Tuesday, November 8, 2016

အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ပညာေရးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္


လူသားတို႔သည္ ေမြးဖြားလာၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ဘဝအနာဂါတ္လွပစြာ ဖန္တီးအသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကတည္းက အသိပညာအတတ္ပညာမ်ိဳးစံုကို ဆည္းပူးေလ့လာၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ထိုႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ဟုဆိုသည့္ ပညာေရးအခန္း က႑သည္ အဓိကအေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္လာရန္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လာၾကသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္နည္းပညာမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ ပညာေရးကို ေလ့လာဆည္းပူးလိုက္စားၿပီး ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ သား/သမီးကေလးငယ္မ်ား ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာရန္လိုလားသည့္ မိဘမ်ားကလည္း ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရးကို သင္ယူေနေသာ (၁၀)ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာထဲမွ Game ဆိုင္မ်ားသည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ မိဘထံမွ မုန္႔ဖိုးမရပဲ စာသင္ေက်ာင္းသို႔သြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားယေန႔ေခတ္တြင္ နည္းပါးလွပါသည္။ မိဘကေပးသည့္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ကို မုန္႔မဝယ္စားပဲ Game ဆိုင္သို႔သြားၿပီး Game ကစားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေရတြက္၍မရႏိုင္ေအာင္ပင္ မ်ားျပားလွပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ား Game ကို အလြန္အကြ်ံကစားျခင္းသည္ သူတို႔၏ဥာဏ္ရည္ကို ထိုင္းမိုင္းေစသည္ဆိုေသာ္ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေရွ႕ေရးသည္ ရင္ေလးစရာ ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာေရးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ဘာသာရပ္ေေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကေလးငယ္မ်ား သင္ယူေနရသကဲ့သို႔ ပညာေရးဆရာ/ဆရာမ မ်ားကလည္း စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ပရဟိတပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္အျပင္ အခေၾကးေငြယူကာ စာက်က္ဝိုင္း၊ က်ဴရွင္မ်ားဖြင့္လွစ္ကာ သင္ၾကားေပးေနၾကပါသည္။ (၇)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသား/သူ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုစာအုပ္မ်ား ထည့္ထားသည့္လြယ္အိတ္ (သို႔မဟုတ္)ေၾကာပိုးအိတ္ကို လြယ္ကာ မနက္ (၅း၃၀- ၆း၀၀ နာရီ) အခ်ိန္တြင္ အိပ္ယာထမ်က္ႏွာသစ္ကာ စာက်က္ဝိုင္း(သို႔မဟုတ္) က်ဴရွင္သို႔သြားရသည္။ စာက်က္ဝိုင္း(သို႔မဟုတ္)က်ဴရွင္ကျပန္လာကာ မနက္စာ စားၿပီး လြယ္အိတ္(သို႔မဟုတ္)ေၾကာပိုးအိတ္ ကို လြယ္ကာ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားရျပန္သည္။ စာသင္ေက်ာင္း စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စာက်က္ဝိုင္း(သို႔မဟုတ္)က်ဴရွင္သို႔ သြားျပန္သည္။

