊ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မ်ားမွ မထီမဲ့ျမင္အျပဳမခံရေလေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံအခ်က္ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာ၊ အစရွိသည့္ သံျပန္ထပ္ေနေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဇေ၀ဇ၀ါ ေန႔စဥ္အၿမဲလိုလို ဆင္ျခင္ေတြးေတာေနမိေတာ့သည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေရာက္လာသည့္အရြယ္၌ ေလာကတြင္္ လူ႔အသက္ေလာက္အေရးႀကီးသည့္ အရာမရွိပါဟု ေသခ်ာစြာ ေတြးေတာမိေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္လည္း တျဖည္းျဖည္းႀကီးမားလာေတာ့သည္။ “ငါသည္တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္သာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္းမက ရေအာင္ကယ္မယ္၊ ငါသည္ အျခားေသာ မက္ေမာျခင္းမ်ားမပါဘဲ ေဆးထိုင္ကုမည္” ဟု ေတြးေတာမိလာသည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကလည္း မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ကို အားေပးၿပီး “ပညာျပည့္၀ ႏွလံုးလွ”ေသာသူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါဟု ေန႔စဥ္အၿမဲ လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ေဆးကုျခင္းသည္ “ကုသိုလ္လည္းရ၊ ၀မ္းလည္း၀” ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္ကိုလည္း နားလည္ထားပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔သေဘာသဘာ၀သည္ ကံတရား အေပၚအမ်ားႀကီး မူတည္ေနပါသည္။ မိမိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္အမွတ္(၄၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိ၀င္ခြင့္မရခဲ့ေခ်။ “ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ တထပ္တည္းမက်ႏိုင္” ဟူေသာစကားသည္ ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး မိမိအတြက္ မွန္ကန္ေသာေဆာင္ပုဒ္ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္လည္း တျဖည္းျဖည္း အေရာင္ေမွးမွိန္လာၿပီး မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုကို လက္လႊတ္ရေတာ့မည့္ အေတြးတစ္ခု၀င္လာမိေတာ့သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ျပန္ေမးမိသည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္လြတ္ခဲ့ရသနည္း စသျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြးေတာေနခဲ့မိပါသည္။ ဤအေၾကာင္းတရားကား လူတို႔၏ ကံၾကမၼာအလွည့္အေျပာင္းသာျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ယခု လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ အမွန္ပင္လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ကို္္င္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ဤအလုပ္သည္လည္း မိမိကေလးဘ၀မွ မေသခ်ာမေရရာ ေတြေ၀ခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္(၃)ခုအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ေနသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဤအလုပ္သည္ မိမိအတြက္အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သာျဖစ္ေနေတာ့သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ လူတိုင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ကိုယ္စီရွိၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဘ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္တြင္ အေျခအေနမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ေျပာင္းလဲလာတတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ ဆႏၵႏွင့္ဘ၀ တထပ္တည္းမက်သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း မိမိ၏စိတ္ဓါတ္ကို အစဥ္အၿမဲျမွင့္တင္သင့္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ခ်င္သည္ထက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္မ်ားကုိသာ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနကုိသာ ဆုပ္ကုိင္မိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူတို႔သည္ မိမိေပ်ာ္ရာထက္ ေတာ္ရာကိုေနရသည့္အတြက္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္မဆို ေရာက္ရွိလွ်င္ ထိုပတ္၀န္းက်င္၏ အလိုအပ္ဆံုးလူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္းကုိ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

နင္;ခမ္းညာ,
Powered by Blogger.