Friday, February 10, 2017

ပအို၀္းနာမည္မွည့္ေခၚျခင္းျဖင့္ လူမ်ိဳးဂုဏ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္


မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ယခင္ေခတ္ကတည္းက ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလအထိ စာေပေရးသားျခင္းဓေလ့နည္းပါးသည့္အျပင္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းသုေတသနျပဳစုေရးသားျခင္း၊ သမိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ဖတ္ရႈျခင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာသမိုင္းမ်ားမထားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ သမိုင္းေပ်ာက္ကြယ္မႈျဖစ္ေနသည္သာမက မ်က္ႏွာငယ္ေနရသည္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေနပါသည္။ သမိုင္းအေထာက္အထားမရိွေသာေၾကာင့္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ား စြာရိွေနသည္။ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ စကားဖြင့္ေျပာရန္ပင္ အားမရိွေတာ့ေပ။ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ကို တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မ်ားစြာပါ၀င္တိုက္ထုတ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း သမိုင္းေရးသားျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ မိမိသမိုင္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူမ်ိဳးျခားသမိုင္းျဖစ္သြားသည္ သာမက မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေက်းရြာမ်ားသည္လည္း လူမ်ိဳးျခားေက်းရြာမ်ားျဖစ္သြားသည္ကို ေတြ႔ရိွေနရပါသည္။

မိမိတို႔ယခုအခ်ိန္ကို ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ရပ္ရြာအမည္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအမည္၊ ရံုး၊ ဘုရားေစတီ၊ လူအမည္၊ လမ္းတံတားအမည္စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာလည္း တျခားလူမ်ိဳး၏ ၀ါးမ်ိဳျခင္းခံေနရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းအေၾကာင္း၊ သီရိလကာၤႏုိင္ငံမွ ဓါတ္ေတာ္၊ စြယ္ေတာ္ပင့္ေဆာင္လာျခင္းအေၾကာင္း၊ ပိဋကတ္တရားေတာ္မ်ားျပန္လည္ရရိွျခင္းအေၾကာင္း၊ ပိဋကတ္ေတာ္ကို ပအို၀္းဘာသာျပန္ဆိုျခင္းအေၾကာင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲျခင္းအေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔၊ အမ်ိဳးသားေန႔၊ အာဇာနည္ေန႔အေၾကာင္းစေသာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားအျပားကို သမိုင္းအျဖစ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္၊ အုတ္အင္၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ႏွလံုးသားထဲသို႔ ခိုင္ခိုင္ခန္႔ခန္႕ ေရးသားထားသင့္ေပသည္။

ထိုထက္မက ေစတီပုထိုးတည္ျခင္း၊ ပန္းပုထုျခင္း၊ ပန္းခ်ီေရးဆဲြျခင္းစေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ေသာ၀ါသနာရွင္မ်ားသည္  မိမိတို႔သြန္းလုပ္ေသာရုပ္ထုမ်ားကို မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ရုပ္ထုမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ားျဖစ္ေသာ သိုင္းကြက္အကမ်ား၊ ဆြမ္းေတာ္တင္ပံုမ်ား၊ မီးပေဒသာလွည့္လည္စီတန္းပံုမ်ား၊ မဂၤလာေဆာင္ေသာပံုရိပ္မ်ား၊ လူေသေကာင္(အသုဘ) ကို ထမ္းပို႔ေသာပံုရိပ္မ်ား၊ ျမွပ္ႏွံေသာ ပံုရိပ္မ်ားစေသာ ပအို၀္းထံုးစံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထုလုပ္၊ ေရးဆဲြပံုေဖာ္ျခင္းျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳးသမိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။

