Thursday, December 29, 2016

”စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို အံတုၾကစို႔”

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္


ကမၻာေပၚရွိလူတိုင္း အနည္းႏွင့္အမ်ားစိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ၾကံဳဖူးၾကမည္မွာ မလဲြေပ။ လူတိုင္းတြင္ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ အတၱစိတ္ စသျဖင့္စိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္သည့္အရာ၊ ျဖစ္ခ်င္သည့္ လိုခ်င္သည့္ဆႏၵမျပည့္သည့္အခါ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသည္။ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကိုကုစားရန္အရက္ေသစာမ်ားကို အလြန္အကၽြံ႕ေသာက္သံုးျခင္း၊ ခံစားမႈလြန္ကဲကာရူးျခင္း ေနာက္ဆံုးကိုယ့္ကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းၾကံသည့္အထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ဓါတ္က်စရာမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႕လာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားတတ္ရန္မွာအေရးႀကီးလွေပသည္။ လူတို႔သည္ကိုယ့္ဘ၀ကိုျပဳျပင္ရန္ထိန္းေက်ာင္းရန္မွာ အေကာင္းဆံုး ဥယ်ာဥ္မွဴးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘ၀တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ က်ရႈံးမႈကိုအေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းသြားၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္းမ်ားသည္ မိမိစိုက္ခင္းတြင္အပင္သန္ၿပီးအသီးမ်ားမ်ားသီးေအာင္၊ အပြင့္လွၿပီး အညြန္႔အခက္မ်ားေ၀ေအာင္ ပိုးမက်ေအာင္၊ မ်ဳိးမပ်က္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျပဳျပင္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ ကိုယ့္ဘ၀ကို ေအာင္ျမင္မႈရၿပီး၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဥယ်ဥ္မွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္ကိုတိုင္ကသာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ရွိသည္။

၎နည္းတူ ကိုယ့္ဘ၀၏ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို မရွာေဖြေသာသူ၊ ေအာင္ျမင္ရာေအာင္ျမင္ေၾကာင္းကို မရွာေဖြေသာသူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ကို အေလးမထားေသာသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္က်ရႈံုးမႈ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီး ဘ၀ကိုအရႈံးေပးေသာသူ အရႈံးသမားသာျဖစ္ေနမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ က်ဆံုးမႈႏွင့္မရင္ဆိုင္ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားတိုင္း လူေနမႈဘ၀အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကရသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားလာသည့္အခါ အမွန္ကိုေရြးခ်ယ္မိသကဲ့သို႔ အမွားကိုလည္းေရြးခ်ယ္မိတတ္ၾကသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေသာသူရွိသကဲ့သို႔ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားလည္းရင္ဆိုင္ရႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ရႈံးနိမ့္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ပထမဆံုးေတြ႔ၾကံဳခံစားရမည့္အရာသည္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါသည္ ပတ္၀န္းက်င္၏ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ေျပာင္းလဲလာသည့္လူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံသက္ဆိုင္ေနေပသည္။ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းသည္ ဘ၀တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သြားျခင္း၊ ဘာတစ္ခုမွလုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မရွိျခင္းအျပင္ ထိုကိစၥအတြက္ဘာမွ် ကုစား၍မရေတာ့ဟုယူဆေနျခင္း၊ မိမိအတြက္ဘာမွ်အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္စရာမရွိေတာ့ျခင္း၊ ကိုယ့္အတြက္ေနရာမရွိျခင္းစသည့္ စိတ္ဓါတ္က်စရာစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ စိတ္ဓါတ္က်ၿပီဆိုသည္ႏွင့္အမွ် ေရြးခ်ယ္စရာလည္းမရွိေတာ့သည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္သြားတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ကိုယ့္၏စိတ္ကိုကိုယ္သာလွ်င္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုသိထားရန္လိုအပ္ေပသည္။ ကိုယ့္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကိုယ့္၏ခံစားခ်က္မ်ားအတြက္ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မည္သူေတြက မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ့္အေပၚကိုစိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေစမည့္အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါေစ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္သာလွ်င္ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု စဲြၿမဲဆုပ္ကိုင္ထားရမည္။

