Tuesday, December 20, 2016

၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ရလဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္

၂၀-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ရလဒ္

အြိဳင္းမူရာ 2 – 0 အြိဳင္းလဲသက္
အြိဳင္းပန္တင္ 1 – 1 အြိဳင္းဟံၿဖိဳန္း
ကန္သာရပ္ကြက္ 0 – 2 အြိဳင္းေပါယာ
အြိဳင္းသံတဲ 3 – 0 အြိဳင္းေနာင္ေဒး
အြိဳင္းဟံႏ်ား 0 – 5 ေဂၚရခါးလူငယ္
အြိဳင္းထမ္းယံ 1 – 0 အြိဳင္းတေခါ့မြဴး
မဂၤလာဦးရပ္ကြက္ 0 – 2 အြိဳင္းေတာင္းနီ
အြိဳင္းလြယ္မြန္ 0 – 1 အြိဳင္းနာရီ
အြိဳင္းမဂၤလာ 1 – 1 အြိဳင္းလြယ္ေခၚ
အြိဳင္းေနာင္ကာ(က) 1 – 0 အြိဳင္းထီတခု

Khun Paoh (Facebook)

Powered by Blogger.