Thursday, November 24, 2016

ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္လမ္းေၾကာင္းမမွားေစလို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္


ကမာၻတစ္ဝန္းရွိလူမ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကရသည္။ ေခတ္မီတိုးတက္ေနေသာ ေခတ္ကာလတြင္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား၊ သိရွိလိုေသာအရာမ်ားကို အလြယ္တကူသိရွိရယူႏိုင္ပါသည္။ လူမ်ားသည္ ဖန္တီးမႈမ်ိဳးစုံကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ လူငယ္သည္ တီထြင္ႀကံဆႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အားကိုးရေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တည္ေဆာက္ၾကသည္။ တိုးတက္မႈႏွင့္အညီ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္းဒြန္တြဲ၍ပါလာသည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ထို႔အတူ လူတို႔သည္ ၎တို႔ေခတ္မီေၾကာင္းကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ လူတို႔၏ အေတြးအျမင္သည္ အေကာင္းဘက္သုိ႔ဦးတည္သကဲ့သုိ႔ အဆိုးဘက္အမွားဘက္သို႔လည္း ဦးတည္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ အမွားဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ အရက္ေသစာမူးယစ္မ်ားေသာက္စားသူမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ (၅၁)သန္းေက်ာ္တြင္ ၎ကဲ့သို႔ ယူဆမႈမ်ားအရင္းခံ၍ သန္း(၂၀)ေက်ာ္သည္ အရက္ေသစာေသာက္စားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုလူဦးေရ (၂၀) ေက်ာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ လူငယ္မ်ားပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခုေခတ္ေနရာတိုင္းတြင္ ဘီယာဆိုင္၊ အရက္ဆိုင္မ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ အရက္ေသစာေသာက္စားသူ သိသိသာသာမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုဝင္ေငြထိခိုက္ျခင္း၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဒုစရိုက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ရပ္ရြာစည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားကို မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ အရက္ေသစာေသာက္စားသူအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အရက္၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ခံစားရသူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အရက္ေသစာေသာက္စားရျခင္းမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ ၎တို႔မွာ မိဘအရက္ေသာက္စားမႈေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားေသာက္သုံးသည့္ပုံကိုၾကည့္ရင္း လိုက္ေသာက္တတ္ၾကၿပီး အတုျမင္အတတ္သင္ၾကသည္။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ၿမီးေကာင္ေပါက္ဘဝတြင္ ပို၍ေသာက္ျဖစ္ၾကသည္။ မိဘမ်ားေၾကာင့္ သားသမီးမ်ား အရက္သမားဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီးမ်ားေသာအားျဖင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အရက္ေသာက္စားသူမ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္လည္း အရက္ေသာက္သုံးသူမ်ားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္အဆင္မေျပသည့္အခ်ိန္၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ခံစားမႈကို ဦးစားေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္ညစ္ၿပီးေသာက္တတ္ၾကသည္။ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းမွားကာ အရက္သမားဘဝသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ား အလြန္မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္ေပ်ာက္ဆုံးကာ အရက္ေသစာေသာက္စားသူအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားရသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အရက္ကို ေန႔စဥ္ေသာက္သုံးေနသူဦးေရ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ာမာန္စကားပုံအရ “ပထမ အဆင့္မွာ လူကအရက္ကို ေသာက္တယ္၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ အရက္ကအရက္ကိုေသာက္တယ္၊ တတိယအဆင့္မွာ အရက္ကလူကို ေသာက္တယ္” ဟုသိရွိရသည္။

အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားတြင္အလုပ္အကိုင္အဆင္မေျပျခင္း၊ မိသားစုဦးေရမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမမွ်တျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာမ်ားႀကံဳေနရပါသည္။ ထိုအခါ မိသားစုမ်ားအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေယာက်္ားေလးအမ်ားစုသည္ ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမႈမရွိဘဲစိတ္ညစ္မႈကို အေၾကာင္းျပ၍ အရက္ေသာက္စားမႈျပဳလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ အရက္ေသာက္သူမ်ားျပားလာရသည့္အေၾကာင္းမ်ားမွာ အရက္အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေနျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လူပင္ပန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အပန္းေျဖသည့္သေဘာျဖင့္ အရက္ေသာက္သုံးေနသည္ကိုလည္း ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ မိမိတို႔အလုပ္နားခ်ိန္တြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ားစုေဝးကာ အေပ်ာ္သေဘာျဖင့္ အရက္ေသစာေသာက္စားေနမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားပါမက်န္ ရုိးရာဓေလ့ပြဲႏွင့္ (၁၂)လရာသီပြဲေတာ္မ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုပြဲေတာ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အရက္ေသစာမ်ားကို တြဲဖက္၍ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပရာတြင္ အရက္ေသစာသည္လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အဓိကအရာျဖစ္လာသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ တရားမဝင္ဖြင့္လွစ္ေသာ အရက္ဆိုင္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အရက္ေသာက္သုံးသူဦးေရ ပိုမိုတိုးပြားလာပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား တစ္ခုထဲကိုသာၾကည့္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၾကသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အရက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ရွိေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕မွာမူ လိုင္စင္မရွိဘဲ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္း လူတန္းစားအလိုက္ အရက္ကိုအလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိလာၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အရက္ေသာက္သုံးမႈကို တြန္းအားေပးေနသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မိသားစုအတြင္းတြင္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာပါက စားဝတ္ေနေရးေျပလည္လာၿပီး မိသားစုဝင္ေငြတိုးပြားလာကာ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကိုလည္း ေကာင္းစြာေထာက္ပံ့ႏိုင္၍ ျပည့္စုံေသာမိသားစုဘဝကို ရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံႏွိမ္ခ်မႈ မရွိေတာ့ဘဲ မိသားစုအတြင္းတြင္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ေလးစားမႈမ်ားရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးမေျပလည္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္လည္း အမ်ား၏ေလးစားမႈကိုခံရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရရွိကာ အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညႊတ္မႈမ်ားရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ပါဝင္၍ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း အရက္ေသစာေသာက္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ မႈခင္းမ်ား၊ ဒုစရုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားက်ဆင္းလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကိုပိုမိုလုံၿခံဳမႈရွိလာေစႏိုင္သည္။  ထို႔အျပင္  အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အမ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မိြဳးပိုမူ  - စႏၵာခမ္း၊ (ပင္ေလာင္း)
Powered by Blogger.