Wednesday, May 17, 2017

ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ရန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၇) ရက္


ယေန႔ ၂၁ ရာစုကမၻာႀကီးမွာ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္လည္း တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္မတူညီဘဲ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေနပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေနသည့္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပား ဝင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းမွ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္သင့္သကဲ့သို႔ တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ားကို စားသံုးသူ(ေဖာက္သည္)မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္သည့္အခါ မ်က္စိဖြင့္၊ နားဖြင့္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္စာေပၾကည့္ၿပီး စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းလုပ္ယူ၍ မရႏိုင္ေပ။ ေခတ္ႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ၂၁ရာစု ကမၻာႀကီး၌ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ သြက္သြက္လက္လက္သြားလာေနရေသာ ေခတ္ႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားနည္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ေခတ္မွာ မိမိကအမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားမလုပ္ေသာ အလုပ္ကိုလုပ္လွ်င္ အမ်ားမခံစားရေသာအက်ိဳးကို မိမိကခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိမိလုပ္ငန္းသည္ တိုက္လိုခိုက္လိုစိတ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုမႈ နည္းပါးပါက အျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိမိကိုေက်ာ္တက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးတစ္ခုကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိတို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားကို ေလးစားရမည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနသည္ကို သတိထားရမည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေျပာင္းလဲေပးရမည္။ ထို႔ျပင္မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေရာင္းအားေကာင္းမေကာင္းသည္လည္း မိမိလုပ္ငန္းမွာရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈဆက္ဆံေရး ဝန္ေဆာင္မႈျပည့္ဝစြာ ရွိမရွိ အေပၚမွာမူတည္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရူသင့္ေပ။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းတိုးတက္သည္ ေအာင္ျမင္သည္ကိုစိတ္ဝင္စားမည္မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ လစာရရန္သာ အေရးႀကီးသည္။ ထိုကဲ့သို႔စိတ္ထားမျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္ခံထားလွ်င္ မိမိ၏လုပ္ငန္းသည္ ထိခိုက္ႏွစ္နာမႈမ်ားႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တိုးတက္ရန္အတြက္ မိမိယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္ ထက္ျမက္သြက္လက္ေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိစစ္ခန္႔အပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေသာယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ မိမိ၏လုပ္ငန္းသည္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၏ အေျခအေနကို မ်က္ေျခမပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ၊ ေဖာက္သည္၊ ပစၥည္းအရည္အေသြး၊ လုပ္ငန္းျပင္ဆင္မႈ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားမျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔၏အားသာခ်က္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သတိထားရမည့္အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ေစ်းကြက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ေနသည္မွာ ပစၥည္းမဟုတ္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုသည္ကို သိထားရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားမည္သည့္အရာမ်ားလိုအပ္သည္ကို သိေအာင္စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာရမည္။ လိုအပ္သည္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို တရားေသမထားဘဲ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ေစ်းကြက္သည္ အျမင့္ဆံုးတစ္ေနရာကို ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိမိလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အဓိကအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေတြ႔အႀကံဳ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရိုးသားမႈမ်ားပါဝင္ၿပီး အရာရာကိုႀကိဳတင္ေတြးဆ တတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး မိမိလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမျဖစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္း၏တစ္ေန႕သာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးအပိုင္း၊ ဆက္ဆံမႈအပိုင္း၊ ေဖာက္သည္အပိုင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈရွိမရွိ၊ ရွိလွ်င္ “ဘာေၾကာင့္ တိုးတက္တာလဲ၊ မရွိလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ မတိုးတက္တာလဲ” အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈရလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟု ေရးသားအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ၿခဳဲင္းမူ;ေပ;
(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.