Sunday, January 22, 2017

ကရင္ျပည္နယ္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးလူထုေတြ႔ဆံုပြဲဲ (အႀကိဳ)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္


ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ)ကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၂) ရက္ေန႔က က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ “ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ သမိုင္းေမာ္ကြန္းတင္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို ႏိုင္ငံတကာအသိသက္ေသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား/သူမ်ားအားလံုး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္တိုက္ခတ္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ျဖားခြန္၀င္းေနာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေစာခ်စ္ခင္က “ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီအခ်ိန္မွာဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း နားလည္သေဘာေပါက္ လြယ္ေအာင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပပါတယ္။ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေနအထားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ေနၾကၿပီး အေမွာင္ညကို ျဖတ္သန္းေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ အင္မတန္ရွည္လ်ားေနေသာေၾကာင့္ ဒီခ်ိန္မွာဆိုရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားလံုးလိုလားေနၾကသလို တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး လက္တြဲ စုေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္လဲေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဒီလိုႏိုင္ငံေရးလူထုေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္ထားသည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံလူထုကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ NCA ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ NCA ကိုအေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုလည္း အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း” ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လႊတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO) ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ UPDJC ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာပံုမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC အဖြဲ႕၀င္ ျဖားခြန္ထြန္းေရႊက အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအသီးသီးျဖစ္ေပၚလာပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသခံလူထု ကိုယ္စားလွယ္ (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြန္ေအာင္ႏိုင္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ “ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔တယ္ သူ႔ရဲအခန္းက႑မွာ အမ်ားအက်ိဳးကိုလုပ္ရမယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကိုလဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရမယ္၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္မည့္သူတစ္ေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသိရမယ္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ လႈမႈေရး၊ ပညာေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး စသည့္အရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးဟာ ဘယ္လိုဥပေဒနဲ႕ဆြဲမလဲ၊ ဘယ္အရာကအဓိကက်မလဲ ဆိုသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အမိ်ဳးသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၀ို္င္း၀န္းႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ အခြင့္အေရးကို ရရွိလာႏိုင္မည္ဟုယုံၾကည္ပါတယ္။ လူဆိုတာ ဘာမဆိုမျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာတစ္ခုဆိုတာမရွိပါဘူး ႀကိဳးစားမႈ အေပၚမွာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာရလာႏိုင္တယ္” ဟု ေဒၚၾကည္ေအာင္က ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထိုလူထုေတြ႔ဆံုပြဲအခန္းအနားသုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ပအုိ၀္းလူထုကိုယ္စားလွယ္ (၂၄၆) ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ပ်ဴခမ္းနင္း

Powered by Blogger.