Wednesday, September 21, 2016

ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ဇြဲမေလ်ာ့ေစခ်င္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္


လူဟူ၍ျဖစ္လာလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ပန္းတိုင္ထားရွိၾကသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အတိုင္း ျပည့္၀သည့္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အတိုင္း ျဖစ္မလာသည့္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္အတိုင္း ျဖစ္လာသည့္သူမ်ားသည္ အမွားကင္းေသာ သူမ်ားမရွိသေလာက္ပင္ ရွားပါးလွပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ လူသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား  ႀကီးႀကီးမားမားထားရွိၾကၿပီး ၎ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္  ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကကာ အတိတ္အေပၚ သင္ခန္းစာယူ၊ ပစၥဳန္တြင္ အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်၊ အနာဂတ္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေရွ႕ရႈၿပီး ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါသည္။  လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ဘာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို သံုးသပ္ၿပီး အလားတူေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး ထပ္မံရရွိေအာင္ ၎ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းကို ထပ္မံအသံုးခ်တတ္ၾကပါသည္။ က်ရံႈးခဲ့သည္ဆိုလည္း အဘယ္ေၾကာင့္ က်ရံႈးရသည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္အေျဖရွာၿပီး ၎အမွားကို သင္ခန္းစာယူတတ္ရပါမည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မမွားရေအာင္ ေရွာင္ရွားတတ္ရပါမည္။ ယေန႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခင္အခ်ိန္က ရံႈးနိမ့္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အခက္အခဲမ်ား၊ ရံႈးနိမ့္ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္လည္း ရွိလာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ သင္သည္လည္း ရံႈးနိမ့္ျခင္းဆိုသည့္ အရာကိုႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ရလွ်င္  မိမိကညံ့လို႔ရံႈးရသည္ဟု မွတ္ယူေနမည့္အစား သင္ခန္းစာအျဖစ္ ယူတတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ရံႈးနိမ့္မႈမ်ားအေပၚ စိတ္ဓါတ္က်ေနမည့္အစား  ထိုရံႈးနိမ့္မႈကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ ေျဖရွင္းရမည့္အရာ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားမွတ္ယူရပါမည္။ “ အေကာင္းဆံုးအရာတစ္ခု ေရာက္လာရန္အတြက္ အဆိုးဆံုးအရာက လမ္းျပေပးသြားတာဘဲ ဒါေအာင္ျမင္မႈလမ္းစကို ရွာေတြ႕သြားတာဘဲ” ဟု မွတ္ယူေစခ်င္ပါသည္။ လူ႔ဘ၀ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းလာသည့္တစ္ေန႔တာ ေန၀င္ေနထြက္သည့္အလား ညအေမွာင္လာၿပီး  မနက္မိုးလင္းခ်ိန္ ေရာက္လာစၿမဲဟူသည့္ ျဖစ္စဥ္အတုိင္းေအာင္ျမင္မႈကို လိုခ်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း က်ရံႈးသည့္ အခ်ိန္ရွိသကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္သည့္အခ်ိန္လည္း ရွိလာႏုိင္မည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိသကဲ့သို႔ က်ရံႈးသည့္ဒဏ္ကိုလည္း ခံႏုိင္ရည္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ရံႈးနိမ့္ျခင္းသည္ ဒြန္တြဲေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ရံႈးျခင္းအေပၚ သင္ခန္းစာယူၿပီး ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ က်ရံႈးျခင္းအေပၚ စိတ္အားငယ္ေနမည္၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနမည္စသျဖင့္ လိုက္ၿပီးခံစားေနရမည္ဆိုပါက စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကိုပါခံစားရသျဖင့္ အရံႈးဒဏ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္လိုသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရံဖန္ရံခါ ရံႈးနိမ့္ဒဏ္ကို ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ အဘယ္ေၾကာင့္ ရံႈးနိမ့္ရသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အၿမဲတမ္း ေတြ႕ေအာင္ရွာေဖြၿပီး မွတ္သားထား ၾကပါသည္။ အရံႈးဒဏ္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ စိတ္ဓါတ္က်ငိုင္ေနမယ့္အစား မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္အားေပးပါ။ ကိုယ္သာလွ်င္ ကိုယ္ဘ၀ပဲ့ကိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္သာ မိမိအေဖာ္မြန္ေကာင္းပါ။  လဲရင္ျပန္ထပါ။ အားစိုက္ထုတ္ပါ။ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ မနက္ျဖန္အတြက္အားေမြးပါ။ အျပည့္အ၀အနားယူပါ။ အနားယူၿပီးလွ်င္ ဘ၀သစ္စပါ။ ပထမဦးဆံုး မိမိစိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ အျဖစ္ခ်င္ဆံုးေသာအရာကို ရွာေဖြၿပီး ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ခံယူခ်က္ျပင္းထန္ပါေစ။ တိက်ျပတ္သားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ထားရွိပါ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ဇြဲလံု႔လ၀ီရိယျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ၊ မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးၿပီး ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ထားပါ။ အခ်ိန္ေကာင္းကို မေစာင့္ပါနဲ႔။ ယခုခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူပါ။ အခ်ိန္က လူကိုမေစာင့္သကဲ့သို႔ လူလည္းအခ်ိန္ေကာင္းကို မေစာင့္သင့္ပါ။ လုပ္ခ်င္စိတ္ေပၚသည့္အခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး စသိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္  လုပ္ငန္းကို ခ်က္ခ်င္းစတင္လုပ္ေဆာင္ပါ၊ ေငြအရင္းအႏွီး မရွိေသးေသာ္ျငားလည္း ကာယအားႏွင့္ဥာဏအား ဦးစြာစိုက္ထုတ္ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ စတင္ ဆြဲထားပါ။ အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိ ဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အဆက္မျပတ္လုပ္ပါ။ ၿပီးဆံုးေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ မိမိလွမ္းေနသည့္ ေျခလွမ္းတုိင္းသည္္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆီသို႔ ဦးတည္ေနေသာေၾကာင့္ မရပ္နားမိေစဘဲ ပံုမွန္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏုိင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေျခလွမ္းတိုင္းသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ျမန္ျမန္ထက္ မွန္မွန္လွမ္းသင့္ပါသည္။
ျခေသၤ့မင္းမ်ားသည္  သားေကာင္ကိုလိုက္ရာတြင္ ႀကီးသည္ငယ္သည္ ပဓာနမထားဘဲ ႀကီးႀကီး ငယ္ငယ္ လံု႔လ၀ိရိယအားစိုက္ၿပီး မိေအာင္ဖမ္းရန္သာ အဓိကရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို႔နည္းတူ မိမိတို႔ ရည္မွန္းထားသည့္ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္လိုလွ်င္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မေနဘဲ ပန္းတိုင္ေရာက္ သည့္အထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ိရိယမေလ်ာ့ဘဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္ အလြန္ပင္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိလိုရာပန္းတိုင္ကို တည့္တည့္မတ္မတ္ေလွ်ာက္လွမ္းေစလိုၿပီး ေရွ႕တြင္ေအာင္ျမင္မႈဟူေသာအရာသည္ မိမိကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနၿပီျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူေစခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ေဆာင္ကတည္းကပင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဦးတည္ထား လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရဲရဲရင့္ရင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ က်ရံႈးမွာကိုမေၾကာက္ပါႏွင့္ ေၾကာက္ေနမည္ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုသည္မွာ နာက်င္စြာၿပိဳလဲဖူးမွသာ ရႏုိင္ေသာအရာတစ္ခုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနရန္ မလိုပါ။
အမွားတစ္ခုအေပၚ မိမိသင္ခန္းစာယူတတ္ပါက မိမိဘ၀အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပမာ ေရွ႕ဆက္ သြားႏိုင္ရန္ ခြန္အားကို ပိုမိုတိုးပြားေစႏုိင္သကဲ့သို႔ ရဲ႕ရင့္ျခင္းဆိုသည့္ သတၱိကိုလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္လိုလွ်င္  စြန္႔စားရဲသည့္သတၱိ၊ ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ကိုယ့္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရဲသည့္သတၱိကို ေမြးျမဴထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ိရိယႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ “ျဖစ္ခ်င္ရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ နည္းလမ္းရွာ ဆင္ေျခမေပးနဲ႔” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း သင္အမွန္တကယ္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကို မလြဲမေသြ သင္ဆြတ္ခူးရပါလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နန္းအြဥ္ရက္ခြိဳ,
ခမ္းစႏၱား
Powered by Blogger.