Wednesday, January 25, 2017

"ႀကီးပြားခ်မ္းသာရန္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား"

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္


ေလာကတြင္လူျဖစ္လာသည့္အခါ မိမိတို႔၏စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈကို ပုထုဇဥ္လူသားတိုင္းလိုခ်င္ၾကပါသည္။ ''မြဲခ်င္သည္ ဆင္းရဲသည့္ လူျဖစ္ခ်င္သည္''ဟု မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္တစ္စံုတစ္ဦးမွ ဆုေတာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရန္အတြက္ လူသားမ်ားသည္ မတူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလုပ္ကိုင္ပါေသာ္လည္း ဆင္းရဲသထက္ ပိုဆင္းရဲလာျခင္း၊ အျမင့္ဆံုးသို႔မေရာက္ေသာ္လည္း အလယ္အလတ္အဆင့္သို႔ေရာက္ရိွျခင္း၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းစသည့္ အလႊာေပါင္းစံုတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းႀကီးပြားခ်မ္းသာရမည္ဟု မိမိမဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုျမတ္ဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီလုပ္ကိုင္လွ်င္ အျမင့္ဆံုးသူေဌးသူၾကြယ္အဆင့္ မေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ စား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပသည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ေအာက္ မေရာက္ႏိုင္ဟု မိမိယံုၾကည္ပါသည္။

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္တို႔တြင္ ေလာကီခ်မ္းသာ၊ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာတို႔ကို ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ယခုဘ၀တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ဘ၀တြင္လည္းေကာင္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ရသည္အထိကို ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ၊ ယခုလက္ရိွဘ၀တြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးက႑တို႔တြင္ မည္သို႔မည္ပံု လိုက္နာက်င့္ႀကံလွ်င္ ေကာင္းက်ဳိးရမည္ဟု ေဟာၾကားထားသည္ကို စာေပဗဟုသုတ ေလ့လာသူတိုင္း အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလိုသူတိုင္း ေဆာင္ထားရန္အခ်က္မ်ားမွာ- (၁) ထၾကြမႈလံု႔လ၀ိရိယရိွျခင္း (၂) ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ျခင္း (၃) မိတ္ေဆြေကာင္းရိွျခင္း (၄) မွ်တေသာေနထိုင္မႈရိွျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထၾကြမႈလံု႔လ၀ိရိယရိွျခင္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုမဆို ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ လံု႔လ၀ိရိယရိွရန္ အလြန္လိုအပ္ပါသည္။ လံု႔လ၀ိရိယမရိွလွ်င္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႔ေနေနသာသာ ရိွၿပီးသားအရာမ်ားသည္ပင္ ဆုတ္ယုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ လံု႔လ၀ိရိယထားၿပီး ႀကိဳးစားရွာေဖြထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ပ်က္ဆီးမႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ၊ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားမရိွေစရန္ႏွင့္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ အထူးေျပာၾကားလိုသည္မွာ မိမိတို႔လူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲထိန္းသိမ္းေစာင့္္ေရွာက္ရာ၌ အလြန္အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ရွာေဖြထားေသာ ေငြေၾကးတို႔ကို အရက္ေသစာမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ''အိတ္ေပါက္ႏွင့္ဖားေကာက္သလို" အျဖစ္မ်ားေနသည္ကို မိမိပတ္၀န္းက်င္မွအစ ေနရာတကာတြင္ ၀မ္းနည္းစြာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခ်က္တြင္ မိမိရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို ေလးပံုပံုၿပီး ႏွစ္ပံုကိုအနာဂါတ္အတြက္ လုပ္ငန္းထဲတြင္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံပါ။ တစ္ပံုကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ထားပါ။ တစ္ပံုကို မိမိ၏က်န္းမာေရးအတြက္ ထားရိွရန္ ျမတ္ဗုဒၶမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းကို ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

မိတ္ေဆြေကာင္းရိွျခင္း- ေလာကတြင္မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မဆို အလုပ္တစ္ခုၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ မိမိအားပံ့ပိုးကူညီမည့္ မိတ္ေဆြေကာင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ မွ်တေသာေနထိုင္မႈ- မိမိႀကိဳးစား၍ ရွာေဖြထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို အက်ဳိးရိွစြာအသံုးျပဳခံစားႏိုင္ရန္မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔မနားညမနားဘဲလုပ္ပါမ်ားလွ်င္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ၿပီး မိမိရွာေဖြထားေသာ ဥစၥာတို႔ကို မိမိမခံစားရဘဲ တစ္ပါးသူအတြက္သာ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို စားခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္၊ နားခ်ိန္မ်ားကို မွ်တေနထိုင္ရပါမည္ သို႔မွသာလွ်င္ မိမိရွာေဖြထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို က်န္းမာစြာျဖင့္ ခံစားရၿပီး မိမိအက်ဳိး၊ မိသားစုအက်ဳိး၊ ဘာသာသာသနာအက်ဳိးတို႔ကို သယ္ပိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေက်ာ္သန္း
Powered by Blogger.