Tuesday, November 22, 2016

ခိုင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၃) ရက္


လူတိုင္းသည္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေနသေရြ႕ မတူညီေသာအလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ၿပီိဆိုလွ်င္မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈႏွင့္ တိက်ျပတ္သားၿပီး  ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိလိုခ်င္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  မိမိတို႕လုပ္သည့္အလုပ္အေပၚယံုၾကည္မႈအျပည့္မရွိလွ်င္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ေတြ႕ရုံျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်ကာ ေနာက္ဆုတ္သြားတတ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ေနစဥ္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တို႔၏စကားေၾကာင့္ ဆက္မသြားဘဲ လမ္းတစ္ဝက္မွာပင္ ေနာက္ျပန္လွည့္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာဆံုးျဖတ္ခ်က္မခိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ႀကိဳးစားေနစဥ္္တြင္ အမ်ားတကာ၏စကားကိုလိုက္ေယာင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈေနာင့္ေႏွးသြားႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္လူမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မည္သည့္အရာကိုမွ် အေလးအနက္ထား၍ မလုပ္ေဆာင္ဘဲ သူတစ္ပါးေအာင္ျမင္လွ်င္ ကံေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုတတ္ၾကပါသည္။ မိမိမေအာင္ျမင္မႈသည္ အစဥ္တစိုက္ကံဆိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။

ေပ်ာ့ညံ့ၿပီးမိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈမရွိေသာသူတိုင္းသည္ မည္သည့္အခါမွေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔သြားမည့္လမ္းကို ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႏွစ္ခြမျဖစ္သင့္ေပ။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားသည္ မိမိတို႕ဘာလုပ္ေနသည္ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိ၏စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အသိဉာဏ္ကို စံျပျဖစ္ေအာင္ ေမြးျမဴရမည္ျဖစ္သည္။ အျမင့္သို႔ ေရာက္သြားေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟူသမွ်သည္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေလာကဓံဆိုးမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိပ္တန္းတစ္ေနရာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈအဘယ္ေၾကာင့္မရရွိသည္မွာ ေၾကာက္ေနသည့္ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ရွင္လ်က္ႏွင့္ေသေနၾကသည္။ ထိုေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ထိုဆံုးရႈံးမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈကို ျဖစ္ေစျပန္သည္။ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ အခြင့္အေရးသစ္သည္ မိမိ၏မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရာက္ေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ဟု အဖ်က္စိတ္ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ကာ ေရွ႕ဆက္မသြားဘဲ ေနာက္ဆုတ္သြားတတ္ၾကသည္။ မိမိ၏တက္လမ္းကို မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ပိတ္ပစ္လိုက္ၾကသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။

ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႔က်ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ - အရက္ျဖတ္မည္၊ ကြမ္းျဖတ္မည္ဆိုသည့္ လူတစ္ေယာက္သည္ အရက္ျမင္၊ ကြမ္းျမင္မည္ဆိုလွ်င္ မစားမေသာက္ဘဲ ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခိုင္မာသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ အတားအဆီးမွန္သမွ်ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သည့္စြမ္းအားရွိသည္။ မိမိ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ အပ်က္အစီးမခံသင့္ေပ။ မနက္ျဖန္သည္ ယေန႔ထက္ေကာင္းရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ကိုေမြးျမဴထားရပါမည္။ မေန႔ကကိုယ္မလုပ္ႏိုင္သည့္အရာကို ဒီေန႔လုပ္ႏိုင္ရမည္။ ကိုယ္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာအရာကို ခိုင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ အျဖစ္ရရွိရန္သင္ခန္းစာတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္စီးသည့္ၾကားမွ မပ်က္စီးသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားရွိျခင္းသည္ အမွန္တကယ္စစ္မွန္ေသာ ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုသည့္အရာကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေမြးျမဴထားသင့္ပါသည္။ ထိုခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မိမိဘဝတစ္ခုလံုးအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ အတူစိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ရရွိေစမွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

မိမိတြင္စိတ္ကူးယဥ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မည္မွ်ပင္ႀကီးမားေစကာမူ ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိလွ်င္ သင္သည္ အမွန္တကယ္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးစားသူမ်ားသာလွွ်ွင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သူႏွင့္ မေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ အႀကီးမားဆံုးကြာျခားခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္သူသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ ခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ မရရေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္တတ္သည္။ ေတာင္ထိပ္သို႔တက္သည့္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေတာင္ထိပ္ကိုမေရာက္ဘဲလမ္းတစ္ဝက္က  လွည့္ျပန္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေတာင္တက္သမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ိဳးစံုကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ေတာင္ထိပ္ကို ေရာက္ေအာင္တက္ရပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုအတြက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ မည္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုမဆို မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္  အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခိုင္မာသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အဓိကတြန္းအားတစ္ရပ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိရန္လိုအပ္လွပါသည္။

ၿခဲဳင္းမူ;ေပ
(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.