Monday, September 19, 2016

ပါတီႏွင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး အေရးပါမႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လႈပ္႐ွားရန္ အေျခအေနေပးလာျခင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကုိ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ႀကဳိးစားေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ပုံႏွိပ္မီဒီယာ၊ ဆုိ႐ွယ္မီဒီယာႏွင့္ အြန္လုိင္းမီဒီယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းခါစတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ မီဒီယာ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ အထူးအေရးပါလွပါသည္။ မီဒီယာမ်ား၏ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပါတီအၾကား အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မဲေပးျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပါ၀င္လာေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ စည္း႐ုံးၾကသည္။
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈ႐ွိေသာ ပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ မူ၀ါဒမ်ား ခ်ျပရာတြင္ ပုိမုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႐ွိသည္ကုိ ေတြ႕႐ွိရၿပီး အားေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရွိသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုထံေရာက္႐ွိေစရန္ မီဒီယာျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပါတီႏွင့္ မီဒီယာသည္ ကုိင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကုိင္းမွီ ဆုိသကဲ့သုိ႔ အျပန္အလွန္ အမွီျပဳၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ ပါတီ ႏွင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရးသည္ အင္မတန္အေရးႀကီးလွသည္ကုိ ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လုိပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး NLD လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ NLD အဖြဲ႕အစုိးရဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီမွ အဘယ္ေၾကာင့္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့သနည္း ဆုိသည္ကုိ အေျဖ႐ွာၾကည့္ရမည္ဆုိပါက အဆုိပါပါတီကုိ လူထု၏ အစဥ္အဆက္ ေထာက္ခံမႈရ႐ွိခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္ကုိ ျငင္း၍မရေပ။ အထုိအခ်က္သည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအျပတ္အသတ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရျခင္းတြင္ ပါ၀င္သကဲ့သုိ႔ ယေန႔ တုိးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေခတ္တြင္ မီဒီယာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူခဲ့သည္က အဓိကအခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။  “ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ” ဟူေသာ စကားလုံးကုိ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေနရာမ်ား ရယူႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး ရခဲ့သည္။ လူႀကီးလူငယ္မေရြး မီဒီယာအသုံးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ (NLD)ပါတီမွ မီဒီယာကုိ ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပါတီမူ၀ါဒတုိ႔ကုိ ပုံႏွိပ္မီဒီယာ၊ ဆုိ႐ွယ္မီဒီယာ ႏွင့္ အြန္လုိင္းမီဒီယာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပ၍ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထြက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ရမည္ဆုိပါက ၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ သည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး မီဒီယာအားကုိ ရယူ၍ ၎တုိ႔၏ ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုသည္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အားနည္းခဲ့သည္။ စည္႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိေသာ ပါတီမ်ားသည္ ၂၀၁၀-ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ပင္ ဒုံရင္းဒုံရင္း ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ႐ွဳံးခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လက္႐ွ္ိအခ်ိန္တြင္ ၂၀၂၀-ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိုင္းမွ “ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိၿပီလဲ၊ မိမိတုိ႔၏ ပါတီပုံရိပ္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္အရာေတြက လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သလဲ ” ဟူေသာေမးခြန္းကုိ ျပန္လည္ေမးျမန္းရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈကုိ မ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဦးတည္၍ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ လုိအပ္ၿပီ  ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ပါတီကုိ ျပည္သူလူထုမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ႐ွိလာေစရန္၊ မိမိတုိ႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်ျပႏုိင္ရန္အတြက္ Campaign မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ မီဒီယာကုိ ေကာင္းစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ စာေရးသူအေနျဖင့္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မီဒီယာသုိ႔ ျပည္သူလူထုသုိ႔ ခ်ျပႏုိင္ရန္ မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ပုံႏွိပ္မီဒီယာ(သတင္းဂ်ာနယ္)သုိ႔ ေဖာ္ျပျခင္း စသည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပါတီမ်ားသည္ အင္တာနက္၀က္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဖ့ဘုတ္ေပ့ခ်္စာမ်က္ႏွာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ၾကၿပီး မိမိတုိ႔၏ ပါတီမူ၀ါဒမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ Campaign မ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ မီဒီယာသည္ မိမိတုိ႔၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းမွ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားမွ ရယူရန္ ႀကဳိးစားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ား သိေအာင္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ အားနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ပါတီ၏ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ားထံသုိ႔ ခ်ျပႏုိင္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပါတီမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ႐ွိလာၿပီျဖစ္၍ ထုိနည္းလမ္းထဲမွ မီဒီယာမွတဆင့္ စည္း႐ုံးျခင္း၊ ခ်ျပျခင္းသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းၿပီး ထိေရာက္မႈအ႐ွိဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ မီဒီယာသည္ ႏွစ္ဘက္အသြားပါသည့္ ဘလိတ္ဓါးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အသုံးတည့္မႈ မရွိပါက အႏၱရာယ္႐ွိႏုိင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိလည္း သတိျပဳရန္လုိသည္။  အခ်ဳိ႕ေသာပါတီမ်ားသည္ မီဒီယာကုိ အလြန္အကၽြံပင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကၿပီး မီဒီယာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေ႐ွာင္႐ွားၾကသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးေ႐ွာင္႐ွားရန္ မလုိပဲ မီဒီယာကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေတြ႕ဆုံကာ မိမိတုိ႔ပါတီအတြက္၊ မိမိတုိ႔ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ထြက္႐ွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္ အႀကံျပဳလုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းတြင္ သတင္းမီဒီယာျပန္ၾကားေရးက႑မ်ား ထား႐ွိရန္၊ အင္တာနက္၀က္ဆုိဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ေဖ့ဖ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္၊ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိသကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ သတင္းမီဒီယာ ျပန္ၾကားေရးတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳလုိ ပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ပါတီကုိ ေၾကာ္ျငာၿပီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ပါတီ၏ ပုံရိပ္ေကာင္းမ်ားကုိ လည္း ျပည္သူလူထုမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသနတ္ပစ္သမား တစ္ဦးသည္ စနိက္ပါေသနတ္တစ္လက္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်ၿပီး ၎တုိ႔၏ ပစ္မွတ္မ်ား ထိမွန္ေအာင္ ခ်ိန္႐ြယ္ပစ္ခြင္းသကဲ့သုိ႔ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္  မိမိတုိ႔၏ ပါတီပုံရိပ္ေကာင္းပစ္မွတ္မ်ားကုိ ပစ္ခြင္းႏုိင္ရန္  မီဒီယာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ၾကပါရန္ႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါရန္ ဤေဆာင္းပါးတုိျဖင့္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ပါသည္။

Kka Sp
(အျမင္ေဆာင္းပါး)
Powered by Blogger.