Friday, September 30, 2016

ေအာင္ျမင္မႈကိုတားဆီးသည့္အရာ(အရႈံးေပးသည့္စိတ္ထားျခင္း)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္


ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝမွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးသင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ အဆံုးအျဖတ္မေပးမိလွ်င္ အခ်ိန္လြန္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလုပ္ကို လုပ္သင့္ သည့္အခ်ိန္တြင္မလုပ္လွ်င္ေနာင္အခါတြင္ မလြယ္ကူေသာအရာမ်ားႏွင ပင္နိဂံုးခ်ဳပ္ ရလိမ့္မည္။ လူတိုင္းသည္ ဘဝတစ္ခု၏အျမင့္္ဆံုးေနရာကို မွန္းဆတတ္ၾကသည္။ ၎ထက္ပိုၿပီးေကာင္းေသာေနရာ ပိုမိုျမင့္မားေသာေနရာကို ျမင့္မားစြာမွန္းဆတတ္ၾကသည္။ မွန္းဆရုံမွ်သာ မွန္းဆတတ္ၾကၿပီး လက္ေတြ႔အမွန္တကယ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအနည္းငယ္ကို မစြန္႔လြတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွန္းဆသေလာက္ ခရီးမေပါက္ၾကေပ။
လူအမ်ားစုသည္ အလုပ္တစ္ခုကို မစတင္မီ “ငါဒါကို လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား” “အေျခအေနပိုဆိုးသြားမလား” “လူေတြငါ့ကို ဝိုင္းၿပီးေျပာၾကမလား” ဆိုသည့္အရႈံးစိတ္ကိုထားတတ္ၾကသည္။  “လား”ဆိုသည့္မေရရာမႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ား၏ ေဝးရာကို ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ မိမိအပါအဝင္ လူတိုင္းသည္ အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ဖူးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနၾကသည္ကို မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ေလ့မရွိၾကေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ “အရႈံး”ကို ရင္မဆိုင္လိုုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အရႈံးသည္ အႏိုင္၏ ဖခင္ဆိုသည္ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတုန္း မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိေသာစကားမွာ “ေတာင္းလို႔ရရင္ရ ေတာင္းလို႔မရရင္ တိုက္ယူမယ္၊ တိုက္မယ္၊ ရႈံးတယ္၊ ထပ္တိုက္တယ္၊ ထပ္ရႈံးျပန္တယ္၊ ေနာက္ထပ္ထပ္တိုက္မယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ေနာက္ဆံုေအာင္ပြဲရေရာ ဒါဟာသမိုင္းယုတၱိဘဲ” ဟူ၍ ေျပာေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔သည္ ေမာ္စီတုန္း၏စကားအရ အရႈံးစိတ္ကိုမထားဘဲ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးေၾကာက္စိတ္မထားဘဲ အရႈံးစိတ္ကိုအႏိုင္ယူသင့္ပါသည္။ ငါလုပ္ႏိုင္ဆိုသည့္စိတ္မေမြးသေရြ႕ ကၽြန္မတို႔မလုပ္ခ်င္သည့္ အရာမ်ားကိုလုပ္ေနရပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ၾကေပ။ ေအာင္ျမင္ေသာသူအနည္းငယ္သာရွိၿပီး မေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားပါသည္။ ထိိုသို႔မေအာင္ျမင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္မျပတ္သားျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ မျမင့္မားျခင္း၊ ပညာသင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးျခင္း၊ စည္းစနစ္မရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ စြဲၿမဲမႈမရွိျခင္း၊ မွန္ကန္စြာ မဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎အခ်က္မ်ားသည္ ဘဝဆံုးရႈံးမႈတြင္ အဓိကအ ေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစု၏အားနည္းခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္က “မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟုေျပာလိုက္ သည္ႏွင့္ အရာအားလံုးလက္နက္ခ်ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္“ေအာင္စိတ္” ရွိသည္ ျဖစ္ေစ“အရႈံးစိတ္” ရွိသည္ျဖစ္ေစ အရႈံးစိတ္ကိုလက္မခံဘဲ ေအာင္စိတ္ေမြးပါက မိမိကံၾကမၼာကို မိမိပိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အရႈံးစိတ္ေမြးလွ်င္ မိမိကံၾကမၼာသည္ သူတစ္ပါး၏လက္ေအာက္တြင္ ခစားရပါလိမ့္မည္။
ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရသည့္ ဇုန္ထဲတြင္ေနထိုင္ၾကေသာလူနည္းစုမ်ားသည္ ဇြဲ၊ လံု႔လဝီရိယရွိမႈႏွင့္ စြန္႔စားမႈ၏ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ၎တို႔ေတြ႔ႀကံဳရေသာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို  ယာယီဆံုးရႈံးမႈဟု သေဘာထားၾကသည္။ ထိုယာယီဆံုးရႈံးမႈကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔လိုခ်င္ေရာက္ခ်င္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိၾကသည္။ လူအမ်ားစုသည္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ လက္ေျမာက္အရႈံးေပးတတ္ၾကသည္။ ဘဝတြင္ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာသူမ်ားက ၎တို႔၏ဆံုးရႈံးမႈကို လက္မခံဘဲ ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ထိုလူမ်ားအတြက္ အၿမဲထာဝစဥ္ေစာင့္ႀကိဳေနေပလိမ္႔မည္။
ထိပ္ဆံုးတစ္ေနရာကို ေရာက္ရွိလာသည့္ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမွန္သမွ်သည္ ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈႏွစ္ခုစလံုးကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ သာမန္လူမ်ားသည္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမွန္သမွ်ကို  လက္ေျမွာက္အရႈံး ေပးျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းၾကသည္။ ဆံုးရႈံးမႈသည္ မိမိဘဝေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အခိုက္အတန္႔လွည့္စား ခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔မယံုလွ်င္ ေရွ႕ဆက္တိုးသင့္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းသည္ အခက္အခဲေယာင္ေဆာင္၍ မ်က္ႏွာဖံုးအုပ္ၿပီးလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲေယာင္ေဆာင္ၿပီးလာသည့္ မ်က္ႏွာဖံုးကိုခြာ ၾကည့္လိုက္သည့္အခါတြင္ အခြင့္အလမ္းကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ မိမိျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ မိမိမလုပ္ခ်င္သာ အရာမ်ားလုပ္ေနရသည္မွာ တဒဂၤအခိုက္အတန္႔မွ်သာျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈလိုခ်င္ေသာသူမ်ားသည္ အရႈံးရွိလွ်င္ အႏိုင္လည္းရွိႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို မိမိတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲထာဝစဥ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ ႀကိဳးစားလွ်င္ အမ်ားမခံစားရေသာ ေအာင္ျမင္မႈအရသာကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္မဆိုင္ႏိုင္လွ်င္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို ဆံုးရႈံးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခက္အခဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ မေလ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္ကို ခံစားၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ အရႈံးသည္လူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ရန္အတြက္ ရင့္က်က္မႈကို ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေလးနက္သည့္ အသိဥာဏ္မ်ားသည္ ဘဝ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားထဲမွ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရရင္ရ၊ မရလွ်င္ ထပ္လုပ္မည္ဆိုသည့္စိတ္ ႏွင့္ အရႈံးအေပးဘဲ“ရေအာင္လုပ္မည္”ဆိုသည့္ စိတ္ျဖင့္ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္ဟု တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ကိုးကားခ်က္။ ။ No 1စာအုပ္
ၿခဲင္းမူးေပ
(စႏၱာခမ္း)
Powered by Blogger.