တစ္ခါတစ္ရံပတ္၀န္းက်င္၏ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အဆက္အသြယ္မလုပ္ခ်င္ျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ပတ္၀န္းက်င္ကိုခဏတာမွ် ေမ့ေပ်ာက္ထားၿပီးအျမင္ၾကည္လင္ေစရန္ စိမ္းလန္းစိုေျပၿပီးေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိမည့္ ေနရာကို ထပ္ခါထပ္ခါသြားေရာက္ပါ။ ေနာက္မိမိ၏အမွားမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းရွာေဖြၾကည့္လိုက္္ပါ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းခံသည္ တစ္ခါတစ္ရံေဒါသျဖစ္ေနတတ္သည္။ မည္သူ႔ကိုဘာေၾကာင့္ေဒါသထြက္ေနသည္ကိုရွာေဖြပါ တစ္စံုတစ္ဦးကိုေဒါသထြက္ေနသည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ထံကိုသြား၍ခြင့္လြတ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး သင့္ကိုသင္လည္းခြင့္လြတ္လိုက္ပါ။ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းသည္ ဘာမွ်လုပ္စရာမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေပရာ သင္သည္အလုပ္လုပ္စရာစာရင္းမ်ားကိုခ်ေရးပါ၊ ထိုစာရင္းထဲမွသင္ဘယ္အလုပ္ကိုအရင္ စတင္လုပ္မည္ဆိုသည္ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္္လိုက္ပါ။ အလုပ္တစ္ခုၿပီးတိုင္းသင့္၏စိတ္သည္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္။ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားထိုင္ျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္း၊ အားကစားလုပ္ျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ကိုျမင့္တင္ေပးမည့္စာမ်ားဖတ္ျခင္းစသည့္သင့္ေတာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း စိတ္ဓါတ္က်သည့္ေရာဂါကို ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ကုစားရန္ facebook မွမွတ္သားထားသည့္ ကဗ်ာကိုတင္ျပခ်င္ပါသည္။

” တိုက္ခိုက္ေလျပင္း ဘယ္သို႔ျပင္းလည္း၊
      အံတင္းခံမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လမ္း၊
      မဆုတ္တမ္းေပါ့--------

ခက္ခဲေသာလမ္း ဘယ္သို႔ၾကမ္းေစ၊
    ငါ့လမ္းဆက္ေလ်ာက္ ေနာက္မေခါက္ဘူး----------

ေလာကရဲ႕ဒဏ္ ဘယ္သို႔ထန္ျပင္း၊
    အလံမလဲ ငါ့ရဲ႕ဇြဲကို၊
    ရႈဆဲအသက္ဆံုးတစ္ခ်က္က်န္ တြန္းလွန္ေနမယ္------

ငါ့ေရွ႕ကေလွ်ာက္ ေရာက္ႏွင့္ေနသူ၊
    ေခၚမူလဲေခၚ မေခၚမူလဲ၊ ငါ၀မ္းမနည္း------

ငါႏွင့္တူေရာက္ ရည္သူေလွ်ာက္လည္း၊
    တြဲမူကတြဲ မတြဲေနလည္း၊
    ငါ၀မ္းမနည္း-----

ငါ့ေနာက္ကလူ ေဖးကူအားေပးဆိုေရးစကား မေျပာၾကားလည္း၊
    ငါ၀မ္းမနည္း----

ငါေလွ်ာက္သည့္လမ္း ဆက္၍လွမ္းမယ္၊
    ဒီလမ္းဘယ္ေလာက္ ၾကမ္းမွာမို႔လည္း------

ၾကမ္းသည္ဆင္းရဲ မတြန္႔ဆုတ္တမ္း၊
    ဆက္ကာဖိနင္း နင္းေျချခင္းျဖင့္၊
    ဆက္ကာလွမ္းေနရွိပါမူ၊
    အဘယ္မွာလွ်င္ ဆင္းရဲၾကမ္းတမ္း၊
    ရွိပါေတာ့အံ့နည္း-----” ဟုေရးသားတိုက္တြန္းထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မည္မွ်ပင္စိတ္ဆင္းရဲစရာ၊ စိတ္ဓါတ္က်စရာ အေၾကာင္းပဲေတြ႔ေတြ႔အားမေလွ်ာ့ပဲ တြန္းလွန္အံတုၾကပါစို႔။

ကိုးကားခ်က္။ ။ facebook စာမ်က္ႏွာမွ။
ခြန္ေက်ားေခါင္း
(ခမ္းေဟာ္ထို)

Powered by Blogger.