ေက်းရြာမ်ားကို မိမိလူမ်ိဳး၏ နည္းပညာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ထုတ္ၿပီး အမည္နာမမွည့္ေခၚရာတြင္လည္း  ပအို၀္းနာမည္ျဖင့္ မွည့္ေခၚေရးသားသင့္သည္။ ဥပမာ- ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ရိွေနေသာ ရပ္ကြက္အမည္ “ တ၀ီးမြဴးကို ရင္းမွီး ”ဟု ေျပာင္းမေခၚသင့္ဘဲ ပအို၀္းအမည္အတိုင္းသာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ကြက္မ်ားကိုလည္း ရပ္ကြက္ (၁) (၂)ဟု ေခၚေ၀ၚမည့္အစား ထိုရြာကို စတင္တည္ေထာင္ေသာသူ၏ အမည္နာမကိုအမွီျပဳကာ ျဖားဗီးဖါေခါ၀္၊ ျဖား၀ါးရိန္းတေခါ၀္စေသာ ပအို၀္းအေခၚမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။ ထိုထက္မက လမ္းအမည္မ်ားကိုလည္း စံပယ္လမ္း၊ သစၥာလမ္းစေသာအမည္နာမမ်ိဳးမွည့္ေခၚမည့္အစား မိမိသမိုင္းကို ဂုဏ္ယူျခင္းအားျဖင့္ သူရိယစႏၵာလမ္း၊ ခြန္မႏုဟာလမ္း၊ ခြန္ေမာင္းသားလမ္း စေသာအမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရလာေအာင္ က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားေက်ာင္းကန္ အမည္မ်ားကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးဂုဏ္တိုးတက္ျမွင့္မားေစေသာ အမည္မ်ားကိုသာမွည့္ေခၚသင့္ေပသည္။

ထို႔ထက္မက မိမိတို႔ေနထိုင္တည္ရိွေနေသာ ရပ္ရြာကို စတင္တည္ေထာင္သူ၊ တည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္၊ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ရိွေနေသာလူဦးေရ၊ စတင္တည္ေထာင္သူ၏လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ နီးစပ္ရာရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာလူမ်ိဳး၊ စီးပြားေရးအေျခေန စေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိသာထင္ရွားၿပီး တည္ၿမဲခိုင္မာေအာင္ သမိုင္း ကမၼည္းမ်ားေရးထိုးထားသင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀ရာစု၊ ၂၁ရာစုအတြင္း မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေမွာင္ဘ၀မွ အလင္းေရာင္ဘ၀သို႔ေရာက္ရိွလာျခင္းမွ ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ လမ္းျပေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထိုင္ရာေဒသ၊ စာေပအေျခေန၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအျမင္၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေရးထားျခင္းျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

မိမိသမိုင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္သာေရးသားမွသာ သမိုင္းမွန္ျဖစ္သလို မိမိလူမ်ိဳးသမိုင္းကိုလည္း မိမိလူမ်ိဳးေရးသားမွသာလ်ွင္ သမိုင္းမွန္ျဖစ္သည္သာမက တစ္ျခားလူမ်ိဳးေရးသားျခင္းျဖင့္ တစ္ျခားလူမ်ိဳး၏ သမိုင္းသာျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိႀကိဳးစားထားေသာ လုပ္ရပ္မွန္သမ်ွ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္သြားမည္မွာအမွန္ဧကန္ျဖစ္ေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေမြးဖြားလာေသာ သားသမီးမ်ားကိုလူမ်ိဳးနာမည္မွည့္ေခၚသင့္ပါသည္။ အရင္ခ်ိန္တြင္ မိမိလူမ်ိဳးနာမည္မွည့္ေခၚလ်ွင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္မွာ ေမြးစာရင္းမ်ားတြင္လည္း မိမိမွည့္ဆိုထားေသာ အမည္နာမအတိုင္း ေရးသားႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးရံုဆရာ/ဆရာမမ်ားကလည္း အတတ္ႏိုင္(အမွန္ကန္)ဆံုးစာလံုးကို မတတ္တတတ္ ေမးျမန္းေရးေပးေနသည္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး (ေဆးရံုႀကီး) တြင္ လက္ေတြ႕ျမင္ေနရေပသည္။ မိမိ၏ အမည္နာမသည္ ကိုယ္စားျပဳမႈ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း လူတိုင္းသိရိွနားလည္ေနၾကပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိေမြးဖြားလာေသာ သားသမီးမ်ားမွ အစ ရပ္ရြာ၊ လမ္း၊ ရံုး၊ ရြာဆိုင္းဘုတ္ စသည့္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေခၚအေ၀ၚ၊ အသံုးအႏႈန္း၊ ကိုယ္ပိုင္စကား၊ စာေပျဖင့္ ေရးသားသံုးႏႈန္းျခင္းအားျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ကို ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

နန္းေဆာင္းေလေျပ (အံြအား)
Powered by Blogger.