Monday, October 3, 2016

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား တုိက္ဖ်က္ရန္လုိၿပီ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္


အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိေနပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ မတုိက္ဖ်က္ႏုိင္သေ႐ြ႕ ယခုလက္႐ွိအစုိးရမွ ေၾကြးေၾကာ္ေနသည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္အုံးမည္မဟုတ္ပါ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ တုိက္ဖ်က္ရမည္ကုိ စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ရာတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ သန္႔႐ွင္းေသာအစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စသည္တုိ႔အားလုံး ေထာင့္စုံပါ၀င္လာမွသာလွ်င္ တုိက္ဖ်က္မႈေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလးေလးနက္နက္ ကုိက္တြယ္ေျဖ႐ွင္းျခင္း မ႐ွိသည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ယင္းျပႆနာသည္ ေျဖ႐ွင္းရန္ ခက္သည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္႐ွိလာရျခင္းျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံ၊ အလႊာေပါင္းစုံတြင္ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေနရာတကာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္႐ွိေနေသာေၾကာင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ  ရဲရဲတင္းတင္း တုိက္ဖ်က္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ၿပီျဖစ္သည္။
ယခုလက္႐ွိပညာေရးက႑တြင္ စာေမးပြဲေအာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လာဘ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ျမင္ေနရလ်က္႐ွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ဆရာသမားမ်ားကုိကန္ေတာ့ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကလ်က္႐ွိၾကေသာ္လည္း ဤသည္ကုိ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ဟူ၍သာ ခံယူတတ္ၾကသည္။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားလာပါက ဤအရာသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသုိ႔ ဦးတည္လာၿပီး အခ်ိန္အခါၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တုိက္ဖ်က္ရန္ ခက္ခဲေသာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ လူႀကီးမ်ား လာဘ္မယူရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခမ်ားမွလည္း လာဘ္မေပးရန္  အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မ႐ွိေစရန္ လုံေလာက္သည့္ လစာေငြခံစားခြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္မွ ပံ့ပုိးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ပညာေရးႏွင့္အတူ အက်င့္သီလပုိင္းပါ သင္ယူတတ္ေျမာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ အက်င့္သီလေကာင္းမြန္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကင္းစင္ေရးကုိ စာသင္ခန္းမွ စတင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အထိေရာက္႐ွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ရဲရဲတင္းတင္း ကုိင္တြယ္ရန္ အထူးလုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားလည္း ပါ၀င္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ျပည္သူလူထု မပါ၀င္သည့္ ကာလပတ္လုံး တုိက္ဖ်က္မႈ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာတစ္ခုကဲ့သုိ႔ စြဲၿမဲေနၿပီးျဖစ္၍ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုလက္႐ွိအစုိးရမွ ၎တုိ႔ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ(Corruption)ကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအလက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာနအခ်ဳိ႕၌ အေသးစား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းမ်ား မလုိက္နာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္လုိသည္။
ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရလွ်င္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျမန္မာ့နယ္ပယ္အတြင္း႐ွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလုံးကုိ ကူးစက္ေရာဂါသဖြယ္ ႀကီးမားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္လ်က္႐ွိပါသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ ဟူေသာ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ တပ္ဆင္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားလည္း ေပါမ်ားၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမပါပါက အလုပ္မျဖစ္၊ အလုပ္မၿပီးဘဲ ဒုကၡျဖစ္ေနရပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ အစုိးရအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ ရဲရဲတင္းတင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိယ္တြယ္ရန္ လုိအပ္ၿပီျဖစ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ အစုိးရမွ ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သန္႔႐ွင္းေသာအစုိးရ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စသည္တုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ အစုိးရမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္  တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ပါသည္။

Kka Sp
Powered by Blogger.