Thursday, May 4, 2017

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္) ပထမအႀကိမ္ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၄) ရက္


အရာထမ္းေလာင္းအေျခခံသင္တန္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ ဘဲြ႔လြန္ဒီပလိုမာ အမွတ္စဥ္(၁) ဘဲြ႔ႏွင့္သဘင္အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၄)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူးၿမိဳဳ႕နယ္၊ ေဖာင္ႀကီးေက်းရြာအနီး ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းႏွင့္ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တင္စိုးတို႔မွ ဘဲြ႔ရေမာင္မယ္(၆၁)ဦးကို ဘဲြ႔လြန္ဒီပလိုမာဘဲြ႔ အပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖဲြ႔ဥကၠ႒က စံျပေက်ာင္းသားဆု၊ စာေပထူးခၽြန္ဆုႏွင့္ စာေပဂုဏ္ထူးဆု ရရွိေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ားကို ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖဲြ႔ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းက ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖဲြ႔လက္ေအာက္ရွိ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေအာက္ျမန္မာျပည္)တြင္ တကၠသိုလ္စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွစ၍ (၅၂)ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)တြင္ (၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ်ကာလအတြင္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအကယ္ဒမီကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားႀကီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားရွိ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအကယ္ဒမီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ Old Public Administration မွ ယခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္က က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေသာ New Public Management, New Public Governance တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ New Public Service Delivery လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ ျပည္သူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအတြက္ အဓိက စံတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ေသာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ (Honesty)၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ (Integrity)၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ (Objectivity)၊ ဘက္လို္က္ျခင္းကင္းမႈ (Impartiality) တို႔ကို ပိုမိုခံယူက်င့္သံုး တန္းဖိုးထားတတ္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားတိုးတက္ေစေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ စရုိက္လကၡဏာေကာင္းမႈ (Ethos)၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမႈ ( Ethics)၊ တန္းတူညီမွ်မႈ (Equity)၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀မႈ( Efficiency)တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္လည္းေကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအကယ္ဒမီမ်ားမွ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံေကာင္းမ်ားရရွိရန္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ အသိဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ ရွာေဖြစူးစမ္းေလ့လာသင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခဲြျခားစိတ္ျဖာသံုးသပ္ႏိုင္မႈစသည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ား အစဥ္ထက္ျမတ္ေနေအာင္ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မွသာလွ်င္ စြမ္းရည္ျပည့္၀သည့္ လူ႔စြမ္းအားမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရင္းခံစိတ္ထား (Mind-set) တြင္ ျပည္သူ႔၀န္ကို ထမ္းမည့္သူ၊ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း၀န္ေဆာင္ေပးမည့္သူ၊ ျပည္သူ႔အတြက္ အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးထားရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Service Delivery ေပးႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာမွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကို ရယူကာ ျပည္သူအမ်ားေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ မလြဲမေသြတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ တတ္စြမ္းသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအကယ္ဒမီမ်ားက သင္ၾကားေပးလုိက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ်၍ ျပည္သူကိုထိေရာက္ထက္ျမတ္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အရည္အေသြးရွိမႈ (Quality)၊ သြက္လက္ျမန္ဆန္မႈ (Speed)၊ မဆိုင္းမတြ လုပ္ေဆာင္မႈ (Responsiveness) ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ (Accountability) ရွိသည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ ဘဲြ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းတြင္ ပို႔ခ်ေသာ ပညာရပ္မ်ားမွာ- စီမံခန္႔ခဲြမႈပညာ၊ စီးပါြးေရးပညာ၊ ဥပေဒပညာ၊ လူမႈေရးသိပံၸပညာ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸပညာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာရပ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ယခု အမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းတြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ အရာထမ္းေလာင္းမ်ား ( ၅၅)ဦး၊ ပုဂၢလိက အဖဲြ႔အစည္း(ကုမၸဏီ)မွ (၃) ဦး၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)မွ (၃) ဦး စုစုေပါင္း (၆၁)ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအကယ္ဒမီတြင္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဆင့္ႏွင့္ ပညာရွင္အဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားအား အေျခခံသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ (Past Graduate Diploma in Civil Service Management) အပ္ႏွင္းျခင္း၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ (Advanced Diploma) အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းမ်ားအတြက္ (Master Degree) အပ္ႏွင္းျခင္းတို႔ကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖဲြ႔ အဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ/မမ်ား၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ရွိပညာရပ္ (၇)ခုမွ ဆရာ/မမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ သင္တန္းသူ/သားမ်ား၏ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ား၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္​တ​ေက်ာ; (ခါ;​ေျပာဝ္​,ျပံဳ;)
Powered by Blogger.