ထိုသို႔ဆိုေသာ္ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ မႏိုင္သည့္ဝန္ကို ထမ္းၿပီးပညာေရးကို သင္ယူေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းသို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း၊ စာစစ္ဌာနတိုင္းလိုလို တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ နည္းေနရပါသနည္း။ မိဘမ်ား လမ္းညြန္ေပးႏုိုင္မႈ ညံ့ဖ်င္း၍ေလာ၊ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမႈ အားနည္း၍ေလာ၊ ပညာေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ 2 GB သာရွိေသာ Memory ထဲကို 4 GB ရွိေသာ အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေစျခင္းေလာ။ ထို သို႔ေလာမ်ားစြာထဲမွ ပညာသင္ယူေနရမည့္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား Game ဆိုင္သို႔သြားၿပီး Game ကစားေစျခင္းေၾကာင့္ေလာစသည္တို႔ကို တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား အဓိက စဥ္းစားအေျဖရွာရမည့္  စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယေန႔ေခတ္သည္ နည္းပညာတိုးတက္ေခတ္မီ လာသည့္အေလွ်ာက္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Mobile ဖုန္းမ်ားသည္ သင့္တင့္ေသာေစ်း ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ိဳးအစားေပါင္းစံုေပၚထြက္လာၿပီး လူငယ္လူလတ္ပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားျပားလာသည္သာမက အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား Mobile ဖုန္းမ်ားေပးကာ Game မ်ားကစားေစမႈ ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ Mobile ဖုန္းမ်ားကို အသံုးမျပဳသည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးလွသည္။ စာသင္ခန္းအတြင္းသို႔ Mobile ဖုန္းမ်ားယူေဆာင္လာကာ Game ကစားျခင္း၊ အင္တာနက္အြန္လိုင္းစနစ္္ျဖင့္ Vedios ၾကည့္ျခင္း၊ Musics နားေထာင္ျခင္း၊ Friends ဖြဲ႕၍စကားေျပာၾကျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္စာသင္ခ်ိန္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈတို႔ကို အာရံုမေရာက္ပဲ Mobile ဖုန္းအေပၚ၌သာ စိတ္ႏွစ္ေနၾကသည္။ အတန္းတင္စာေမးပြဲကို အခါခါက်ရံႈးေတာ့ ကံမေကာင္းဘူး ဟူ၍သာ ကံကိုရိုးမယ္ဖြဲ႕ၾကသည္။ ကံဆိုသည္မွာအလုပ္ အလုပ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည္ ဆိုသည္ကို လူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္သည့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ မ်ားသို႔ ေက်ာင္းမထားေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈအျပည့္အဝမေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ မိဘမ်ားအား ျပန္လည္ အျပစ္တင္ၾကသည္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးေလာကတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ မိဘမ်ား၏ ေခြ်းနည္းစာကို ေျခေဆးေနေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ား အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ မိဘေပးလိုက္သည့္ ပညာေရး စရိတ္မ်ားကို အလွအပ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ယစ္မူးေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား စသည့္ေနရာမ်ား တြင္ အလြဲသံုးစားအသံုးျပဳၾကသည္။ စာေမးပြဲ မေျဖခင္၌ပင္ ပိုက္ဆံေငြေၾကးျပတ္သည့္အတြက္ မိဘထံ ျပန္ေတာင္းၾကရသည္။ မိဘမ်ား ကုန္းရုန္းရွာႀကံကာ ထည့္ေပးသည့္ေငြေၾကးကို အသံုးျပဳၾကၿပီး စိတ္ကိုအလိုလိုက္၍ မိဘမ်ား၏ ကြယ္ရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္။ မိဘမ်ားက ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး ပညာရွာေစကာမွ ပညာမရပါပဲ ၾကင္ယာရသည့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ တိုးတက္လာသည့္ေခတ္စနစ္၏ Living together စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဟူသည့္ ပညာသည္ လူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သကဲ့သို႔ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာ ဆည္းပူးသင္ယူႏိုင္ပါေသာ္လည္း “ပညာေရႊအိုး လူမခိုး” ဆိုသည့္အတိုင္း ခိုးယူ၍မရႏိုင္သည့္ အရာ ပင္ျဖစ္သည္။ “ပညာေရႊအိုး”ဟု ဆိုရာတြင္ မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္ပညာတစ္ခုခု ဘြဲ႕ရရွိရန္ အခ်ိန္နာရီေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေငြေၾကးဥစၥာေျမာက္မ်ားစြာ ပညာေရးစရိတ္ကုန္က်မႈျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈျပဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။

တန္ဖိုးႀကီးေသာ ပညာေရးကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ျမင္မႈမရွိပဲ က်ရွံဳးခဲ့လွ်င္ ရင္းခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ပညာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အလဟႆျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ရပညာတတ္ တစ္ဦးျဖစ္လာေသာ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ အျခားေသာ English speaking၊ Computer၊ Engineer စသည့္ နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး အခ်ိန္မ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္ မ်ား ထပ္မံရင္းႏွီးမႈျပဳၾကရပါသည္။ အသိပညာအတတ္ပညာေပါင္းစည္းေသာအခါ ပညာဟူသည္ ပိုမို၍ တန္ဖိုးႀကီးမားၿပီး တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အရာျဖစ္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ပညာေရးကို ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆည္းပူးေလ့လာသင္ယူေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကကာ  တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပညာဟူသည့္အရာကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး မိဘမ်ား၏ေက်းဇူးတရားမ်ားကို ဆပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာေဒသအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးဘာသာအက်ိဳးမ်ားကို လူသားအရင္းအျမစ္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၾကၿပီး အနာဂါတ္တြင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။

ခြန္အာခမ္း
(ခမ္းစႏၱာ;)
Powered by Blogger.