Monday, November 28, 2016

ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီစနစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္


ဒီမိုကေရစီဟူသည္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူျခင္းဆိုသည့္ ေလာကပါလတရား လူ႔က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကေသာ လူသားတို႔၏ မူလက်င့္၀တ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္မိပါက ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပဲ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားသည္ သိဂၤလသတုိးသားအားေဟာၾကားေတာ္မူေပးခဲ့သည့္ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္လာ တရားေတာ္ အတိုင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ထဲတြင္ မိဘက်င့္၀တ္မ်ား၊ သားသၼီးက်င့္၀တ္မ်ား၊ ဆရာက်င့္၀တ္မ်ား၊ တပည့္က်င့္၀တ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြတု၊ မိတ္ေဆြေကာင္းအစရွိသည့္ က်င့္၀တ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိက်င့္၀တ္မ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံပညာသင္ယူစဥ္တြင္ သင္ယူမွတ္မိဖူးၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး မတင္ျပေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထုိကဲ့သို႔ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္လာ နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ လူသားတို႔ လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္က်င့္၀တ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီႏိိုင္ငံဟူ၍ျဖစ္လာသည္။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း သိဂၤါေလာ၀ါသုတ္လာ လူ႕က်င့္၀တ္မ်ားကို လူတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လက္ေတြ႕က်င့္သုံးႏုိင္ပါက ဒီမိုကေရစီဟူသည္ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပဲ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ရွိၿပီသားတရားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားသည္ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းကပင္  သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္လာ လူ႕က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမူေျပာဆို လက္ေတြ႔က်င့္သုံးလာခဲ့ၾက သည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ သာဓက သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔လူ႔က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ အညီက်င့္သုံးေနထိုင္ သြားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မစိမ္းပဲရင့္သန္ေနၿပီးသားျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အနည္းငယ္တင္ျပရလ်င္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သၼားမ်ားအား အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးျခင္း ေတာင္သူလယ္သၼားမ်ားသည္လည္း သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ သစၥာရွိရွိျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားကို ေငြျပန္ေခ်ေပးျခင္း သီးႏွံကိုျပန္သြင္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး ၊လူမႈေရး အစရွိသည့္ အေရးအရာမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သနားစာနာငဲ့ညာ နားလည္ေပးသည္၊ အားေပးအားထား အျပန္အလွန္ ရိုင္းပင္းကူညီၾကေလသည္။ ေတာရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ အခေၾကးမယူပဲ ေဆးလိပ္၊ဖေယာင္းတိုင္ တို႔ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားၿပီး ကူေဆာက္ေပးၾကေလသည္။ သာေရးနာေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါတိုင္း တရြာလုံးက မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထားခဲ့ၾကၿပီး ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကေလသည္။ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အခါ ေငြေရးေၾကးေရး မျပည့္စုံေသာ္လည္း ေန႔စားမယူပဲ အျပန္အလွန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္ကူၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကေလသည္။ သီတင္းကၽြတ္လ တန္ခူးလလို အခါႀကီးရက္ႀကီးတို႔တြင္ မိမိႏွင့္ေဆြမ်ိဳး ေတာ္စပ္ရုံ သာမကပဲ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကအစ ရြာသူႀကီးတိုင္ေအာင္ ရိုးယာဓေလ့မပ်က္ လိုက္လံကန္ေတာ့ၾကၿပီး တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ပိုမိုရရွိေအာင္ ရြာနီးနားခ်င္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို သူတစ္ခါ ကိုယ္တစ္လွည့္ တက္ေရာက္လွဴဒါန္းၾကေလသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား လုိက္နာက်င့္သုံးသည့္ အထက္ပါစာေရးသူတင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မည္သူမွ် အမိန္႔အာဏာ ေပးစရာမလိုပဲ ကိုယ့္အသိႏွင့္ကိုယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ (စာေရးသူအေနျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ဖူးသည္မွာ  မိမိကိုယ္ကို သြန္သင္ဆုံးမျခင္း၊ နားလည္သိတတ္ျခင္း၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို အားေပးခ်ီးေျမာက္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေအာင္က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရ၏ စံခ်ိန္စံညြန္းသာျဖစ္သည္) ပအို၀္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ေဖာ္ျပပါ ဒီမိုကေရစီ နည္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်က်င့္သုံးေနထိုင္လာခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ တိုင္းတာလွ်င္ တစ္ထပ္တည္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ
Powered by Blogger.