Friday, February 24, 2017

ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ဖန္တီးေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄) ရက္


လူမွန္လွ်င္ မိမိဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိဘ၀ကို မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ တန္းဖိုးထားေလာက္ေသာဘ၀တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ဘ၀ကို သူတစ္ပါးလက္ထဲသို႔ အပ္ထားျခင္း၊ မိမိကံၾကမၼာ၊ မိမိဘ၀အဆိုးအေကာင္းမွန္သမွ်ကို ပတ္၀န္းက်င္အားစီမံမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ ထိုက္တန္သည့္ ဘ၀တစ္ခုကိုရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လူသားတိုင္းအားလုံးတို႔သည္ ေမြးကင္းစအခ်ိန္ကစၿပီး အသက္တစ္ခု၊ ကုိယ္တစ္လုံး၊ စိတ္တစ္လုံးႏွင့္ေမြးဖြားလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိ၏စိတ္ႏွင့္ မိမိ ဘ၀တိုးတက္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္းတီးျခင္းဟူေသာအဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ မိမိ၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားခံစားရျခင္းသာမက သူတစ္ပါးထက္ေခါင္းတစ္လုံးသာေအာင္ မိမိကိုယ္မိမိ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရမီရွင္ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဟု လူအမ်ားေလးစားခံရသူ၊ သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုသူသည္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ဆုံးခံစားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိ၏စိတ္ကို မိမိပိုင္ဆိုင္တတ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ဦးေခါင္းထဲတြင္ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာစိတ္ကို စြဲၿမဲစြာခံယူထားၾကသည္။ မိမိဘ၀ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ ပတ္၀န္းက်င္၏ အႀကံအဉာဏ္မ်ားရယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နားမေယာင္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိဘ၀တိုးတက္ေရး အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးသည့္ေနရာတြင္ မည္သူဖ်က္၍မွ် စိတ္ဓာတ္မပ်က္ရန္ႏွင့္ မိမိယုံၾကည္ရာ မိမိစိတ္အာရုံ၀င္စားရာ၌ မိမိဘ၀ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျမဳပ္ႏွံၿပီး မိမိအယူအဆႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ခိုင္မာေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ားေတြ႕ႀကဳံရမည္ျဖစ္သည္။  ထိုကဲ့သို႔ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို  တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္၏ စြမ္းအားျဖင့္ေက်ာ္လႊားကာ ေအာင္ျမင္ေသာဘ၀ပန္းတိုင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ပါရမီရွင္မ်ားသည္ လူထုမ်ားက ေမြးရာပါကုသိုလ္ကံေကာင္းသူမ်ား၊ ေမြးရာပါ ပါရမီရွင္မ်ားဟုသတ္မွတ္သည္ႏွင့္ ၎တို႔၏ေအာင္ျမင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ အလြန္ရိုးရွင္းလွပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ကံေကာင္းသူမ်ားဟု ထင္ျမင္ပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္မိမိတို႔သည္လည္း ကံေကာင္းျခင္းမ်ားရိွႏိုင္မည္လားဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါက  မိမိတို႔ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ လူသားအားလုံးတို႔၏ဘ၀သည္ “ကံကိုယံုၿပီးဆူးပုံသြားမႏွင္း နဲ႔” ဆိုသည့္ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း မိမိတို႔၏ဘ၀ကိုလည္း  ကံၾကမၼာ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိဘ၀ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏စိတ္သာ အဓိကျပ႒ာန္းထားသည္။ ကံၾကမၼာကို နိမ့္ပါးေသာဘ၀တြင္ ၿငိမ္သက္ရပ္တည္ေနၿပီး မိမိဘ၀အတြက္ သနားကရုဏာသက္ေနပါက နိမ့္ေသာအေျခတြင္ မည္သည့္အခါမွ မိမိဘ၀ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ မိမိကုိယ္ကိုေအာက္ေျခတြင္ ဆြဲခ်ည္ေနေသာနိမ့္က်သည့္စိတ္ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီး ငါ့ဘ၀ငါဖန္တီးမည္ဟူေသာ ကိုယ္ဒူးကိုယ္ခြ်န္စိတ္မ်ဳိးျဖင့္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါက ေအာင္ျမင္ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ မိမိဘ၀ကို မိမိလက္ထဲတြင္ ျပန္ထည့္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဘ၀အေျခအေန သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုသည့္အခါ၌မိမိတို႔သည္ အကန္႔အသတ္မရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ရိွေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား၊  မိမိကြ်မ္းက်င္ရာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာမိမိတို႔၏ စိတ္ဓာတ္မ်ား ေပါင္းစပ္တတ္မည္ဆိုပါက ပို၍ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဘဝကို ဖန္တီးေပးလုိက္သည့္ စိတ္ဓာတ္သည္ ႀကီးမားေသာဘ၀အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္ - အားျပင္းတဲ့ျမားတစ္စင္း(ေဖျမင့္)
ဆာ;မူးေပး(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.