Monday, June 12, 2017

လႊတ္ေတာ္နွင့္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္း ထိေရာက္ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္တို႕ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားထိေရာက္ေသာ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ မွ ၁၂ အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ယက္အေနျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသအတြင္းရွိအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္တရား၀င္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ရန္၊ ေဒသအတြင္း ျပည္သူလူထု၏လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေဒသႏၱရအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုအဖြဲ႕အစည္းကို UNDP အဖြဲ႕အစည္းမွ ေထာက္ပ့ံေပးၿပီး စီမံကိန္းကာလမွာ (၁-၁၁-၂၀၁၅ မွ ၁၀-၆-၂၀၁၇)အထိျဖစ္၍ ထိုအခမ္းအနားသို႕ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UNDPမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္ေလ့လာသူမ်ားအျခားဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နန္းတဆံထီ
Powered by Blogger.