Wednesday, January 4, 2017

လြဲမွားေနေသာမိဘတို႔၏အယူအဆမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ယေန႔ေခတ္စီးပြားေရးေလာက၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကႏွင့္ က႑အသီးသီးတြင္ လူငယ္၊ လူရြယ္ မ်ားဦးေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ေအာင္မွတ္ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေစကာမူ အရြယ္ေရာက္လာသည့္ လူႀကီးဘဝမွာ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ ရမွတ္မ်ား ရဖို႔ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ကေလးဘဝတြင္ ေအာင္မွတ္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ရေသာ္လည္း လူႀကီး ဘဝတြင္ညံ့လွ်င္ ဘဝစာေမးပြဲက်ေနသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား မိမိကိုယ္ကို အားကိုးႏိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ရန္ ကေလးဘဝကတည္းကပင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရေစရန္ အထူးဂရုစိုက္၍ သင္ၾကားေပးသင့္ပါသည္။
လူငယ္အမ်ားစုသည္ အသက္အရြယ္ငယ္သည္ႏွင့္အမွ်လူႀကီးမ်ားထက္ သြက္လက္မႈ ရွိၾကၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ေသာစိတ္၊ စူးစမ္းလိုေသာစိတ္မ်ားရွိၾကသည္။ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ စူးစမ္းလိုေသာစိတ္၊ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ေသာစိတ္ကို တားျမစ္တတ္ၾကၿပီး “ဟိုဟာမလုပ္ရ၊ ဒီဟာမလုပ္ရ”ဟု တားျမစ္တတ္ၾကသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ကေလးမ်ားကို ခ်စ္ရာမေရာက္ နစ္ရာေရာက္သည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။ ယခုေခတ္ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားသည္ႏွင့္အမွ် ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာကစားသည့္အခ်ိန္မ်ားေလ်ာ့နည္း သြားၿပီး ဆရာမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈ၊ မိဘမ်ား၏ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား၏ဘဝတြင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ရန္၊ အမွတ္ေကာင္းရန္ႀကိဳးစားၾကရသည္။ မိမိတို႕၏ဘဝတြင္ စာေမးပြဲ ေအာင္မွသာ လူရာဝင္မည္၊ ထမင္းစားလက္မွတ္ရမည္ဟုမိဘဆရာမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို စြဲမွတ္ထား ၾကသည္။ အမွန္တကယ္စာေမးပြဲမေအာင္ျမင္သည့္အခါ စိတ္ဓာတ္က်၍ မိမိကိုယ္ကို အသံုးမက်ေသာသူ လူရာမဝင္ေသာသူဟု  ထင္ျမင္ယူဆကာ အားငယ္စိတ္ဝင္၍ အထီးက်န္ ဆန္ေသာ ကေလးမ်ား၊ မိမိကိုယ္ကိုအၿမဲႏိွပ္္ခ်ေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေန ရပါသည္။
သို႔ေသာ္ကေလးတိုင္းသည္ မတူညီေသာအရည္အခ်င္းမ်ားရွိၾကၿပီး ထိုးထြင္းသိျမင္ႏုိင္ေသာ ဉာဏ္စြမ္းမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အသိဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးသည္ မိဘမ်ား၏ အေရးႀကီးဆံုးတာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ကေလးသည္ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြး ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္  မိဘမ်ားက ထိုကေလးကို ပိုအားေပးသင့္ပါသည္။ မိမိ ကေလးမွာ ခ်မ္းသာမည့္အစြမ္းအစရွိသည္ဟု ထင္သည္ႏွင့္အမွ် ပိုခ်မ္းသာေအာင္ ကူညီပံ့ပိုး သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးကို ထိုကဲ့သို႕ အသိအျမင္၊ အေတြးဥာဏ္မ်ားရသြားရန္ သင္ၾကားေပးလွ်င္ ၎တို႕အာရုံမွာ တစ္ထပ္တည္းတစ္သက္လံုးစြဲၿငိၿပီး ဤထင္ျမင္ခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္မွာေသခ်ာပါသည္။ ၎အခ်က္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ပညာ သင္ၾကားေရး စတင္ရမည့္ေနရာျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ကေလးမ်ားကို တန္ခိုးထက္ျမက္သည့္ ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္းသိျမင္ဉာဏ္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႕ကို ခ်မ္းသာၿပီး ခၽြန္ထက္ လာသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပံုသြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
ကေလးမ်ားကို မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးတတ္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ကေလးမ်ား၏ ဝါသနာ ပါသည့္အရာမ်ားကို မတားျမစ္သင့္ေပ။ ကစားသည္ကို အာေပးအားေျမာက္လုပ္သင့္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏အားသာရာကို မိဘမ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ လာေအာင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္၍ အားေပးသင့္ပါသည္။ ရင္ခုန္လုပ္ရွားစြာႏွင့္ ပညာသင္ သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ထိုမွသာ ထိုးထြင္းဉာဏ္အရည္အေသြးမ်ားလည္း ျမႇင့္မား လာမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿခဲဳင္းမူ;ေပ; (စႏၱာ;ခမ္း)

Powered by Blogger.