Thursday, January 26, 2017

စိတ္ကူးျဖင့္ ေရႊေရာင္အနာဂတ္ဆီသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္


စိတ္ကူးစိတ္သန္းသည္ ေမ့လြယ္ေပ်ာက္လြယ္ေသာသေဘာရွိသည္။ ယခုခဏေလးစိတ္ကူးမိသည္။ ေတာ္ၾကာေပ်ာက္သြားသည္။ သူ႔ေနရာမွာ ေနာက္အေတြးတစ္ခု အစားဝင္လာသည္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းရလိုက ဝင္လာသည့္အေတြးစကို အမိအရဖမ္းကာ ၎ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ခ်ဲ႕ထြင္ပြားမ်ားတတ္ဖို႔လိုေပသည္။

နည္းပညာတိုးတက္ေနသည့္ ဤေခတ္ႀကီးတြင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား လြင့္ျပယ္မသြားမီ အလ်င္အျမန္ မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္မွတ္စုစာအုပ္ငယ္မ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ “စကားတစ္လံုးေရးထားလိုက္မိရင္ လံုေလာက္တယ္”ဟူ၍ မာကိုနီကုမၸဏီမွ ပီတာစမစ္က ဆိုသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ အေျပးေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ထဲမွ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ေျပးရင္းရလာသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွတ္စုစာအုပ္ငယ္မ်ား အိတ္ထဲထည့္သြားတတ္ၾကသည္။ တစ္ေနရာရာမွာရွိခိုက္ စိတ္ကူးဉာဏ္ေပၚ၍ ေကာက္မွတ္စရာ စာရြက္၊ ေဘာပင္မရွိဘူးဆိုလွ်င္ အေတာ္ပ်ာယီးပ်ာယာပင္ ျဖစ္သြားတတ္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္တကယ့္စိတ္ကူးေကာင္းေတြ မွတ္မထားလိုက္မိသျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားရာမွ ရလာသည့္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည္။ သည္အေလ့အက်င့္ေတြ ထြန္းကား ရွင္သန္ေနပံုကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ လုပ္ငန္းေလာက၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ အလိုအေလ်ာက္လွ်ပ္ တစ္ျပက္ေပၚလာသည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏စည္းရုံးစီစဥ္မႈစြမ္းရည္မ်ားထက္ မည္မွ်တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သိသာႏိုင္သည္။ လွ်ပ္တစ္ျပက္စိတ္ကူးမ်ားအနက္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေပၚလာသည့္ စိတ္ကူးမ်ား၊ ‘တစ္ေရးႏိုးေသာ္ အႀကံေပၚ’ဆိုသည္မ်ဳိး ညႀကီး၊ မင္းႀကီးစိတ္ကူးမိသည္မ်ား စသည္တို႔မွာ မွတ္သားရန္ ခက္ခဲတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မွတ္စုစာအုပ္ကို အသံုးမျပဳဘဲ ကိုယ့္မွတ္ဉာဏ္ကိုပင္ စိတ္ခ်အားကိုးအားထားၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ကိုယ့္မွတ္ဉာဏ္ကိုပင္ ယံုစားအားကိုးျခင္းကလည္း လက္ယာဦးေႏွာက္ျခမ္းစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ေနသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ညဘက္က အေတြးသည္ မနက္မ်က္ႏွာသစ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေရခ်ဳိးခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္ေပၚလာတတ္သည္။

စိတ္ကူးကို ဖမ္းယူရာ၌ လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲမ်ားၾကား ကြဲျပားသည့္သဘာဝရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ကူးမ်ားကို စကၠဴကတ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွတ္ဉာဏ္ကိုပဲအားကိုးသည္ ျဖစ္ေစ၊ အေရးႀကီးသည္က လွ်ပ္တစ္ျပက္အေတြးမ်ား ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္လိုေပၚလာတတ္သည္ကို သိရွိကာ ယင္းတို႔ကို ျပန္လည္ဖမ္းယူရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြရင္းႏွင့္ ေရႊေရာင္အနာဂတ္ကိုဖန္တီးတတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္စိတ္၊ ေခါင္းစိတ္အေတြး(ကိုးကားခ်က္)  
ခမ္းစႏၱာ;ပအိုဝ္;မူ;ေပ;
Powered by Blogger.